Teksti suurus:

Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2013, 28

Seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord

Vastu võetud 31.05.2013 nr 22

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 4192 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse vangistuse osalisel asendamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel kohaldatava seksuaalkurjategijate kompleksravi ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord.

§ 2.  Kriminaalhooldusosakonna pädevus

  Kriminaalhooldusosakonna pädevuses on:
  1) seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta arvamuse koostamine;
  2) seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse täitmise üle järelevalve teostamine.

2. peatükk Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise ettevalmistamine, täitmine ja järelvalve 

1. jagu Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta arvamuse koostamine 

§ 3.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise arvamus

  (1) Vangistuse osalisel asendamisel seksuaalkurjategijate kompleksraviga koostab kriminaalhooldusametnik uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu taotlusel ettekande, milles antakse arvamus kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes kahtlustatava või süüdistatava isikust, tema elutingimustest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud seksuaalkurjategijate kompleksravi võimalikkust hindav kriminaalhooldaja arvamus koostatakse kriminaalhooldusseaduse §-s 24 sätestatud kohtueelse ettekande nõuetest lähtudes.

  (3) Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamisel vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise eeldusena koostab vanglateenistuse ametnik arvamuse kompleksravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes kinnipeetava isikust, tema elutingimustest ja sotsiaalmajanduslikust olukorrast.

  (4) Vanglateenistuse ametnik koostab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ettekande karistusseadustiku § 76 lõigetes 1 ja 2 sätestatud karistusaja ärakandmise järel.

§ 4.  Selgitamiskohustus ja nõusolek seksuaalkurjategijate kompleksravile allumiseks

  (1) Kriminaalhooldusametnik peab arvamuse koostamise käigus selgitama kahtlustatavale või süüdistatavale seksuaalkurjategijate kompleksravi eesmärki ning sellele allumise võimalusi ja tingimusi. Samuti peab kahtlustatavale või süüdistatavale selgitama, mida loetakse seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse rikkumiseks ja millised on rikkumise tagajärjed.

  (2) Kriminaalhooldusametnik võtab kahtlustatavalt või süüdistatavalt allkirja nõusoleku kohta alluda seksuaalkurjategijate kompleksravile vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  (3) Vahi all viibiva kahtlustatava või süüdistatava ning süüdimõistetu puhul täidab käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatud kohustusi vanglateenistuse ametnik.

2. jagu Seksuaalkurjategijate kompleksravi alustamine 

§ 5.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldaja valimine

  Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldaja valib kriminaalhooldusametnik. Kompleksravi koht valitakse, arvestades võimaluse korral kompleksravi kohaldaja asukoha paiknemist kriminaalhooldusaluse elukoha suhtes.

§ 6.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi alustamine

  (1) Kriminaalhooldusametnik edastab seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldajale jõustunud kohtuotsuse koopia viie tööpäeva jooksul arvates selle saamisest ja teavitab samal ajal kompleksravi kohaldajat kohustustest, millele kriminaalhooldusalune on allutatud. Ühtlasi edastab kriminaalhooldusametnik kompleksravi kohaldajale teavituslehe vastavalt käesoleva määruse lisale 2, mille kompleksravi kohaldaja tagastab allkirjastatuna.

  (2) Kriminaalhooldusametnik lepib seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldajaga kokku kriminaalhooldusaluse kompleksravile esmase saabumise aja. Kompleksravi kohaldaja tagab kriminaalhooldusaluse esmase vastuvõtu kümne kalendripäeva jooksul kohtuotsuse saamisest.

  (3) Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldaja võib pöörduda ekspertiisiakti koostanud kohtupsühhiaatriaeksperdi poole ja saada ekspertiisiaktist koopia.

§ 7.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamist puudutavate andmete edastamine kriminaalhooldusametnikule

  (1) Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldaja edastab kriminaalhooldusaluse raviplaani kriminaalhooldusametnikule kahe nädala jooksul arvates esimesest kohtumisest kriminaalhooldusalusega.

  (2) Kui seksuaalkurjategijate kompleksravi osutamise käigus tehakse raviplaanis muudatusi või täiendusi, edastab kompleksravi kohaldaja need viivitamata kriminaalhooldusametnikule.

§ 8.  Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimene kohtumine

  Esimesel kohtumisel peab kriminaalhooldusametnik:
  1) veenduma, et kriminaalhooldusalune on jätkuvalt nõus seksuaalkurjategijate kompleksravile alluma;
  2) selgitama kriminaalhooldusalusele kompleksravi eesmärki ja tingimusi;
  3) tutvustama kriminaalhooldusalusele kompleksravi kohaldajat ja sealseid tingimusi;
  4) selgitama, kes ja kuidas peab kompleksravile allumise arvestust;
  5) teavitama, kuidas kontakteeruda kompleksravi kohaldaja ja kriminaalhooldajaga;
  6) selgitama kriminaalhooldusalusele tema õigusi ja kohustusi kompleksravile allumisel ning võtma selle kohta allkirja käesoleva määruse lisas 3 olevale õiguste ja kohustuste lehele;
  7) selgitama kompleksravile allumist takistavatest asjaoludest teavitamise korda;
  8) tegema kriminaalhooldusalusele teatavaks kompleksravile allumise kohustuste täitmata jätmise tagajärjed;
  9) selgitama kriminaalhooldusalusele kontrollnõuete ja talle pandud kohustuste sisu;
  10) tegema kriminaalhooldusalusele teatavaks kontrollnõuete ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed.

§ 9.  Kriminaalhooldusaluse teavitamine ja hoolduskava koostamine

  (1) Kriminaalhooldusametnik teeb pärast seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldajaga kooskõlastamist kriminaalhooldusalusele viivitamata teatavaks kompleksravi esmase vastuvõtu koha ja aja.

  (2) Kriminaalhooldusametnik hindab pärast seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldajalt raviplaani koopia saamist kriminaalhooldusaluse kriminogeenseid riske ja koostab neist lähtudes hoolduskava kriminaalhooldusseaduse § 27 lõike 1 kohaselt. Hoolduskavale lisatakse ka kompleksravi raviplaani koopia. Hoolduskava koostatakse kahe nädala jooksul raviplaani koopia saamisest arvates.

3. jagu Seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse täitmise järelevalve 

§ 10.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldaja poolne järelevalve

  (1) Kriminaalhooldusaluse seksuaalkurjategijate kompleksravile allumist kontrollib vahetult kompleksravi kohaldaja, kes peab kriminaalhooldusametniku nõudmisel andma igakülgset teavet kriminaalhooldusaluse käitumise kohta kompleksravile allumisel.

  (2) Kui kriminaalhooldusalune ei ilmu õigel ajal seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldamise kohale, ei allu kompleksravi kohaldaja töötaja korraldustele või rikub muid tingimusi, teatab kompleksravi kohaldaja sellest viivitamata kriminaalhooldusametnikule. Kriminaalhooldusametniku nõudmisel vormistab kompleksravi kohaldaja teavituse kirjalikult. Vajaduse ja võimaluse korral selgitab kriminaalhooldusametnik rikkumise asjaolusid kompleksravi kohaldamise kohas.

§ 11.  Seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse kontrollimine

  Kriminaalhooldusametnik võib kontrollida seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse täitmist igal ajal, kooskõlastades oma kontrolltoimingud kompleksravi kohaldajaga.

§ 12.  Seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse rikkumine

  (1) Seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse jäme rikkumine on:
  1) omavoliline lahkumine kompleksravi kohaldamise kohast;
  2) kompleksravile mitteõigeaegne ilmumine, samuti ajakavast kõrvalekaldumine.

  (2) Seksuaalkurjategijate kompleksravile allumise kohustuse rikkumiseks ei loeta juhtumeid, kus kriminaalhooldusalune teavitab kriminaalhooldusametnikku ravile hilinemisest ja kriminaalhooldusametnik aktsepteerib hilinemise põhjust. Kriminaalhooldusalune teavitab samal ajal ka kompleksravi kohaldajat ning lepib temaga vajaduse korral kokku uue vastuvõtuaja.

§ 13.  Kirjalik hoiatus ja erakorraline ettekanne

  (1) Kui kriminaalhooldusalune hoiab seksuaalkurjategijate kompleksravist kõrvale või esinevad käesoleva määruse §-s 12 nimetatud asjaolud, fikseerib kriminaalhooldusametnik rikkumised käesoleva määruse lisas 4 esitatud vormi kohaselt ja teeb kriminaalhooldusalusele käesoleva määruse lisa 5 kohaselt vormistatud kirjaliku hoiatuse. Kriminaalhooldusalusele allkirja vastu teatavaks tehtud hoiatus lisatakse toimikusse.

  (2) Enne erakorralise ettekande tegemist võib kriminaalhooldusametnik teha kuni kaks kirjalikku hoiatust. Käesoleva määruse § 12 lõikes 1 loetletud jämeda rikkumise korral on kriminaalhooldusametnik kohustatud koostama erakorralise ettekande, olenemata varasematest rikkumistest või eelnevate hoiatuste tegemise arvust.

  (3) Kriminaalhooldusametnik on kohustatud võtma kriminaalhooldusaluselt seletuse ja fikseerima rikkumise käesoleva määruse lisas 4 esitatud vormi kohaselt. Vajaduse korral võib võtta kirjalikke selgitusi ka asjaosalistelt.

  (4) Erakorraline ettekanne koostatakse ja esitatakse kohtule kriminaalhooldusseaduse § 31 lõikes 22 sätestatud erakorralise ettekande nõuetest lähtudes.

§ 14.  Seksuaalkurjategijate kompleksravi lõppemine

  Seksuaalkurjategijate kompleksravi lõppemisel edastab kriminaalhooldusosakond kohtu nõudmisel kohtule kriminaalhoolduse lõppemise kohta ettekande, mis koostatakse kriminaalhooldusseaduse §-s 301 sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest lähtudes.

Hanno Pevkur
Justiitsminister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Seksuaalkurjategijate kompleksraviga nõusolek

Lisa 2 Teavitusleht seksuaalkurjategijate kompleksravi kohaldajale

Lisa 3 Seksuaalkurjategijate kompleksravile allutatu õigused ja kohustused

Lisa 4 Rikkumise fikseerimise akt

Lisa 5 Hoiatus

/otsingu_soovitused.json