Teksti suurus:

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2016, 1

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 27.05.2016 nr 35

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „ehitusseadus” sõnaga „ehitusseadustik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikest 8 jäetakse välja sõna „tähtajal”;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „kohaliku omavalitsuse kirjalik nõuolek” sõnaga „ehitusteatis”;

4) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kirjalik” tekstiosaga „üüri- või”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) seadme ja selle paigaldamise, seadistamise või selle kasutamise väljaõppe maksumus müüja poolt;”;

6) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ehitise rajamise maksumus.”;

7) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ehitise paigaldamise maksumus.”;

8) paragrahvi 5 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulud või intressikulud;”;

10) paragrahvi 6 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
9) rendi-, kütuse-, koolitus- või sidekulud;”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) veo- või sõidukulud, mis ei ole seotud seadme paigaldamise või seadistamisega;”;

12) paragrahvi 6 punktist 10 jäetakse välja tekstiosa „intress,”;

13) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „hinnapakkumuse kehtivusaega,”;

14) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja selles esitatud andmeid” sõnadega „ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist”;

15) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse arv „9” arvuga „10”;

16) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktidega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„51) teave selle kohta, kas kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
52) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;”;

17) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotleja esitab vastavad bilansid ja kasumiaruanded, mis on vajalikud § 3 lõikes 4 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks.”;

18) paragrahvi 10 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõna „võlaõigusliku” tekstiosaga „üüri- või”;

20) paragrahvi 10 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad „kohaliku omavalitsuse kinnitus” sõnaga „ehitusteatis”;

21) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Taotleja esitab hindamiskriteeriumite täitmist tõendavate dokumentidena asjakohased lepingud ja müügiarved.”;

22) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva esitab PRIA Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja järgmiste andmete saamiseks:
1) käibedeklaratsiooni andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes on käibemaksukohustuslased;
2) tuludeklaratsiooni vormi E andmed nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes peavad raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust ja kes ei ole käibemaksukohustuslased.”;

23) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) MTA edastab PRIA-le lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele eelnenud kolme järjestikuse majandusaasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

(4) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.”;

24) paragrahvi 14 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

(2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavad parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

(3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on vähemalt kaheksa punkti maksimaalsest hindepunktide summast.”;

25) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.”;

26) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) võtma toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

27) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) teavitama PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.”;

28) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peab toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis.”;

29) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ning liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ärakiri, maksegraafiku ärakiri, liisingueseme üleandmise akti ärakiri ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.”;

31) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku kuni 20 korda.”;

32) lisad 2–5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse § 1 punktid 22 ja 23 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Urmas Kruuse
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 2 Ehitustegevuse eelarve

Lisa 3 Hinnapakkumus

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid

Lisa 5 Ehitustegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json