Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2016, 3

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 30.05.2016 nr 41

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 21 lõike 2 ja § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” muutmine

Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruses nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Röntgenseadme olemasolul võib see paikneda ravikabinetis või eraldi ruumis. Seadme paigutamisel ja märgistamisel tuleb lähtuda kiirgusseaduse § 34 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetest. Röntgenseadme kasutamine peab vastama kiirgusseaduse § 51 alusel kehtestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 53 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eriarsti vastuvõtuüksuses võib teha konventsionaalseid, Doppler, endokavitaalseid ultraheliuuringuid, milleks on vajalik eraldi ruum pindalaga 16 m2. Menetlusradioloogia protseduuride tegemiseks on vajalik protseduuriruum, mis peab vastama kiirgusseaduse § 34 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetele.”;

3) paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 54. Haiglaväliste muude radioloogiliste uuringute tegemiseks vajalike ruumide koosseis, aparatuur ja sisseseade peavad vastama ehitusprojektile, mille alusel on antud kasutusluba. Meditsiinikiiritusseadmeid kasutatakse kiirgusseaduse § 51 alusel kehtestatud korras.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded” § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas määruses nimetatud radioloogia tervishoiuteenuste osutamise juhtudel tuleb juhinduda kiirgusseaduse § 34 lõikes 3 ning §-des 50 ja 51 toodud nõuetest.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json