Teksti suurus:

Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2017, 9

Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.01.2017 nr 1
RT I, 06.01.2017, 18
jõustumine 09.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.01.2017RT I, 12.01.2017, 115.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist
20.03.2017RT I, 24.03.2017, 127.03.2017
17.05.2017RT I, 01.06.2017, 204.06.2017

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad, õigusnõustamise toetuse jagamise konkursi tingimused ja kord, nõuded konkursile esitatavale taotlusele ja toetuse taotlejale, nõuded toetatavale õigusabile ja selle andmise korraldamisele, riigieelarvest toetatava õigusabi vajaja (edaspidi abivajaja) omaosalusmäär ning nõuded toetuse saaja aruandlusele.

  (2) Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise tingimused kehtestatakse §-ga 22.

§ 2.  Õigusnõustamise kättesaadavuse toetamine

  (1) Riigieelarvest üldise õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks eraldatava toetuse jagamiseks korraldab Justiitsministeerium avaliku konkursi (edaspidi konkurss). Konkursi võitjaga sõlmitakse õigusnõustamise leping kuni viieks aastaks.

  (2) Avaliku konkursi väljakuulutamisel määratakse toetatava tegevuse piirsumma kalendriaasta kohta, toetuse ulatus, abivajaja omaosalusmäär, kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu piirmäär ja muud konkursi täpsemad tingimused.

2. peatükk Õigusnõustamisele esitatavad nõuded ja toetuse ulatus 

§ 3.  Õigusnõustamisele esitatavad nõuded

  (1) Konkursi võitja peab tagama õigusnõustamise abivajajaga kohtumisel või abivajaja nõusolekul videosilla vahendusel (edaspidi kohtumisega õigusnõustamine) Eestis elavatele füüsilistele isikutele, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine ühe kuu brutosissetulek on kuni 1,5 Statistikaameti poolt avaldatud keskmist üldist brutosissetulekut.

  (2) Riigieelarvest toetatakse kohtumisega õigusnõustamist kõikides õigusvaldkondades, välja arvatud:
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]
  1) vangistusõiguse küsimustes;
  2) rahvusvahelise kaitse taotlejaid puudutavates küsimustes;
  3) ettevõtlusega seotud küsimustes, välja arvatud ettevõtlusega alustamine ja füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlust puudutavates küsimustes;
  4) füüsilisest isikust ettevõtja maksuvaidlusi puudutavates küsimustes;
  5) kahtlustatava ja süüdistatava nõustamiseks kriminaalmenetluses;
  6) küsimustes, mille puhul on kohtutäituril seadusega ettenähtud kohustus selgitada täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi;
  7) küsimustes, mille puhul on notaril seadusega ettenähtud kohustus nõustada tõestamistoimingus osalejaid tõestamistoimingu raames;
  8) käesoleva määruse § 7 lõigetes 5 ja 6 sätestatud küsimustes;
  9) küsimustes, mille puhul füüsiline isik soovib nõustamist temale loovutatud nõude sissenõudmise kohta, kui nõue oli algselt tekkinud juriidilisel isikul.
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]

  (3) Õigusnõustamine toimub eesti ning vajaduse korral inglise ja vene keeles.

  (4) Õigusnõustamine toimub järgmisel viisil:
  1) kohtumisega õigusnõustamine;
  2) abivajaja juhendamine telefoni teel;
  3) eesti- ja venekeelsete veebilehtede www.juristaitab.ee ja www.juristaitab.ee/ru (edaspidi veebilehed) sisutekstide haldamine ning sinna esitatud küsimustele vastamine.

  (5) Konkursi võitja tagab kohtumisega õigusnõustamise vähemalt järgmistes linnades:
  1) Haapsalu;
  2) Jõgeva;
  3) Jõhvi;
  4) Kuressaare;
  5) Kärdla;
  6) Narva;
  7) Paide;
  8) Põlva;
  9) Pärnu;
  10) Rakvere;
  11) Tallinn;
  12) Tartu;
  13) Valga;
  14) Viljandi;
  15) Võru.

  (6) Õigusnõustamise asukoht peab olema tähistatud.

§ 4.  Abivajajate registreerimine kohtumisega õigusnõustamisel

  (1) Konkursi võitja on kohustatud enne kohtumisega õigusnõustamise alustamist tuvastama abi vajava füüsilise isiku isikusamasuse. Samuti võtab konkursi võitja abivajajalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et tema sissetulek ei ületa § 3 lõikes 1 nimetatud määra.

  (2) Konkursi võitja registreerib abivajaja, tema kontaktandmed, õigusvaldkonna, milles nõu anti, nõustamise kuupäeva ja nõustamisele kulunud aja ning lisab juurde isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia ja lõikes 1 nimetatud kinnituse isiku sissetuleku kohta. Kui abivajaja esitab konkursi võitjale abivajaja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendi ning see säilitatakse koos digitaalallkirjaga kliendihaldustarkvaras isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia asemel, ei pea kliendihaldustarkvarasse lisama abivajaja isikut tõendava dokumendi elektroonilist koopiat.
[RT I, 24.03.2017, 1 - jõust. 27.03.2017]

  (3) Lõikes 2 nimetatud andmed registreeritakse kliendihaldustarkvaras, mis peab võimaldama eespool nimetatud andmete kalendrikuu kaupa väljavõtmist.

  (4) Konkursi võitja tagab lepingu kehtivuse ajal kliendihaldustarkvara ja lõikes 2 nimetatud andmete kaitse ning säilimise. Lepingu kehtivuse ajal tagab konkursi võitja Justiitsministeeriumile lõikes 2 nimetatud andmetele vaatleja õigustega reaalajas juurdepääsu.

  (5) Pärast käesoleva määruse §-s 16 sätestatud lepingu lõppemist annab konkursi võitja lõikes 2 nimetatud andmed Justiitsministeeriumile 10 päeva jooksul elektrooniliselt ja masintöödeldaval kujul andmekandjal üle.

§ 5.  Kohtumisega õigusnõustamise tundide ümberjagamine ja sellest teavitamine

  Justiitsministeeriumil on õigus igal ajal ümber jagada konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnid linnade ja taotluses märgitud nõustamiskohtade vahel vastavalt õigusnõustamise nõudluse eeldatavale jaotusele, teavitades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellisest otsusest koos põhjendustega konkursi võitjat. Konkursi võitja kohustub korraldama kohtumisega õigusnõustamise jaotuse ümber 45 päeva jooksul teate saamisest arvates.

§ 6.  Toetus ja toetuse ulatus

  (1) Konkursi võitjale makstakse toetust:
  1) esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 50–100 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast;
05.08.2020 10:25
Veaparandus - Tekstis läbivalt parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "võitja" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.
[RT I, 12.01.2017, 1 - jõust. 15.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist]
  2) kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 0–50 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.
[RT I, 12.01.2017, 1 - jõust. 15.01.2017, kohaldatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 9. jaanuarist]

  (2) Toetuse täpse suuruse toetataval perioodil kehtestab justiitsminister käskkirjaga.

  (3) Konkursi võitja ei või toetatud tegevuse eest nõuda abivajajalt muud tasu või hüve peale § 7 lõigetes 1 ja 3 sätestatud omaosalusmäära.

  (4) Konkursi võitjale makstakse toetust kalendriaastas kokku kuni konkursi väljakuulutamise käskkirjas märgitud piirsumma täitumiseni ning lõikes 2 nimetatud käskkirjas kehtestatud ulatuses. Justiitsministeeriumil on õigus pidada kalendriaasta piirsumma arvestust kvartalite kaupa ning mitte maksta ühes kvartalis toetust rohkem, kui on vastav piirsumma osa.
05.07.2019 14:05
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "kehtestatud" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (5) Paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud õigusnõustamise eest makstakse konkursi võitjale toetust kalendriaastas kokku kuni konkursi väljakuulutamise käskkirjas märgitud piirsumma täitumiseni.

§ 7.  Abivajaja omaosalusmäär

  (1) Abivajaja tasub enne kohtumisega õigusnõustamist konkursi võitjale kalendriaastas ühekordse omaosalusmäära viis eurot.

  (2) Kohtumisega õigusnõustamise eest tasub abivajaja täiendava omaosalusmäära, mis on:
  1) esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 0–50 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast;
  2) kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas – 50–100 protsenti konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast.

  (3) Omaosalusmäära täpse suuruse toetataval perioodil kehtestab justiitsminister käskkirjaga.

  (4) Alaealised abivajajad on lõikes 1 sätestatud omaosalusmäära tasumisest vabastatud.

  (5) Kui abivajaja ei suuda tasuda omaosalusmäära, tagab konkursi võitja abivajajale selgituste andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud riigi õigusabi saamise aluste ja korra kohta ning vajadusel abistab riigi õigusabi taotluse nõuetekohasel vormistamisel ilma lõikes 3 nimetatud justiitsministri käskkirjaga kehtestatud tasu võtmata.

  (6) Kui riigi õigusabi taotlus edastatakse konkursi võitjale riigi õigusabi seaduse § 12 lõike 8 alusel, tagab konkursi võitja riigi õigusabi taotluse nõuetekohase vormistamise ja esitamise ilma lõikes 3 nimetatud justiitsministri käskkirjaga kehtestatud tasu võtmata.

  (7) Kui abivajaja soovib saada õigusnõustamist pärast viie tunni täitumist, nõustab konkursi võitja abivajajat edasi konkursi võitja taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määra eest vähemalt järgneva kümne tunni ulatuses kalendriaastas. Konkursi võitja ei või nõuda eelnimetatud nõustamise eest abivajajalt muud tasu või hüve.

§ 8.  Toetuse ulatuse ja abivajaja omaosalusmäära muutmine lepingu kestel

  (1) Käesoleva määruse §-s 16 sätestatud lepingu kehtivuse kestel on Justiitsministeeriumil õigus olukorras, kus selgub, et eeldatavalt abivajajate hulk jooksval kalendriaastal oluliselt ületab abivajajate arvu, keda on võimalik riigieelarves kalendriaastaks ettenähtud piirsumma eest nõustada, muuta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud vahemikus kohtumisega õigusnõustamise toetuse protsenti abivajaja isiku kohta kalendriaastas ning käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud vahemikus abivajaja omaosalusmäära abivajaja isiku kohta kalendriaastas.

  (2) Toetuse ulatust ja abivajaja omaosalusmäära muudetakse, et kalendriaastal oleks võimalik tagada võimalikult suure hulga abivajajate õigusnõustamine.

  (3) Lõikes 1 nimetatud määrad kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga. Justiitsministeerium teavitab määrade muutmisest konkursi võitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva ette ning avaldab vastava teate Justiitsministeeriumi kodulehel.

3. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 9.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkurss kuulutatakse välja justiitsministri käskkirjaga ning teade väljakuulutamise kohta avaldatakse vähemalt Justiitsministeeriumi kodulehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Justiitsministeeriumi kontaktandmed ja kontaktisik;
  2) konkursi korraldamise objekt, õigusnõustamisega alustamise oodatav aeg ning informatsioon konkursi tulemusel sõlmitava lepingu perioodi soovitava kestuse kohta;
  3) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud õigusnõustamiseks eraldatavad piirsummad kalendriaasta kohta;
  4) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud õigusnõustamise toetuse ulatuse protsent;
  5) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud õigusnõustamise abivajaja omaosalusmäära protsent;
  6) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud kohtumisega nõustamise tunnitasu piirmäär;
  7) taotleja kvalifitseerimise tingimused;
  8) taotluse vormistamise keel;
  9) taotluse esitamise viis, koht, tähtpäev ja kellaaeg;
  10) märge Justiitsministeeriumilt konkursi kohta lisateabe saamise võimaluse kohta;
  11) märge, et Justiitsministeeriumil on õigus igal ajal ümber jagada kohtumisega õigusnõustamise tunnid taotluses märgitud linnade ja märgitud nõustamiskohtade vahel vastavalt kohtumisega õigusnõustamise nõudluse eeldatavale jaotusele.

§ 10.  Taotluse esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Taotlus koos pakkumisega (edaspidi koos taotlus) esitatakse Justiitsministeeriumile konkursi väljakuulutamise teates märgitud aadressil elektrooniliselt ning hiljemalt märgitud tähtpäevaks ja kellaajaks.

  (2) Taotlus, mis esitatakse Justiitsministeeriumile pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva ja kellaaega, ei ole tähtaegselt esitatud.

  (3) Justiitsministeerium võib taotluse esitamise tähtaega pikendada. Teade taotluste esitamise tähtaja pikendamise kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi kodulehel.

  (4) Muudatustest taotleja kontaktandmetes on taotleja kohustatud Justiitsministeeriumi viivitamata kirjalikult teavitama.

§ 11.  Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda asjakohases Eesti registris registreeritud juriidiline isik.

  (2) Taotleja võib esitada ühe taotluse üksi või ühe või mitu taotlust teiste taotlejatega ühiselt.

  (3) Taotleja kohtumisega ja veebilehtedel õigusnõustamist osutatavatel õigusnõustajatel peab olema omandatud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon ning neil peab olema piisav kogemus õigusalal.
05.08.2020 10:25
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "kohtumisega" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (4) Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed;
  2) pakkumine kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määra kohta käibemaksuta;
  3) pakkumine telefoni teel juhendamise toetuse suuruse kohta kalendriaastas käibemaksuta;
  4) pakkumine veebilehtede haldamise toetuse suuruse kohta kalendriaastas käibemaksuta;
  5) pakkumine kohtumisega õigusnõustamise tundide koguarvu kohta kalendriaastas ning selle eelduslik jagunemine linnade ja nõustamiskohtade kaupa;
  6) pakkumine, mitmel päeval nädalas konkreetses linnas ja pakkumises märgitud nõustamiskohas kohtumisega õigusnõustamist osutatakse ning kui kiiresti nõustamisele registreerimisest alates tagatakse abivajaja vastuvõtt, samuti mitme abivajaja korraga vastuvõtmine ja nõustamine tagatakse eri linnades ja pakkumises märgitud nõustamiskohtades;
  7) pakkumine, mitmel päeval nädalas ja mis kellaajal pakutakse telefoni teel juhendamist, kui kiiresti tagatakse abivajaja telefoni teel juhendamine ning mitut abivajajat ollakse valmis korraga juhendama;
  8) veebilehtede sisu haldamise kirjeldus ning aeg, mille jooksul veebilehtedel esitatud küsimusele vastatakse;
  9) õigusnõustajad, nende kvalifikatsioon ning kogemus, sealhulgas kas ja millisele valdkonnale ollakse spetsialiseerunud;
  10) taotleja poolt korraldatava õigusnõustamise teavitustöö kava ning kirjeldus linnade ja nõustamiskohtade kaupa;
  11) kinnitus, et taotlejal puudub taotluse esitamise päeva seisuga suurem maksuvõlg kui 1000 eurot ning ta pole pankrotis või tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust; maksuvõla olemasolu korral tuleb lisada kinnitus, et maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud;
  12) kinnitus § 4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastava kliendihaldustarkvara olemasolu kohta ning informatsioon taotleja poolt kasutusele võetava kliendihaldustarkvara ja selle kasutuselevõtmise aja kohta;
  13) nõusolek Justiitsministeeriumile järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile;
  14) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja.

§ 12.  Taotluse kvalifitseerimine

  (1) Taotlus loetakse konkursile kvalifitseerunuks, kui taotleja:
  1) on esitanud taotluse tähtaegselt;
  2) on registreeritud asjakohases Eesti registris;
  3) on esitanud kõik taotluses nõutud andmed;
  4) õigusnõustajatel on § 11 lõikes 3 sätestatud kvalifikatsioon ja piisav kogemus;
  5) suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot ning maksuvõla olemasolu korral peab olema maksuvõla tasumise ajatamine täies ulatuses tagatud;
  6) on andnud kinnituse § 4 lõigetele 3 ja 4 vastava kliendihaldustarkvara olemasolu kohta ning esitanud informatsiooni kasutusele võetava kliendihaldustarkvara ja selle kasutuselevõtmise aja kohta;
  7) on andnud Justiitsministeeriumile nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile.

  (2) Taotluses sisalduvate andmete täpsustamiseks, mis on vajalikud taotluse kvalifitseerimiseks, võidakse nõuda taotlejalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, määrates tähtaja nende esitamiseks.

  (3) Taotleja või samade kaastaotlejate poolt mitme taotluse esitamise korral arvestatakse ainult viimasena esitatud taotlust.

  (4) Kui taotluse kvalifitseerimisel selgub, et taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente, ei ole taotlus automaatselt konkursile kvalifitseerunud. Justiitsministeerium võib jätta taotluse kvalifitseerimata, kui taotleja planeeritud õigusnõustajate arv eelduslikult ei ole realistlik võrreldes taotleja poolt taotluses esitatud õigusnõustamise tundide koguarvuga kalendriaasta kohta.

  (5) Kui ühtegi konkursile esitatud taotlust ei loeta konkursile kvalifitseerunuks või tähtpäevaks ei ole konkursile esitatud ühtegi taotlust, siis kuulutatakse konkurss nurjunuks.

§ 13.  Taotluste hindamine ja võrdlemine

  (1) Taotluste hindamiseks ja võrdlemiseks moodustab justiitsminister käskkirjaga komisjoni.

  (2) Komisjon hindab ja võrdleb ainult konkursile kvalifitseerunud taotlusi.

  (3) Taotluste hindamisel võrdleb komisjon järgmisi kriteeriume:
  1) kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määr;
  2) telefoni teel juhendamise toetuse suurus kalendriaasta kohta;
  3) veebilehtede haldamise toetuse suurus kalendriaasta kohta;
  4) kohtumisega õigusnõustamise tundide koguarv kalendriaasta kohta;
  5) korraldatava õigusnõustamise teavitustöö ulatus ja selle mõjusus.

  (4) Komisjon annab taotlustele iga lõike 3 punktides 1–4 sätestatud kriteeriumi alusel punkte järgmiselt:
  1) lõike 3 punktides 1 ja 4 sätestatud kriteeriumide alusel saab kõige ebasoodsam taotlus ühe punkti ning iga eelmisest soodsam taotlus ühe punkti võrra rohkem punkte. Saadud punktid korrutatakse kahega;
  2) lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumide alusel saab kõige ebasoodsam taotlus ühe punkti ning iga eelmisest soodsam taotlus ühe punkti võrra rohkem punkte;
  3) kui hinnatava kriteeriumi järgi on esitatud kaks või enam võrdset taotlust, saavad taotlused võrdse arvu punkte.

  (5) Komisjon hindab lõike 3 punktis 5 sätestatud kriteeriumi täitmist iga taotluse puhul eraldi järgmisel skaalal:
  1) laiaulatuslik ja väga mõjus – 2 punkti;
  2) ulatuslik ja mõjus – 1 punkt;
  3) väheulatuslik ja -mõjus – 0 punkti.

  (6) Komisjon võrdleb esitatud taotlusi, liites iga taotleja poolt lõigete 4 ja 5 alusel saadud punktid kokku. Võidab taotlus, mille punktisumma kokku on kõige suurem.

  (7) Kui selgub, et konkursile on esitatud kaks või enam taotlust, mille punktisumma on võrdne, siis heidetakse konkursi võitja väljaselgitamiseks liisku.

  (8) Kui taotluste hindamisel ja võrdlemisel selgub, et taotleja on esitanud taotluses ebaõigeid andmeid või dokumente, on komisjonil õigus taotleja konkursilt igal ajal kõrvaldada.

  (9) Komisjon teeb justiitsministrile ettepaneku toetuse andmise või andmata jätmise kohta.

§ 14.  Konkursi võitja ja teabe avaldamine

  (1) Justiitsministri käskkirjaga tunnistatakse konkursi võitjaks taotleja, kelle taotlus on § 13 lõikes 3 sätestatud kriteeriumidest lähtudes parim.

  (2) Kui konkursi võitja ei täida § 16 lõikes 1 sätestatud kohustust, siis tunnistab justiitsminister kolme tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud käskkirja kehtetuks. Justiitsministril on õigus tunnistada uueks võitjaks taotleja, kes kvalifitseerus paremuselt teiseks.

  (3) Justiitsministri käskkiri konkursi võitja väljakuulutamise kohta edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates kõigile taotlejatele. Käskkirjale lisatakse taotluste hindamise ja võrdlemise kohta koostatud komisjoni protokoll.

  (4) Pärast otsuse tegemist konkursi tulemuste kohta avalikustab Justiitsministeerium taotlejate ning konkursi võitnud taotleja ärinime ja aadressid vähemalt Justiitsministeeriumi kodulehel ning väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 15.  Konkursi nurjunuks kuulutamine

  (1) Justiitsminister võib enne käesoleva määruse §-s 16 sätestatud lepingu allkirjastamist tunnistada käskkirjaga konkursi nurjunuks sõltumata põhjusest. Konkursi nurjumisel ei eraldata toetust ühelegi taotlejale. Justiitsminister võib välja kuulutada uue konkursi.

  (2) Kui justiitsminister tunnistab lõike 1 alusel konkursi nurjunuks, siis hüvitatakse käesoleva määruse § 12 lõike 1 alusel konkursile kvalifitseerunud taotlejale tema vastava avalduse alusel taotluse koostamisega seotud tõendatud kulud põhjendatud ulatuses, kuid mitte üle 1000 euro taotluse kohta.

§ 16.  Leping ja lepingu sõlmimine konkursi võitjaga

  (1) Konkursi võitja väljakuulutamise otsuse alusel sõlmitakse konkursi võitjaga kirjalikus või elektroonilises vormis leping. Konkursi võitja peab lepingu Justiitsministeeriumi poolt määratud tähtpäevaks allkirjastatult tagastama.

  (2) Konkursi võitjaga sõlmitavas lepingus sätestatakse vastavalt konkursi võitja esitatud taotluses märgitule toetatava tegevuse tasud, õigusnõustamise tundide koguarv kalendriaasta kohta ja jagunemine linnade või muude nõustamiskohtade vahel, õigusnõustamise kirjeldus, teavitustöö kava, toetuse tagasinõudmise alused ja tingimused ning muud tingimused, mida ei ole määruses sätestatud.

  (3) Lõikes 1 nimetatud lepingu vorm kehtestatakse § 9 lõikes 1 nimetatud käskkirjaga.

  (4) Kui konkursi võitja ei ole lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul Justiitsministeeriumile allkirjastatult lepingut tagastanud, siis on justiitsministril õigus tunnistada konkurss nurjunuks.

§ 17.  Konkursi lõppemine

  Konkurss lõpeb, kui konkursi võitjaga sõlmitakse leping või konkurss kuulutatakse nurjunuks.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine ja aruandlus 

§ 18.  Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab konkursi võitja Justiitsministeeriumile elektrooniliselt maksetaotluse. Toetus makstakse välja maksetaotluse alusel, millele on lisatud iga õigusnõu saanud abivajaja ees- ja perekonnanimi, nõustamiskuupäev, nõustatud õigusvaldkond ja nõustamisele kulunud aeg.

  (2) Maksetaotlus esitatakse kord kuus. Viimase kuu maksetaotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks. Kui maksetaotlus esitatakse hiljem kui 15. jaanuariks, on Justiitsministeeriumil õigus teha selle alusel väljamakse järgmise kalendriaasta piirsummast.

  (3) Justiitsministeeriumil on õigus kontrollida nii enne kui ka pärast toetuse väljamaksmist maksetaotluse aluseks olevate andmete õigsust, isikut tõendava dokumendi ja isiku sissetuleku kinnituse elektroonilise koopia olemasolu konkursi võitja poolt peetavas kliendihaldustarkvaras.

  (4) Justiitsministeerium menetleb maksetaotlust kuni kümme tööpäeva. Kui osutub vajalikuks maksetaotlusega esitatud andmeid põhjalikumalt kontrollida, võib Justiitsministeerium pikendada maksetaotluse menetlust kuni kümne tööpäeva võrra, teavitades sellest konkursi võitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Kui kliendihaldustarkvara ei sisalda abivajaja isikut tõendava dokumendi ja isiku sissetuleku kinnituse elektroonilist koopiat või kontaktandmeid või kontaktandmed osutuvad ebaõigeteks, on Justiitsministeeriumil õigus nõuda konkursi võitjalt puuduvate andmete lisamist või ebaõigete andmete parandamist. Kui nimetatud andmed ei ole korrektselt kliendihaldustarvasse sisestatud või neid ei parandata, on Justiitsministeeriumil õigus keelduda vastava abivajaja osas toetuse väljamaksmisest.

  (6) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetus maksti välja ebaõigete andmete alusel, võib Justiitsministeerium vastava osa toetusest tagasi nõuda või ebaõige makse tasaarvestada tulevaste maksetega.

  (7) Konkursi võitjale võib teha pärast lepingu sõlmimist ühekordse ettemakse kuni 25 protsenti konkursi võitjale kohtumisega õigusnõustamiseks antava toetuse kalendriaasta piirsummast. Ettemaks tasaarvestatakse esimeste kuude maksetaotlustega.

  (8) Paragrahvi 3 lõike 4 punktides 2 ja 3 sätestatud nõustamise eest makstakse toetust maksetaotluse alusel ühe maksena kogu kalendriaasta kohta taotluses märgitud fikseeritud summa ulatuses. Konkursi võitjaga võib leppida kokku toetuse maksmise kvartalite kaupa. Sel juhul makstakse ühes kvartalis toetust üks neljandik taotluses märgitud summast. Toetuse maksmisel ei kohaldata lõigetes 1–3, 5 ja 7 sätestatut.
[RT I, 01.06.2017, 2 - jõust. 04.06.2017]

§ 19.  Aruandlus

  (1) Konkursi võitja esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 15. jaanuariks ülevaate eelmise kalendriaasta õigusnõustamise kättesaadavuse tagamiseks osutatud õigusnõustamise, selle korraldamise ning kantud kulude kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aruandes esitatakse järgmised andmed:
  1) õigusnõustamist saanud abivajajate arv õigusvaldkondade ja linnade kaupa;
  2) õigusnõustamise tundide arv õigusvaldkondade ja linnade kaupa;
  3) rahaliste vahendite jääk aruandeaasta alguse seisuga, toetusena saadud summa suurus kalendriaasta kohta, aruandeaastal kasutatud rahalised vahendid ja rahaliste vahendite jääk aruandeaasta lõpu seisuga;
  4) õigusnõustamist osutanud õigusnõustajate nimed, kellele maksti aruandeaastal tasu, tasustatud töötundide arv ning tasu kogusuurus õigusnõustaja kohta.

§ 20.  Andmete konfidentsiaalsus

  Abivajajate andmetega kokku puutuvad Justiitsministeeriumi ametnikud või töötajad on kohustatud saladuses hoidma kõiki nendele teatavaks saanud abivajajaga seotud andmeid.

§ 21.  Muudatustest teavitamine

  Taotluses esitatud andmeid muutvatest töökorraldustest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teavitab konkursi võitja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Justiitsministeeriumi:
  1) vähemalt seitse päeva enne kavandatud muudatuse tegemist;
  2) seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates, kui muudatus toimus konkursi võitja tahtest sõltumata, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

5. peatükk Erivajadustega isikute õigusnõustamine 

§ 22.  Erivajadustega isikutele õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise tingimused

  (1) Käesolevas määruses sätestatut ei kohaldata erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise konkursile.

  (2) Erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamiseks toetuse jagamise konkurss kuulutatakse välja ning konkursi tingimused kehtestatakse justiitsministri käskkirjaga.

  (3) Toetus makstakse välja lepingu alusel ning selles määratud tähtaja jooksul.

6. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine 

§ 23.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json