Teksti suurus:

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2018, 1

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Vastu võetud 28.05.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 7 alusel.

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määrust nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõike 8 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele vastava teadmussiirde pikaajalise programmi (edaspidi programm) rakendamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) õppereisi korraldamine.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „või kvalifikatsioon” tekstiosaga „, täienduskoolituse korraldamisel või”;

4) paragrahvi 5 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna „neli” sõnaga „kolm”;

5) paragrahvi 5 lõiked 6 ja 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Toetatavast tegevusest peab osalejate nimekirja alusel osa võtma:
1) täienduskoolituse või infopäeva puhul vähemalt kümme inimest;
2) konverentsi puhul vähemalt 30 inimest;
3) õppereisi, ettevõtte külastuse või õpiringi puhul vähemalt viis inimest.

(61) Osaliselt või täielikult veebikeskkonnas toimuvas tegevuses osalejate üle peetakse arvestust elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel.”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Lõiget 6 ei kohaldata täienduskoolituse, infopäeva või konverentsi lisaloengu korraldamise puhul.”;

7) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „651/2014 artikli 1 lõikes 5” tekstiosaga „651/2014 artikli 1 lõikes 4”;

8) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) täienduskoolitusel, infopäeval, konverentsil, õppereisil või esitlusel osalejate või ettevõtjate juhendamises, ettevõtte külastuses või õpiringi tegevustes osalejate nimekirja või selle ärakirja, märkides selles iga osaleja nime, ning selle olemasolu korral ärinime ja äriregistri koodi;”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json