Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2018, 3

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 30.05.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigi äriühingu ja äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, osaluse valitseja peab äriühingu kasumi jaotamise ja dividendide maksmise otsustamisel lähtuma põhimõttest, et äriühing kannab dividendid osaluse valitseja e-kontole viie tööpäeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist, kui kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister ei otsusta vastava osaluse valitseja põhjendatud taotlusel lubada dividende tasuda täielikult või osaliselt pärast nimetatud tähtaega, kuid mitte hiljem kui eelarveaasta 5. detsembriks.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31:

„(31) Riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingu, mille aktsiad on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille aktsiate noteerimiseks on esitatud avaldus, puhul võib kassalise teenindamise valdkonna eest vastutav minister nõustuda osaluse valitseja põhjendatud taotlusel dividendide tasumisega määruse § 12 lõikes 3 sätestatud tähtajast erineval tähtajal.”.

§ 2.   Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse 2018. aasta 1. juunist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json