Teksti suurus:

Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2021, 6

Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 27.05.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaiga kaitse alla võtmise eesmärk

  (1) Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 1 lõike 2 punkti 12 ning § 5 lõike 3 punktide 36, 40, 51, 801, 941, 104 ja 110 kohaselt I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad kasvukohad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks. Need liigid on harilik kobarpea (Ligularia sibirica), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), sile tondipea (Dracocephalum ruyschiana), lõhnav käoraamat (Gymnadenia odoratissima), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. Esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum) ja kõrge kannike (Viola elatior).

  (2) Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaiga (edaspidi püsielupaik) maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (3) Püsielupaigas tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

§ 2.  Püsielupaiga asukoht

  (1) Püsielupaik asub Harju maakonnas Keila linnas ja Lääne-Harju vallas Niitvälja külas.

  (2) Püsielupaiga välis- ja vööndi piirid on esitatud kaardil määruse lisas1.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiride kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

2. peatükk Püsielupaiga kaitsekord 

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Inimestel on lubatud viibida, pidada jahti ning korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi kogu püsielupaigas.

  (2) Püsielupaigas on lubatud:
  1) jalgrattaga sõitmine radadel;
  2) sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel;
  3) kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistatud ja püsielupaiga valitseja poolt tähistatud kohas.

  (3) Püsielupaigas on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
  1) telkimine;
  2) lõkke tegemine kaitse-eeskirjaga lubatud tegevusel;
  3) rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja püsielupaiga valitseja poolt tähistamata kohas;
  4) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
  5) loodusliku veerežiimi taastamine;
  6) koosluste kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile ja kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, kusjuures metsakoosluse kujundamisel on püsielupaiga valitsejal õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse kohta;
  7) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks vajalik tegevus;
  8) olemasolevate rajatiste hooldustööd.

§ 6.  Keelatud tegevus

  (1) Püsielupaigas on keelatud, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi:
  1) majandustegevus;
  2) loodusvarade kasutamine;
  3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaiga tarbeks või püsielupaigas paikneva kinnistu tarbeks.

  (2) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 7.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Püsielupaiga valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab püsielupaiga valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole püsielupaiga valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud püsielupaiga valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta püsielupaiga kaitse-eesmärgi saavutamist või püsielupaiga seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 8.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruses nr 17 „Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 5 lõike 3 punkti 941 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi eesti soojumika (Saussurea alpina subsp. Esthonica) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisas esitatud Niitvälja eesti soojumika püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 10.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 17. aprilli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/184 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 11.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaiga kaarti, sellega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json