Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 1

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruse nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 36

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse” § 33 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuni 2004. a määruses nr 66 „Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded” (RTL 2004, 83, 1316; 2009, 77, 1125) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) loomakorjused, kui nende käitlemine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1069/2009/EÜ, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus nr 1774/2002/EÜ (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33).”;

2) paragrahvi 1 lõike 5 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna „nõuded” sõnaga „erinõuded” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Gaasiõli on naftasaadus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri kaheksa numbrit on vahemikus 2710 19 31–2710 19 49.”;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) välisriigist sisse veetud jäätmete korral jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumente, mille vormid sisalduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) lisas IA, IB ja VII.”;

5) paragrahvi 13 lõike 11 punktis 1 asendatakse tekstiosa „, või” sõnaga „ja”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json