Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 7

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.06.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” (RTL 2010, 25, 441) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kehtestab laboratooriumi asjaajamiskorra ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad eeskirjad, korrad ja juhendid;”;

2) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Laboratoorium koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras. Laboratoorium esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.”.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Toivo Nõvandi
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json