Teksti suurus:

Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 10

Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 27.06.2011 nr 63

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 1 lõike 3, § 4 lõike 3 ja § 49 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 507/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 (kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (kodifitseeritud versioon) (ELT L 149, 07.06.2008, lk 38–54), artikli 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000, kiu tootmiseks kasvatatava lina ja kanepi turu ühise korralduse kohta (EÜT L 193, 29.07.2000, lk 16), artikli 5 lõikes 2 nimetatud kanepi impordilitsentsi taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord.

§ 2.  Importija heakskiitmine

  (1) Isik, kes soovib importida nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 5 lõike 2 taandes 3 nimetatud kanepit, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase taotluse heakskiidu saamiseks.

  (2) PRIA kiidab nõukogu määruse (EÜ) nr 1673/2000 artikli 5 lõike 2 taandes 3 nimetatud kanepi importija heaks, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) importija peab elektroonilist laoarvestust ning tema tootmisseadmed ja ladustamistingimused vastavad esitatud tootekirjeldusele;
  2) kui on piisavalt tõendatud, et imporditavaid seemneid kasutatakse sihipäraselt.

  (3) Kui heakskiitu taotleva importija andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos lõikes 1 nimetatud taotlusega PRIA-le „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

  (4) PRIA otsustab importijale heakskiidu andmise või sellest keeldumise 10 tööpäeva jooksul alates lõikes 1 nimetatud taotluse laekumisest.

§ 3.  Impordilitsentsi taotlemine

  (1) Impordilitsentsi taotlemiseks esitab heakskiidetud importija PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) PRIA otsustab importijale komisjoni määruse (EÜ) nr 507/2008 lisas 1 toodud vormi kohase impordilitsentsi, andmise või sellest keeldumise 5 tööpäeva jooksul.

§ 4.  Kasutusteatise esitamine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 507/2008 artikli 17 lõike 2 teises lõigus nimetatud dokument esitatakse PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase kasutusteatisena 12 kuu jooksul alates impordilitsentsi väljastamise kuupäevast.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 17. mai 2004. a määrus nr 93 „Kanepi impordilitsentsi taotlemise ja menetlemise täpsem kord” (RTL 2004, 66, 1104) tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Toivo Nõvandi
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Taotluse KN koodi 1207 99 91 alla kuuluvate kanepiseemnete importija heakskiitmiseks

Lisa 2 Taotlus kanepi impordilitsentsi väljastamiseks

Lisa 3 Kasutusteatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json