Teksti suurus:

Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 12

Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika

Vastu võetud 21.06.2011 nr 47

Määrus kehtestatakse „Kaugkütteseaduse” § 141 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse võrguettevõtja poolt soojuse ostmiseks „Kaugkütteseaduse” §-s 141 sätestatud juhtudel konkursi (edaspidi konkurss) korraldamise kord ning konkursile esitatud pakkumiste hindamise metoodika.

  (2) Kaugkütteseaduse § 141 lõikes 2 sätestatud vajaduseks uute tootmisvõimsuste järele loetakse soojuse tootmiseks (sealhulgas elektri ja soojuse koostootmise protsessis) täiendavate tootmisseadmete paigaldamine, olemasolevate tootmisseadmete asendamine või soojuse tootmiseks kasutatava kütuseliigi või tehnoloogia muutmine.

2. peatükk Konkursi korraldamise kord 

§ 2.  Lepingu sõlmimise kavatsusest teatamine

  (1) Võrguettevõtja teavitab soojuse ostmiseks lepingu (edaspidi leping) sõlmimise kavatsusest kirjalikult Konkurentsiametit ning avaldab oma veebilehel ja vähemalt ühe üleriigilise levikuga päevalehe trükiväljaandes teate, mis sisaldab kavandatava lepingu olulisi, võrguettevõtjale teate avaldamise ajaks teadaolevaid tingimusi.

  (2) Soojuse tootjatel on õigus 30 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate päevalehes avaldamisest arvates esitada võrguettevõtjale kirjalik sooviavaldus lepingu sõlmimiseks.

  (3) Kui võrguettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavitamiskohustust nõuetekohaselt, on see Konkurentsiametile aluseks käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud konkursi korraldamise tingimuste kooskõlastamata jätmisele.

  (4) Kui lepingu sõlmimiseks avaldab kirjalikult soovi mitu ettevõtjat, siis teatab võrguettevõtja neile kirjalikult konkursi ettevalmistamisele asumisest.

§ 3.  Konkursi ettevalmistamine ja väljakuulutamine

  (1) Võrguettevõtja koostab konkursi korraldamise vajaduse ilmnemisel konkursi teate ja pakkumiskutse (edaspidi konkursitingimused) ning esitab need Konkurentsiametile kooskõlastamiseks 60 päeva jooksul käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud teate päevalehes avaldamise päevast arvates.

  (2) Konkurentsiamet otsustab võrguettevõtja esitatud konkursitingimuste kooskõlastamise üle „Kaugkütteseaduse” § 9 lõikes 5 sätestatud korda järgides.

  (3) Konkurentsiamet jätab konkursitingimused kooskõlastamata „Kaugkütteseaduse” § 141 lõikes 6 sätestatud juhtudel, sealhulgas käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud juhul.

  (4) Võrguettevõtja kuulutab konkursi välja ja avaldab üleriigilise levikuga päevalehe trükiväljaandes ning oma veebilehel konkursi teate 30 päeva jooksul pärast konkursitingimuste kooskõlastamist Konkurentsiameti poolt.

  (5) Võrguettevõtja põhjendatud taotlusel võib Konkurentsiamet määrata võrguettevõtjale konkursitingimuste koostamiseks ja kooskõlastamiseks esitamiseks ning konkursi väljakuulutamiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatud tähtaegadest pikema tähtaja.

  (6) Konkursil võivad pakkumise esitada kõik soojuse tootjad (edaspidi pakkujad), sõltumata sellest, kas nad esitasid võrguettevõtjale käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud kirjaliku sooviavalduse või mitte.

  (7) Konkursi teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) võrguettevõtja nimi ja aadress;
  2) kavandatava lepingu olulised tingimused, sealhulgas ostetav soojusvõimsus, ostetava soojuse kogus ning lepinguperiood;
  3) pakkujate kvalifitseerimise tingimused;
  4) märge selle kohta, et pakkumiskutse avalikustatakse võrguettevõtja veebilehel;
  5) märge tagatise nõutavuse kohta;
  6) pakkumiste vormistamise keel või keeled;
  7) pakkumiste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg;
  8) märge konkursi korraldajalt konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta ja konkursitingimuste kohta selgituste andmise kord.

§ 4.  Pakkumiskutse

  (1) Konkursi väljakuulutamisega samaaegselt avalikustab võrguettevõtja oma veebilehel pakkumiskutse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) pakkumiste ettevalmistamise juhised;
  2) keel või keeled, milles pakkumised tuleb vormistada;
  3) pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja vastavuse hindamiseks nõutavate dokumentide loetelu;
  4) pakkumiste tingimused vastavalt käesoleva määruse §-s 5 sätestatule;
  5) pakkumiste tagatise nõutavus;
  6) tähtaeg, mille kestel pakkumised on jõus;
  7) pakkumiste esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  8) pakkumiskutse sisu kohta selgituste saamise kord;
  9) pakkumiste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg ning vastavad protseduurid;
  10) pakkumiste hindamise metoodika ja kriteeriumid;
  11) tingimused, mille alusel on võrguettevõtjal õigus lükata tagasi kõik pakkumised;
  12) alternatiivsete pakkumiste esitamise võimalus ja kord.

  (2) Pakkujal on õigus saada selgitusi pakkumiskutse sisu kohta. Võrguettevõtja on kohustatud selgitusi andma ja antud selgitused viivitamatult avaldama oma veebilehel enne pakkumiste esitamise tähtpäeva saabumist.

§ 5.  Pakkumiste tingimused

  (1) Võrguettevõtja esitab pakkumiskutses pakkumiste kohta tingimused, millest pakkujad pakkumiste koostamisel lähtuma peavad. Pakkumiste tingimused hõlmavad:
  1) kavandatava lepingu tingimusi;
  2) nõudeid pakkumises esitatavale soojuse tootmiseks kasutatava kütuse ja tehnoloogia kirjeldusele (koostootmine või katlamaja, kasutatava kütuse liik/liigid, kas on võimalik kasutada korraga mitut kütust);
  3) üldisi nõudeid liitumispunktile ja liitumistasu arvutamise aluseid;
  4) pakutava soojusenergia hinna kujunemise tingimusi pakkumiste võrreldavuse tagamiseks.

  (2) Kavandatava lepingu tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ostetav soojusvõimsus;
  2) soojuse ostu kogus aastas;
  3) lepinguperiood;
  4) aastane soojuskoormusgraafik;
  5) varustuskindluse nõuded, sealhulgas lubatud maksimaalne soojusvarustuse katkestuse kestus sõltuvalt välisõhu temperatuurist;
  6) varustuskindluse nõuete mittetäitmisel võrguettevõtjale tekkida võivate kulude katmise tingimused;
  7) muud võrguettevõtja poolt sätestatud asjakohased tingimused.

§ 6.  Konfidentsiaalsuse tagamine

  (1) Pakkumises sisalduva teabe juurde, mida pakkuja peab ärisaladuseks, teeb ta vastava märke.

  (2) Võrguettevõtja kohustub hoidma konkursi korraldamise käigus talle teatavaks saanud teiste ettevõtjate ärisaladust konfidentsiaalsena.

§ 7.  Tagatis

  (1) Pakkumiskutses ettenähtud juhul ja tingimustel võib võrguettevõtja nõuda pakkumise tagatisena konkreetse rahasumma deponeerimist võrguettevõtja arveldusarvele või krediidiasutuse või kindlustusandja garantii esitamist. Tagatist tuleb nõuda kõigilt pakkujatelt samas ulatuses.

  (2) Võrguettevõtja tagastab pakkumise tagatise pakkujale kolme tööpäeva jooksul pärast:
  1) konkursi võitjaga sõlmitava lepingu jõustumist;
  2) pakkumise jõusoleku tähtaja lõppemist;
  3) konkursi kehtetuks tunnistamist;
  4) pakkumise tagasivõtmist.

  (3) Pakkumise tagatist ei tagastata või see realiseeritakse, kui võitjaks tunnistatud pakkuja võtab pakkumise selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi või kui võitjaks tunnistatud pakkuja loobub õigusest lepingut sõlmida.

§ 8.  Pakkumiskutse muutmine

  (1) Võrguettevõtja võib enne pakkumiste esitamise tähtpäeva pakkumiskutset muuta. Pakkumiskutse muudatus tuleb kooskõlastada Konkurentsiametiga.

  (2) Kui pakkumiskutse muutmise ajaks on pakkumiste esitamise tähtajast möödunud vähemalt pool, peab võrguettevõtja pakkumiste esitamise tähtaega pikendama mõistliku aja võrra, mis võimaldab pakkujatel pakkumiskutse muudatusi pakkumiste esitamisel arvesse võtta.
  3) Võrguettevõtja teavitab pakkumiskutse muudatustest kirjalikult üheaegselt kõiki pakkujaid ning avaldab vastava teate oma veebilehel.

§ 9.  Pakkumiste esitamine

  (1) Pakkumine peab vastama pakkumiskutses esitatud tingimustele ning olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis.

  (2) Pakkumise laekumise kohta annab võrguettevõtja pakkumise esitajale tõendi, milles on märgitud pakkumise kättesaamise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Pakkumiste esitamise tähtaeg peab olema vähemalt 30 kalendripäeva konkursi teate päevalehe trükiväljaandes avaldamisest arvates.

  (4) Võrguettevõtja võib pakkumiste esitamise tähtaega pikendada. Võrguettevõtja avaldab vastava teate oma veebilehel. Võrguettevõtja teatab esitamise tähtaja pikendamisest kirjalikult kõigile pakkujatele.

  (5) Pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva laekunud pakkumist ei avata ning see tagastatakse.

  (6) Pakkumised peavad olema jõus pakkumiskutse dokumentides näidatud tähtaja jooksul.

  (7) Pakkumiste jõusoleku tähtaeg algab pakkumiste esitamise tähtpäevast ja see ei tohi olla pikem kui 90 kalendripäeva.

  (8) Enne pakkumiste jõusoleku tähtaja lõppemist võib võrguettevõtja teha ettepaneku tähtaega pikendada. Pakkuja poolt tähtaja pikendamisest keeldumisel lõpeb pakkumise jõusolek varem kindlaksmääratud tähtpäeval.

  (9) Pakkuja võib enne pakkumise esitamise tähtpäeva oma pakkumist muuta, pakkumise tagasi võtta või esitada uue pakkumise.

§ 10.  Pakkumiste avamine

  (1) Pakkumised avatakse pakkumiskutses või pakkumise esitamise tähtaja pikendamisel määratud kohas ja ajal.

  (2) Pakkumise avamise juures võivad viibida pakkujad või nende volitatud esindajad.

  (3) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkujate nimed, registrikoodid ja pakkumiste hindamise kriteeriumidele vastavate pakkumist iseloomustavate numbriliste näitajate väärtused.

  (4) Pakkujale, kes ei osale oma pakkumise avamisel, saadetakse ärakiri pakkumiste avamise protokollist kolme tööpäeva jooksul pakkumiste avamisest arvates.

§ 11.  Pakkuja kvalifitseerimine

  (1) Pakkuja kvalifitseerimisel kontrollib võrguettevõtja, et konkursil osalev pakkuja:
  1) omab majanduslikke, tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi eeldusi pakkumisest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas omab eeldusi lepingu täitmiseks vajalike planeeringute kinnitamiseks ja lubade saamiseks;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

  (2) Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ta:
  1) ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele või
  2) ei ole esitanud pakkumiskutses kvalifikatsiooni hindamiseks nõutud andmeid või dokumente või on esitanud ebaõigeid andmeid.

  (3) Võrguettevõtja otsus pakkuja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Pakkumise vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine

  (1) Võrguettevõtja kontrollib pakkumiste vastavust pakkumiskutses esitatud tingimustele.

  (2) Võrguettevõtjal on õigus nõuda pakkujalt täiendava asjakohase kirjaliku selgituse esitamist viie tööpäeva jooksul, kui võrguettevõtja hinnangul on tehtud põhjendamatult madala hinnaga pakkumine.

  (3) Pakkumine tunnistatakse vastavaks, kui see on kooskõlas kõigi pakkumiskutses esitatud tingimustega.

  (4) Võrguettevõtja teeb kirjaliku otsuse pakkumise vastavuse kohta või pakkumise tagasilükkamise kohta.

  (5) Võrguettevõtja lükkab pakkumise tagasi, kui:
  1) pakkumine ei vasta pakkumiskutses esitatud tingimustele;
  2) pakkuja ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel nõutud selgitust;
  3) pakkuja on esitanud ebaõigeid andmeid või dokumente.

  (6) Võrguettevõtja otsus pakkumise vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

3. peatükk Pakkumiste hindamise metoodika 

§ 13.  Pakkumiste hindamise metoodika

  (1) Võrguettevõtja võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumisi.

  (2) Pakkumiste hindamisel lähtub võrguettevõtja kriteeriumitest, mis tagavad kogu võrgupiirkonna tarbijate soojusvarustuse kõige soodsama hinnaga, eelistades võimaluse korral valdavalt taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust või valdavalt tõhusa koostootmise režiimis taastuvatest energiaallikatest, jäätmetest jäätmeseaduse tähenduses, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist toodetud soojust ning parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat.

§ 14.  Konkursi võitja

  (1) Võrguettevõtja otsusega tunnistatakse konkursi võitjaks pakkuja, kelle pakkumine on hinnatud parimaks.

  (2) Kirjalik teade konkursi võitja kohta edastatakse pakkujatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates. Samaaegselt kirjaliku teatega avalikustab võrguettevõtja konkursi võitja oma veebilehel ja edastab otsuse konkursi võitja kohta Konkurentsiametile.

  (3) Kui konkursi võitjaks tunnistatud pakkuja loobub oma õigusest lepingut sõlmida, võib võrguettevõtja pakkumiskutses ettenähtud tingimustel tunnistada ülejäänud jõusolevate pakkumiste hulgast paremuselt järgmine pakkuja konkursi võitjaks.

  (4) Konkursi võitjaks tunnistamine ei vabasta soojusettevõtjat kohustusest kooskõlastada Konkurentsiametiga soojuse piirhind „Kaugkütteseaduse” §-s 9 sätestatud korras.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json