Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 15

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus

Vastu võetud 07.05.2010 nr 54
RTL 2010, 25, 441
jõustumine 01.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.2011RT I, 01.07.2011, 701.10.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  (1) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (lühend VTL, inglise keeles Veterinary and Food Laboratory; edaspidi laboratoorium) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigiasutus, kes teeb laboratoorseid uuringuid loomahaiguste diagnoosimiseks, teeb analüüse toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks ning täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

  (2) Laboratoorium juhindub oma tegevuses seadustest ja muudest õigusaktidest.

§ 2.   Laboratooriumi eelarve, pangakonto, pitsat ja sümboolika

  (1) Laboratoorium on riigieelarvest rahastatav asutus, kellel on oma eelarve ja arvelduskonto Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Laboratooriumil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «VETERINAAR- JA TOIDULABORATOORIUM».

  (3) Laboratooriumil on oma nimega dokumendiplank. Dokumendiplangi kasutamise kord sätestatakse laboratooriumi asjaajamiskorras.

  (4) Laboratoorium kasutab riigivappi «Riigivapi seaduse» kohaselt ja riigilippu «Eesti lipu seaduse» kohaselt.

§ 3.   Laboratooriumi asukoht

  Laboratoorium asub Tartus. Laboratooriumi postiaadress on Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu. Väljaspool laboratooriumi asukohta asuvate struktuuriüksuste postiaadressid on:
  1) Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on Väike-Paala 3, 11415 Tallinn;
  2) Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on C. T. von Neffi 2, Piira, Vinni, 46607 Lääne-Virumaa;
  3) Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi postiaadress on Kohtu 16, 93812 Kuressaare.

2. peatükk LABORATOORIUMI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 4.   Tegevusvaldkond

  Laboratooriumi tegevusvaldkond on laboratoorsete uuringute tegemine loomahaiguste diagnoosimiseks, analüüside tegemine toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks ning riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine.

§ 5.   Ülesanded

  Laboratoorium teeb oma tegevusvaldkonnas ja pädevuse piires järgmisi toiminguid:
  1) teeb loomade, lindude ja kalade haiguste laboratoorseid uuringuid;
  2) teeb toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks laboratoorseid analüüse;
  3) järgib oma katsetegevuses asjakohase õigusakti või standardiga laboratoorse analüüsi ja uuringu nõuetekohaseks tegemiseks ja usaldusväärse tulemuse saamiseks sätestatud nõudeid;
  4) tagab riikliku järelevalve vajadusest tuleneva laboratoorse analüüsi ja uuringu tegemise lähtuvalt järelevalveasutuse tellimusest, kooskõlastades analüüsimeetodi asjaomase riikliku järelevalveasutusega;
  5) tagab riiklikus loomatauditõrje programmis ja toiduohutuse seireprogrammis ette nähtud laboratoorse analüüsi ja uuringu tegemise Veterinaar- ja Toiduameti tellitud mahus ja esitatud tähtajal ning esitab nimetatud programmi raames tehtud laboratoorse analüüsi ja uuringu tulemuse Veterinaar- ja Toiduametile õigusaktis või lepingus kehtestatud korras ja tähtpäevaks;
  6) tagab eriti ohtliku loomataudi kahtluse korral diagnoosi kinnitamiseks vajaliku laboratoorse uuringu tegemise ja proovi saatmise Euroopa Liidu referentlaboratooriumisse;
  7) nõustab laboratooriumi tegevusvaldkonnaga seonduvates küsimustes;
  8) täidab riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid;
  9) teeb koostööd Eesti ja teiste riikide laboratooriumidega ning teadus- ja arendusasutustega, sealhulgas oma tegevusvaldkonnaga seonduvate Euroopa Liidu referentlaboratooriumidega, ning valitsusasutuste ja teiste riigiasutustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  10) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi laboratooriumiteenuseid ja korraldab muud põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

3. peatükk LABORATOORIUMI JUHTIMINE 

§ 6.   Laboratooriumi juht

  Laboratooriumi juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu põllumajandusminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 7.   Direktor

  (1) Direktor:
  1) juhib laboratooriumi tööd ja korraldab ise või oma asetäitja kaudu laboratooriumi pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ja laboratooriumi tegevust ning vastutab laboratooriumi tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluva töötaja ja struktuuriüksuse tööd;
  3) esindab laboratooriumi selle põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel või volitab selleks vajaduse korral teise isiku;
  4) teeb põllumajandusministrile ettepaneku kinnitada laboratooriumi struktuur ja töötajate koosseis;
  5) sõlmib laboratooriumi töötajaga töölepingu, ning vajaduse korral muudab seda ja lõpetab selle, kinnitab töötaja ametijuhendi ja tema töötasu, kohaldab talle ergutust ja teeb hoiatuse;
  6) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  7) annab välja volikirju ja käskkirju;
  8) kehtestab laboratooriumi asjaajamiskorra ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad eeskirjad, korrad ja juhendid;
[RT I, 01.07.2011, 7 - jõust. 01.10.2011]
  9) esitab põllumajandusministrile ettepaneku laboratooriumi tegevusvaldkonna korraldamise kohta;
  10) teeb Põllumajandusministeeriumile ning Veterinaar- ja Toiduametile ettepanekuid loomatervishoiu, toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse küsimustes;
  11) valib vajaduse korral asjakohase uurimismetoodika loomahaiguse diagnoosimiseks ning analüüsimetoodika toidu, vee, sööda ja alkoholi ohutuse ja kvaliteedi kontrollimiseks;
  12) teeb põllumajandusministrile ettepaneku laboratooriumi tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  13) kinnitab laboratooriumi osutatavate teenuste hinnad;
  14) korraldab laboratooriumi kasutusse antud riigivara heaperemehelikku ja sihipärast kasutamist «Riigivaraseaduses» sätestatud korras;
  15) osaleb valdkonna arengukava või rahvusvahelise arengudokumendi koostamisel;
  16) hoiab laboratooriumi riigivapiga pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  17) korraldab laboratooriumi sisekontrollisüsteemi rakendamist ja vastutab selle tulemuslikkuse eest;
  18) täidab talle õigusaktiga, samuti ministri ja kantsleri kirjaliku või suulise korraldusega pandud muid ülesandeid.

  (2) Direktori asendamine toimub järgmiselt:
  1) direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja kvaliteedi alal, selle äraolekul asendab direktorit direktori asetäitja toiduohutuse alal ning viimase äraolekul asendab direktorit direktori asetäitja loomahaiguste alal;
  2) kui keegi direktori asetäitjatest ei saa teda asendada, määrab direktori asendaja põllumajandusminister.

§ 8.   Direktori asetäitja

  (1) Laboratooriumi koosseisus on kolm direktori asetäitja ametikohta:
  1) direktori asetäitja kvaliteedi alal;
  2) direktori asetäitja loomahaiguste alal;
  3) direktori asetäitja toiduohutuse alal.

  (2) Direktori asetäitja kvaliteedi alal:
  1) korraldab ja analüüsib laboratooriumi tegevust oma pädevuse piires;
  2) arendab laboratooriumi tegevusvaldkonnale vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi ning korraldab ja kontrollib selle nõuete täitmist;
  3) osaleb laboratooriumi eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
  4) koordineerib ja korraldab laboratooriumi töötajate tööalast koolitust;
  5) esindab laboratooriumi oma pädevuse ja direktori antud volituste piires;
  6) täidab direktori antud muid ülesandeid.

  (3) Direktori asetäitja loomahaiguste alal:
  1) koordineerib, suunab, kontrollib ja analüüsib struktuuriüksuse juhi kaudu temale alluva viroloogia-seroloogia osakonna, molekulaaranalüüsi osakonna ja bakterioloogia-patoloogia osakonna tööd, korraldab nimetatud osakondade koostööd ning vastutab ülesannete tõhusa ja kvaliteetse täitmise eest;
  2) koordineerib ja analüüsib loomahaiguste diagnostika alast tegevust;
  3) osaleb laboratooriumi eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
  4) koordineerib ja korraldab laboratooriumi loomahaiguste valdkonna välissuhtlust ning teadus- ja arendustegevust oma pädevuse piires;
  5) koordineerib laboratooriumi loomahaiguste valdkonna referentülesannete täitmist;
  6) esindab laboratooriumit oma pädevuse ja direktorilt saadud volituste piires;
  7) täidab direktori antud muid ülesandeid.

  (4) Direktori asetäitja toiduohutuse alal:
  1) koordineerib, suunab, kontrollib ja analüüsib struktuuriüksuse juhi kaudu temale alluva toidumikrobioloogia osakonna ja keemia osakonna tööd, korraldab nimetatud osakondade koostööd ning vastutab ülesannete tõhusa ja kvaliteetse täitmise eest;
  2) koordineerib ja analüüsib veterinaarravimijääkide ja hormoonide määramise alast tegevust;
  3) koordineerib ja analüüsib toiduvaldkonna alast tegevust;
  4) osaleb laboratooriumi eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
  5) koordineerib ja korraldab laboratooriumi toiduohutuse valdkonna välissuhtlust ning teadus- ja arendustegevust oma pädevuse piires;
  6) koordineerib laboratooriumi toiduohutuse valdkonna referentülesannete täitmist;
  7) esindab laboratooriumit oma pädevuse ja direktorilt saadud volituste piires;
  8) täidab direktori antud muid ülesandeid.

  (5) Direktori asetäitja täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse ametijuhendiga.

4. peatükk LABORATOORIUMI STRUKTUUR NING STRUKTUURIÜKSUSTE JUHTIMINE JA NENDE ÜLESANDED 

§ 9.   Laboratooriumi struktuur

  (1) Laboratooriumi struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab põllumajandusminister.

  (2) Laboratooriumi struktuuriüksus on osakond. Väljaspool laboratooriumi asukohta paiknevat piirkondliku pädevusega osakonda nimetatakse piirkondlikuks laboratooriumiks.

  (3) Piirkondliku laboratooriumi koosseisu võib kuuluda talitus. Piirkondliku laboratooriumi täpsem pädevus, ülesanded ja juhtimine sätestatakse tema põhimääruses, mille kinnitab direktor.

  (4) Laboratooriumi struktuuri võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuva töötaja töökoht.

  (5) Väljaspool struktuuriüksust asuva töötaja ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus määratakse ametijuhendiga.

§ 10.   Osakonna juhtimine

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja. Piirkondliku laboratooriumi juhti nimetatakse laboratooriumijuhatajaks. Osakonna koosseisus võib olla osakonnajuhataja asetäitja ametikoht.

  (2) Piirkondlikku laboratooriumi kuuluvat talitust juhib talituse juhataja.

  (3) Osakonnajuhataja tagab tema juhitava osakonna põhiülesannete täitmise ning osakonnale eraldatud ressursside sihipärase ja tõhusa kasutamise.

  (4) Osakonnajuhataja täidab talle ametijuhendiga pandud ülesanded, korraldab osakonna ülesannete täitmist ning vastutab nende õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest.

  (5) Osakonnajuhataja ja osakonnajuhataja asetäitja täpsemad töökohustused, alluvus, õigused ja vastutus määratakse ametijuhendiga.

§ 11.   Laboratooriumi osakonnad

  Laboratooriumi osakonnad on:
  1) toidumikrobioloogia osakond;
  2) keemia osakond;
  3) bakterioloogia-patoloogia osakond;
  4) viroloogia-seroloogia osakond;
  5) molekulaaranalüüsi osakond;
  6) kvaliteedijuhtimise ja arenduse osakond;
  7) andmetöötluse osakond;
  8) haldusosakond;
  9) Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium;
  10) Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratoorium;
  11) Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.

§ 12.   Toidumikrobioloogia osakond

  Toidumikrobioloogia osakonna ülesanded on:
  1) teha toidu, vee, sööda, alkoholi ja hügieeniproovide mikrobioloogilisi analüüse;
  2) valmistada mikrobioloogilisi söötmeid, tagada söötmete (sh lisandid ja lahused) kvaliteet ja kontrollida seda;
  3) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 13.   Keemia osakond

  Keemia osakonna ülesanded on:
  1) teha toidu, vee, sööda ja alkoholi keemilisi analüüse;
  2) määrata raskemetallide sisaldust;
  3) teha «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest» tulenevaid põllumajandustoodete koostis- ja kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise analüüse;
  4) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 14.   Bakterioloogia-patoloogia osakond

  Bakterioloogia-patoloogia osakonna ülesanded on:
  1) isoleerida ja identifitseerida bakter- ja parasitaarhaiguste ning mükooside tekitajaid;
  2) tüpiseerida mikroobe ja määrata ravimtundlikkust;
  3) teha loomakorjuste lahanguid;
  4) uurida patoloogilist materjali patoloogilis-anatoomiliselt ja histoloogiliselt;
  5) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 15.   Viroloogia-seroloogia osakond

  Viroloogia-seroloogia osakonna ülesanded on:
  1) isoleerida ja identifitseerida veiste, sigade, lammaste ja kitsede viiruseid;
  2) määrata viiruste antigeene;
  3) teha seroloogilisi uuringuid;
  4) kontrollida lemmikloomade marutaudivastase vaktsineerimise tõhusust;
  5) teha transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) uuringuid;
  6) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 16.   Molekulaaranalüüsi osakond

  Molekulaaranalüüsi osakonna ülesanded on:
  1) teha molekulaarbioloogilisi analüüse nii loomahaiguste diagnostiliste uuringute kui ka toiduohutuse valdkonnas;
  2) teha GMO analüüse;
  3) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 17.   Kvaliteedijuhtimise ja arenduse osakond

  Kvaliteedijuhtimise ja arenduse osakonna ülesanded on:
  1) arendada laboratooriumi kvaliteedijuhtimissüsteemi ning korraldada selle nõuete täitmist;
  2) koordineerida laboratooriumi arendustegevust ja referentülesannete täitmist ning teha koostööd teadusasutustega;
  3) koordineerida ja korraldada töötajate tööalast koolitust;
  4) korraldada laboratooriumi tegevust analüütilise suutlikkuse tõstmiseks ja materiaal-tehnilise valmisoleku tagamiseks.

§ 18.   Andmetöötluse osakond

  Andmetöötluse osakonna ülesanded on:
  1) korraldada laboratooriumi infotehnoloogilist teenindamist;
  2) hallata ja arendada laboratooriumi info- ja kommunikatsioonisüsteeme;
  3) korraldada laboratooriumi andmetöötlusprogrammi arendamist ja rakendamist;
  4) koostada laboratooriumi aruandeid osakonna valdkonnas;
  5) korraldada laboratooriumisse (v.a piirkondlik laboratoorium) saabunud proovi vastuvõtmist ja registreerimist andmebaasi ning analüüsitulemuse ja arve vahendamist teenuse tellijale.

§ 19.   Haldusosakond

  Haldusosakonna ülesanded on korraldada laboratooriumi (v.a piirkondlik laboratoorium) hoone ja ruumide majandamist, tagada hoone ja varade puutumatus ning korraldada territooriumi korrashoidmine.

§ 20.   Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ülesanded on:
  1) isoleerida ja identifitseerida hobuste, lindude ja kalade viiruseid ning teha seroloogilisi uuringuid;
  2) isoleerida ja identifitseerida bakter- ja parasitaarhaiguste ning mükooside tekitajaid, teha loomakorjuste lahanguid;
  3) teha toidu, vee, sööda, alkoholi ja hügieeniproovide mikrobioloogilisi analüüse;
  4) teha toidu, vee, sööda ja alkoholi keemilisi analüüse;
  5) määrata veterinaarravimijääke ja hormoone;
  6) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 21.   Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ülesanded on:
  1) uurida bakter- ja parasitaarhaiguste tekitajaid;
  2) teha toidu, vee ja sööda mikrobioloogilisi analüüse;
  3) teha toidu ja vee (sh heitvee) keemilisi analüüse;
  4) täita osakonna tegevusvaldkonnas volitatud laboratooriumi ülesandeid.

§ 22.   Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

  Saaremaa Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ülesanded on:
  1) uurida bakter- ja parasitaarhaiguste tekitajaid;
  2) teha toidu, vee ja sööda mikrobioloogilisi analüüse;
  3) teha toidu ja vee (sh heitvee) keemilisi analüüse;
  4) võtta veeproove;
  5) täita osakonna tegevusvaldkonnas volitatud laboratooriumi ülesandeid.

5. peatükk LABORATOORIUMI RAHASTAMINE JA ARUANDLUS 

§ 23.   Rahastamine

  (1) Laboratooriumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ja laboratooriumi tegevusest laekuvast tulust.

  (2) Laboratooriumi osutatava tasulise teenuse eest võetava tasu suuruse arvutab laboratoorium. Tasu peab olema kulupõhine, läbipaistev ja mittediskrimineeriv ning kujundatud selliselt, et kataks asjaomase teenusega seotud põhjendatud kulutused. Teenuste hinnakiri ja hindade arvestamise täpsem metoodika on teenuse tellijale kättesaadav laboratooriumi asukohas ja veebilehel.

§ 24.   Aruandlus

  (1) Laboratoorium on aruandekohustuslik põllumajandusministri ees, kes juhib ja korraldab tema tegevust ning teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

  (2) Laboratooriumi tegevust võib koordineerida ja korraldada Põllumajandusministeeriumi kantsler.

  (3) Laboratoorium koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras. Laboratoorium esitab oma tegevuse ülevaated Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.
[RT I, 01.07.2011, 7 - jõust. 01.10.2011]

6. peatükk LABORATOORIUMI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.   Laboratooriumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Laboratooriumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2010. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json