Teksti suurus:

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2011, 18

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 28.04.2010 nr 49
RTL 2010, 22, 394
jõustumine 03.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
27.06.2011RT I, 01.07.2011, 904.07.2011

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootjarühma loomise ja arendamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded toetuse saajale, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, sealhulgas taotluse eelistamise võimalused, taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksmise kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 25 «Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (edaspidi tunnustamise määrus) alusel ja korras tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on tunnustatud tavapõllumajandusliku ja mahepõllumajandusliku tootmisviisiga toodetava toote kohta (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  2) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama abikõlbliku kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  3) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  4) [Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  5) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

§ 3.   Toetatavad tegevused ja nõuded toetatava tegevuse kohta

  (1) Toetust võib taotleda tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse kohta.

  (2) Toetatav tegevus peab olema kooskõlas tunnustamise määruse § 4 lõike 1 punkti 2 või § 7 lõike 1 punkti 6 alusel esitatud tootjarühma tegevuskavaga (edaspidi tegevuskava) ja vajalik tegevuskavas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

§ 4.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Tootjarühma loomise ja arendamisega seotud tegevuse puhul on abikõlblikud järgmised taotleja kulud:
  1) põhikirja koostamise ja taotleja asutamise kulud, sealhulgas notariaaltoimingu kulu ja äriregistri kande tegemise kulu;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  2) tunnustamise määruse alusel tootjarühma tunnustamiseks vajaliku tootjarühma liikmele kohustusliku tootmiseeskirja tunnustatud toote kohta ja tegevuskava koostamise kulud;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  3) juhatuse liikme tasu, taotlejaga töösuhtes oleva töötaja töötasu ja töövõtja lepingujärgne tasu koos taotleja tasutava sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja haigushüvitisega ning puhkusetasu;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  4) õigus- ja raamatupidamisteenuse ostmise kulud;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  5) kulud kontoritarvetele ja sideteenustele, kirjaliku teate postisaadetisena edastamise ning elektroonilise sideteenuse kasutamise kulud, sealhulgas sidevõrguga liitumise kulu;
  6) tark- ja riistvara ning kontoritehnika soetamise, hoolduse ja remondi kulud;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  7) taotleja kasutuses oleva ruumi üürimise või rentimise kulud;
  8) taotleja kasutuses oleva ruumi parendamise kulud;
  9) elektri-, kütuse- ja sõidukulud, sealhulgas kulud mootorsõiduki rendile ja kasutusrendile, kindlustuskulud ja hoolduskulud;
  10) kauba ja vara kindlustuskulud;
  11) tegevuseks vajaliku kontorimööbli ja varustuse ostmise ja paigaldamise kulud;
  12) riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest antava muu toetuse taotlemiseks avalduse ja sellega seotud dokumentide koostamiseks osutatud nõuandeteenuse maksumus, kui seda ei hüvitata muu toetuse raames;
  13) keskkonnamõju hindamise või detailplaneeringu koostamise kulud, kui neid ei hüvitata muu toetuse raames;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  14) tööülesande täitmisega seotud lähetus- ja majutuskulud, mis ei ületa Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 110 «Töölähetuse kulude hüvitise maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord» §-s 7 sätestatud määrasid;
  15) juhatuse liikmele, töötajale või toetust taotleva tulundusühistu liikmele «Täiskasvanute koolituse seaduse» §-s 2 nimetatud koolitusasutuse osutatud taotleja majandustegevusega seotud töökoolituse kulud;
  16) investeeringud põhivarasse, mis on suunatud tema toodangu turustamise arendamiseks;
  17) taotleja tegevusega seotud messil, näitusel, seminaril ja konverentsil osalemise kulud;
  18) taotleja tegevusega seotud ja tema korraldatava seminari, koolituse, teavitamisürituse ja konverentsi korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud ning osalejate toitlustamisega seotud kulud;
  19) taotleja ja tema liikmete toodetud toodete reklaami, kaubamärgi väljatöötamise ja registreerimise kulud;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  20) veebilehe loomise ja haldamise kulud;
  21) taotleja tegevusalaga, sealhulgas selle põllumajandustootega, mille kohta taotleja on tunnustatud, seotud turu-uuringu ja -analüüsi kulud;
  22) põllumajandusministri 12. novembri 2010. a määruses nr 109 “Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord” sätestatud tegevuste tähistamisega seotud kulud.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulud on abikõlblikud, kui nende tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui 2008. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Kõik abikõlblikud kulud peavad olema majanduslikult otstarbekad ja vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks ega tohi olla põhjendamatult kõrged võrreldes tavaliselt sarnase kulu eest tasutava hinnaga. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kasutatud seadme ja kauba ostmiseks tehtud kulud, kui kasutatud seadme või kauba ostab taotleja, kes ei ole komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja või kui nimetatud seade või kaup on toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks on saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud seadme või kauba hind ületab selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnaga võrdne või sellest kõrgem;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  2) tolli-, sisseveo-, ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  4) trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  5) toreduslikud kulutused «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 63 tähenduses ja muud majanduslikult ebaotstarbekad kulud;
  6) esinduskulu ja kulu kingitusele;
  7) muud kulud, mis ei ole toetatava tegevusega otseselt seotud;
  8) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist «Käibemaksuseaduse» alusel;
  9) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega.

§ 5.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Taotlejale antava toetuse maksimaalse suuruse arvutamisel lähtutakse taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast ja tema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, mis saadakse tema liikmete toodetud põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote müügist kokku, järgmiselt:

 

Toetuse maksimaalne määr (%)

Toetuse
maksimaalne
suurus kokku
(eurodes)

müügitulule
suurusega kuni
1 000 000 eurot

müügitulu osale,
mis ületab
1 000 000 eurot

Esimesel ja teisel aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

5

2,5

80 000

Kolmandal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

4

2,0

64 000

Neljandal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

3

1,5

48 000

Viiendal aastal alates taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevast

2

1,5

38 000

  (2) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta arvutatakse eurodes ja ümardatakse täpsuseni kaks kohta pärast koma.

  (3) Taotleja esmakordse tootjarühmana tunnustamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tootjarühm esimest korda tunnustamise määruse alusel tunnustati.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 6.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 7.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad järgmised dokumendid:
  1) [Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  2) riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksuvõla ajakava kohaselt. Nimetatud tõend ei tohi olla väljastatud varem kui kümme tööpäeva enne taotluse esitamise kuupäeva.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (2) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, taotluse vormikohast täitmist ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatavate abikõlblike kulude vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (4) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) taotlus on täidetud vormikohaselt;
  3) ei esine «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  4) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 10.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi ja lisa 1 punktides 9.1–9.4 nimetatud tegevusvaldkonna (edaspidi tegevusvaldkonna) rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 2 toodud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlustele hindepunkte.

  (2) Hindamise tulemusel koostatakse eraldi paremusjärjestused tegevusvaldkondade kohta.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (3) Taotlust hinnatakse tegevusvaldkonnas, kus taotleja müügitulu on kõige suurem.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (5) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 3 alusel taotlust, mille on esitanud suurema liikmete arvuga taotleja. Kui ka see näitaja on võrdne, eelistatakse taotlejat, kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta tunnustatud põllumajandustoote müügist saadud tulu on suurem.

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuse liigi ja tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuse liigi ja tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse esimesena taotlused, mille kohta on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aastal tehtud taotluse rahuldamise otsus. Seejärel rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 12.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) tootjarühma ühinemisest, jagunemisest või lõpetamisest.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt toetuse väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks toetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE JA TOETUSE VÄLJAMAKSMISE KORD 

§ 13.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetusraha sihipäraselt;
  2) säilitama ja kasutama põhivarana arvele võetavat investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse väljamaksmisest;
  3) saadud toetusraha kavandatud tegevuse tegemata jätmise ja põhivarana arvele võetava investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  4) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast kavandatud abikõlblike kulutuste tegemist PRIAle lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) selle juhatuse liikme või töötajaga sõlmitud lepingu ärakiri, kelle kohta on tehtud asjakohased kulutused, juhatuse liikme lepingu asemel võib esitada ka juhatuse liikme tasu määramise üldkoosoleku protokolli koos juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuga;
  5) rendi- ja üürilepingu ärakiri, kui toetuse saaja kasutab üüri- või renditeenust;
  6) toetuse taotleja ja selle teenuseosutaja vahelise lepingu ärakiri, kes osutab toetuse taotlejale teenust;
  7) juhatuse liikme või töötaja lähetuskulude aruande ärakiri koos kuludokumentidega;
  8) kasutatud seadme või kauba ostmise korral seadme või kauba hinnapakkuja kinnitus selle kohta, et ostetav seade või kaup ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole saadud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud seadme või kauba hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme või kauba hinnast madalam;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  9) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud töötasu puhul tööjõukulude arvestuslehe ärakiri töötaja kuu palgaarvestuse kohta, millel on näha töötaja nimi, tööpäevad, arvestatud palgakulu koos juurdearvestustega ning sellest kinnipeetud maksud ja maksed ning muud kinnipidamised;
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]
  10) punktis 9 nimetatud maksude tasumist, maksete tegemist ja töötasu ülekandmist tõendava dokumendi ärakiri.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (3) Kapitalirendi puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIAle pärast investeeringu tegemist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk;
  3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.
[RT I, 01.07.2011, 9 - jõust. 04.07.2011]

  (4) Kapitalirendile andja võib olla «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Toetuse saaja esitab PRIAle lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 12 kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (6) Kuludeklaratsiooni koos lõigetes 2 ja 3 nimetatud abikõlblike kulude tegemist tõendavate dokumentide või nende ärakirjadega võib taotleja esitada koos taotlusega.

§ 14.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 13 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. PRIA säilitab nimetatud dokumente kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

Lisa 1 Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse avaldus

Lisa 2 Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse taotluste hindamise kriteeriumid

Lisa 3 Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse kuludeklaratsioon tehtud kulutuste deklareerimiseks

/otsingu_soovitused.json