Teksti suurus:

Rahandusministri 29. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2016, 2

Rahandusministri 29. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” muutmine

Vastu võetud 24.06.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 88 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 29. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” muutmine

Rahandusministri 29. aprilli 2003. a määruses nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori aruanne.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, Fondi ja osafondide liikumise aruandest (edaspidi liikumisaruanne), rahavoogude aruandest ja lisadest.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Fond avalikustab aastaaruande lisades järgmised andmed:
1) „Raamatupidamise seaduse” § 21 lõigetes 1 ja 2 ning 5–7 nimetatud andmed;
2) erinevate tulu- ja kulukirjete otseste ja kaudsete tulude ja kulude jaotamise põhimõtted ning jaotuse osafondide vahel;
3) bilansivälised nõuded ja kohustused osafondide lõikes, sealhulgas fondiosaliste tähtajaks laekumata osamaksed.”;

6) paragrahvi 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Fondi ja osafondide liikumise aruanne

/otsingu_soovitused.json