Teksti suurus:

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2016, 3

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele
[RTL 2007, 44, 749 - jõust. 01.06.2007]

Vastu võetud 28.04.2003 nr 64
RTL 2003, 55, 802
jõustumine 11.05.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.12.2004RTL 2005, 4, 3009.01.2005
15.05.2007RTL 2007, 44, 74901.06.2007(rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2006. a või hiljem)
12.12.2008RTL 2008, 99, 140101.01.2009
29.11.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
24.06.2016RT I, 01.07.2016, 204.07.2016

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 88 lõike 3 alusel.
[RTL 2005, 4, 30 - jõust. 09.01.2005]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded Tagatisfondi (edaspidi Fond) majandusaasta aruande koostamisele ja selle sisule.

§ 2.   Majandusaasta aruanne

  (1) Fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse, lähtudes «Raamatupidamise seadusest», «Tagatisfondi seadusest» (edaspidi seadus), käesolevast määrusest ning muudest õigusaktidest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Fondi raamatupidamisele ja -aruandlusele ei kohaldata "Raamatupidamise seaduse" §-des 15, 18 ja 20 kasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande kohta sätestatut.

  (2) Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori aruanne.
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

§ 3.   Raamatupidamise aastaaruanne

  (1) Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, Fondi ja osafondide liikumise aruandest (edaspidi liikumisaruanne), rahavoogude aruandest ja lisadest.
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

  (2) Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse euro täpsusega.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (3) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

§ 4.   Bilanss
[Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

 

§ 5.   Liikumisaruanne

  (1) Liikumisaruande koostamisel võetakse aluseks käesoleva määruse lisas «Fondi ja osafondide liikumise aruanne» toodud struktuur.

  (2) Liikumisaruanne koostatakse osafondide lõikes. Liikumisaruande punktide 5 kuni 9 tulu- ja kulukirjete jaotused osafondide lõikes võib liikumisaruande asemel esitada aastaaruande lisades.

  (3) Finantstulusid ja -kulusid võib esitada liikumisaruandes netomeetodil juhul, kui finantstulud- ja kulud on tekkinud ühest ja samast Fondi tegevusest ning kui nende netomeetodil esitamine kajastab objektiivsemalt tehingute tervikpilti ja sisu.

  (4) Fond võib liikumisaruande kirjete nimetusi täpsustada, lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks liikumisaruande informatiivsusele ja loetavusele.

  (5) Liikumisaruande punkti 4 kirjed kajastatakse kassapõhiselt, ülejäänud kirjed kajastatakse tekkepõhiselt.
[RTL 2007, 44, 749 - jõust. 01.06.2007]

  (6) Aruandeaastal nullväärtusega kirje esitatakse ainult siis, kui eelneval aruandeaastal oli sel kirjel nullist erinev summa.

§ 6.   Raamatupidamise aastaaruande lisad

  Fond avalikustab aastaaruande lisades järgmised andmed:
  1) „Raamatupidamise seaduse” § 21 lõigetes 1 ja 2 ning 5–7 nimetatud andmed;
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]
  2) erinevate tulu- ja kulukirjete otseste ja kaudsete tulude ja kulude jaotamise põhimõtted ning jaotuse osafondide vahel;
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]
  3) bilansivälised nõuded ja kohustused osafondide lõikes, sealhulgas fondiosaliste tähtajaks laekumata osamaksed.
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

§ 7.   Tegevusaruanne

  Fond esitab tegevusaruandes järgmised andmed:
  1) [kehtetu - RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]
  2) hüvitiste ja toetussummade väljamaksmine (sh väljamaksmata hüvitised ja toetussummad);
[RTL 2008, 99, 1401 - jõust. 01.01.2009]
  3) Fondi tegevus pankrotiprotsessides;
  4) osafondide vahendite paigutamine ja investeeringud;
  5) tagamise ja hüvitamise piirmäärade muutumine;
  6) muudatused Fondi tegevust puudutavates õigusaktides;
  7) osafondide kvartaalsete osamakse määrade muutmised;
  8) Fondi töökorraldus;
  9) Fondi tegevuse avalikustamine;
  10) Fondi tegevussuunad tulevikus.

§ 8.   Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine

  (1) Fond esitab majandusaasta aruande Fondi nõukogule kinnitamiseks selliselt, et oleks tagatud selle avalikustamine seaduse § 94 lõikes 2 nimetatud tähtajal.

  (2) Fondi majandusaasta aruandele kirjutavad koos kuupäeva märkimisega alla Fondi juhataja ja kõik nõukogu liikmed.

§ 9.   Rakendussätted
[Kehtetu - RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

Lisa Fondi ja osafondide liikumise aruanne
[RT I, 01.07.2016, 2 - jõust. 04.07.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json