Teksti suurus:

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2016, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.06.2016 otsus nr 808

Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2016

Toote nõuetele vastavuse seaduse 4. peatükki täiendatakse §-dega 381–384 järgmises sõnastuses:

§ 381. Tasu akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest

(1) Akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võtab Eesti akrediteerimisasutus tasu.

(2) Tasu võetakse järgmiste toimingute eest:
1) taotluse läbivaatamine;
2) akrediteerimine, sealhulgas järelevalve akrediteeritud asutuse üle;
3) akrediteeringu ja mõõtja erialast pädevust tõendava tunnistuse kehtivana hoidmine.

(3) Tasu makstakse Eesti akrediteerimisasutuse esitatud arve alusel arvel märgitud viisil ja tähtpäevaks.

(4) Kui akrediteeritud asutus ei ole arvet tasunud tähtajaks, peatab Eesti akrediteerimisasutus tema akrediteeringu kehtivuse kuni arve tasumiseni. Kui arvet ei ole tasutud kuue kuu jooksul arvel märgitud tähtpäevast arvates, tunnistab Eesti akrediteerimisasutus akrediteeringu kehtetuks. Tasumata arve korral on Eesti akrediteerimisasutusel õigus akrediteerimisest keelduda. Käesolevat lõiget kohaldatakse ka erialaselt pädevaks tunnistatud mõõtja suhtes.

§ 382. Taotluse läbivaatamise tasu

(1) Taotleja maksab taotluse läbivaatamise eest tasu järgmiselt:
1) esmase akrediteerimise taotluse läbivaatamise eest 300 eurot;
2) akrediteerimisulatuse laiendamise taotluse läbivaatamise eest 200 eurot;
3) mõõtja erialase pädevuse hindamise taotluse läbivaatamise eest 175 eurot.

(2) Tasu ei maksta taotluse esitamisel akrediteerimisulatuse laiendamiseks juba akrediteeritud vastavushindamisskeemi või katsevaldkonna piires.

(3) Tasu ei tagastata taotlejale taotluse tagasi võtmisel või taotluse rahuldamata jätmisel Eesti akrediteerimisasutusest sõltumatul põhjusel.

§ 383. Akrediteerimise tasu

(1) Taotleja maksab akrediteerimise eest tasu. Tasu suurus sõltub hindamisele kulunud ajast, hindamise keerukusest ja hindajate (edaspidi assessor) tasu suurusest ning hindamisega kaasnenud otsestest kuludest.

(2) Assessori töötasu suurus sõltub temaga saavutatud tasu kokkuleppest. Eesti akrediteerimisasutus tutvustab akrediteerimist taotlevale või akrediteeritud asutusele eelnevalt akrediteerimise eeldatavat maksumust ja võimaldab esitada seisukoha kaasatava assessori tasu kohta.

(3) Hindamise eest vastutava hindaja (edaspidi peaassessor) tunnitasu suurus on kuni 20-kordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 kohaselt kehtestatud tunnitasu alammäär. Eesti akrediteerimisasutus kehtestab igal aastal peaassessori tunnitasu konkreetse määra. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata akrediteerimisse kaasatud teiste assessorite tasu suhtes.

(4) Akrediteerimise otsesed kulud on assessori lähetuskulud, tõlkekulud, kui hindamine ei toimu eesti keeles, ja muud akrediteerimisega seonduvad kulud. Otseste kulude katteks võib nõuda ettemaksu tasumist.

§ 384. Aastatasu akrediteeringu ja tunnistuse kehtivana hoidmise eest

(1) Akrediteeritud asutus ja erialaselt pädev mõõtja maksavad akrediteeringu ja mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest aastatasu.

(2) Aastatasu suurus sõltub Eesti akrediteerimisasutuse jätkusuutlikuks toimimiseks vajalikest kuludest, mis jaotatakse akrediteeritud asutuste ja erialaselt pädevate mõõtjate vahel proportsionaalselt akrediteeringu ulatust ja keerukust arvestades.

(3) Kui akrediteering või mõõtja erialaselt pädevaks tunnistamine peatatakse või tunnistatakse kehtetuks, on akrediteeritud asutusel või mõõtjal õigus taotleda Eesti akrediteerimisasutuselt makstud aastatasu tagastamist täiskuude eest, mille osas aastatasuga hõlmatud õigus jäi kasutamata. Tagastamisele kuuluv aastatasu osa tagastatakse taotlejale ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

(4) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad määrusega.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json