Teksti suurus:

Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.06.2020 otsus nr 596

Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2020

§ 1.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 64 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maaeluministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid:
1) Põllumajandus- ja Toiduamet;
2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 10515 järgmises sõnastuses:

§ 10515. Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ühendamise korraldamine

(1) Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet korraldatakse ümber ning ühendatakse Põllumajandus- ja Toiduametiks alates 2021. aasta 1. jaanuarist, pärast mida lõpetavad ühendatavad asutused tegevuse. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Maaeluministeerium.

(2) Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ametnik või töötaja, kelle ameti- või töökoht ning teenistus- või tööülesanded asutuste ümberkorraldamise tõttu ei muutu, jätkab teenistust alates 2021. aasta 1. jaanuarist Põllumajandus- ja Toiduameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 16 lõikega 5 ja § 98 lõike 1 punktiga 1 ning töölepingu seaduse § 112 lõikega 1. Ametniku üleviimise ja töötaja töölepingu üleandmise otsuse teeb asjakohase ameti peadirektor kooskõlastatult maaeluministriga.

(3) Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ametnik või töötaja, kelle ameti- või töökoht ja teenistus- või tööülesanded asutuste ümberkorraldamise tõttu muutuvad ning kellele tehakse ettepanek asuda tema ameti- või töökoha asemele loodavale uuele ameti- või töökohale või kelle ameti- või töökoha asemele luuakse uus ameti- või töökoht, mis täidetakse sisekonkursi korras, ja kes valitakse ameti- või töökohale sisekonkursi korras, jätkab teenistust alates 2021. aasta 1. jaanuarist Põllumajandus- ja Toiduameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal. Nimetatud ettepaneku teeb ja sisekonkursi kuulutab välja asjakohase ameti peadirektor kooskõlastatult maaeluministriga.

(4) Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ameti- või töökoha asemele loodav uus ameti- või töökoht, mida ei täideta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras, täidetakse avaliku konkursi korras ja sellele valitud ametnik või töötaja alustab teenistust alates 2021. aasta 1. jaanuarist Põllumajandus- ja Toiduameti koosseisus ettenähtud ameti- või töökohal. Avaliku konkursi kuulutab välja asjakohase ameti peadirektor kooskõlastatult maaeluministriga.

(5) Maaeluministril kantsleri ettepanekul, Põllumajandusameti või Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril on õigus enne 2021. aasta 1. jaanuari anda käskkiri enda poolt ametisse nimetatud ametniku teenistusest vabastamiseks koondamise tõttu või ütelda üles töötajaga sõlmitud tööleping koondamise tõttu 2021. aasta 1. jaanuarist.

(6) Õigusaktides sätestatud Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti õigused ja kohustused lähevad alates 2021. aasta 1. jaanuarist üle Põllumajandus- ja Toiduametile.

(7) Õigusaktides sätestatud Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti ametnike ja töötajate volitused ja pädevus lähevad alates 2021. aasta 1. jaanuarist üle Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikele ja töötajatele.

(8) Kõigis õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki on esindanud Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet, on alates 2021. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindaja Põllumajandus- ja Toiduamet.

(9) Alates 2021. aasta 1. jaanuarist loetakse kehtivates õigusaktides kuni asjakohase muudatuse tegemiseni hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuaril sõnad „Põllumajandusamet” ning „Veterinaar- ja Toiduamet” asendatuks sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.”.

§ 2.  Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 3.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduse § 43 punktis 5 ja § 48 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 4.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustiku § 130 lõikes 13 ja § 141 punktis 9 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 5.  Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 33 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusamet (edaspidi PMA), Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

4) paragrahvi 45 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „kontrollib PMA”;

5) paragrahvi 59 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „kontrollivad VTA ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet”;

6) paragrahvi 105 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „VTA, PMA, Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” tekstiosaga „Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnainspektsioon”;

7) paragrahvi 105 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „PMA, VTA ja” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet ning”;

8) paragrahvi 105 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „teostavad riiklikku järelevalvet VTA ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „teostab riiklikku järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet”;

9) paragrahvi 118 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 6.  Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 31 lõikes 6 asendatakse sõnad „teostavad järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „teostab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet”;

3) paragrahvi 31 lõikes 8 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

4) paragrahvist 35 jäetakse välja tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduamet,”.

§ 7.  Geograafilise tähise kaitse seaduse muutmine

Geograafilise tähise kaitse seaduse § 49 punktis 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 8.  Kalandusturu korraldamise seaduse muutmine

Kalandusturu korraldamise seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 9.  Kalapüügiseaduse muutmine

Kalapüügiseaduses, välja arvatud § 90 lõikes 5 ja § 901 lõikes 2, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 10.  Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmine

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 38 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 11.  Keskkonnatasude seaduse muutmine

Keskkonnatasude seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 12.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse § 58 lõikes 23 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametiga” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametiga”.

§ 13.  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmine

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 14.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses, välja arvatud § 811 lõigetes 8 ja 9, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 15.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses, välja arvatud § 642 lõikes 1, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 16.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 39 lõikes 4 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 17.  Maaparandusseaduse muutmine

Maaparandusseaduses, välja arvatud § 96 lõikes 2, asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 18.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 19.  Pakendiseaduse muutmine

Pakendiseaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 20.  Põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmine

Põllumajandusloomade aretuse seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 21.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 22.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punktis 3 ja § 36 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 23.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 34 pealkirjas ja lõikes 3 ning 9. peatüki 2. jao pealkirjas asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) seaduse 9. peatüki 3. jao 1. jaotis loetakse 9. peatüki 2. jao 5. jaotiseks;

3) seaduse 9. peatüki 3. jao 2. jaotis loetakse 9. peatüki 2. jao 6. jaotiseks;

4) seaduse 9. peatükist jäetakse välja tekstiosa „3. jagu Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti toimingud”;

5) seaduse 9. peatüki 4. jao 1. jaotis loetakse 9. peatüki 2. jao 7. jaotiseks;

6) seaduse 9. peatüki 4. jao 2. jaotis loetakse 9. peatüki 2. jao 8. jaotiseks;

7) seaduse 9. peatüki 4. jao 3. jaotis loetakse 9. peatüki 2. jao 9. jaotiseks;

8) seaduse 9. peatükist jäetakse välja tekstiosa „4. jagu Veterinaar- ja Toiduameti toimingud”;

9) paragrahvi 253 lõikes 4 asendatakse sõnad „Põllumajandusametile või Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 24.  Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduses, välja arvatud §-des 40, 421 ja 424, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 25.  Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmine

Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses, välja arvatud § 131 lõikes 2, § 133 lõikes 1 ja § 1361 lõikes 2, asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 26.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 88 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses, välja arvatud §-des 633 ja 652, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 537 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduses asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 29.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

2) paragrahvi 174 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõna „Põllumajandusametit” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”.

§ 30.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses, välja arvatud §-s 501 ja § 502 lõikes 2, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 31.  Väetiseseaduse muutmine

Väetiseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 32.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub üldises korras.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json