HALDUSÕIGUSPõllumajandus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Veterinaarkorralduse seadus (lühend - VetKS)

Veterinaarkorralduse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2020, 37

Veterinaarkorralduse seadus1

Vastu võetud 16.06.1999
RT I 1999, 58, 608
jõustunud vastavalt §-le 51

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.1999RT I 1999, 97, 86101.01.2000
13.12.2000RT I 2001, 3, 401.07.2001
14.11.2001RT I 2001, 93, 56601.01.2002
14.11.2001RT I 2001, 93, 56501.02.2002
terviktekst RT paberkandjalRT I 2002, 13, 79
23.01.2002RT I 2002, 18, 9701.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
06.11.2002RT I 2002, 96, 56601.01.2003
21.04.2004RT I 2004, 38, 25701.05.2004, osaliselt 15.05.2004
15.06.2005RT I 2005, 39, 30801.01.2006
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
13.12.2007RT I 2007, 70, 42801.01.2008
19.06.2008RT I 2008, 30, 19101.07.2008
10.06.2009RT I 2009, 34, 22401.07.2009
09.12.2009RT I 2009, 64, 42201.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
17.02.2011RT I, 02.03.2011, 104.03.2011
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
21.05.2014RT I, 06.06.2014, 101.07.2014
12.06.2014RT I, 29.06.2014, 201.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
23.09.2014RT I, 09.10.2014, 201.01.2015
19.11.2014RT I, 13.12.2014, 101.01.2016, jõustumisaeg muudetud 01.07.2016 [RT I, 17.12.2015, 1]
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107^4 lõike 2 alusel asendatud sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.
25.11.2015RT I, 17.12.2015, 120.12.2015, osaliselt 01.01.2016 ja 01.07.2016
09.12.2015RT I, 30.12.2015, 118.01.2016
31.05.2017RT I, 16.06.2017, 101.07.2017
14.06.2017RT I, 04.07.2017, 101.01.2018
06.12.2017RT I, 28.12.2017, 201.02.2018
12.12.2018RT I, 28.12.2018, 3501.01.2019
20.02.2019RT I, 13.03.2019, 215.03.2019
20.11.2019RT I, 04.12.2019, 214.12.2019; § 35³ lg 5 p 1¹ jõustub 01.01.2020.
10.06.2020RT I, 01.07.2020, 101.01.2021; seaduses asendatud sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab veterinaartegevuse korralduse alused.

  (2) Veterinaartegevus on loomade ja inimeste tervise kaitseks ning loomade heaolu tagamiseks rakendatavate abinõude süsteem, mis hõlmab loomatervishoiu-, loomsete saaduste hügieeni- ja loomakaitsealaseid toiminguid.

  (3) Veterinaartegevus hõlmab riikliku veterinaarjärelevalve (edaspidi veterinaarjärelevalve) ning tegevus- või muu loa andmise menetluse raames tehtava nõuetekohasuse kontrolli (edaspidi veterinaarkontroll) toiminguid, mis käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 2 nimetatud toimingud. Veterinaartegevus hõlmab ka veterinaarpraksise käigus tehtavaid toiminguid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (31) Veterinaarpraksis on tegevus loomahaiguste ravi ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise, sealhulgas laboratoorse diagnoosimise alal. Veterinaarpraksis ei hõlma veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toiminguid. Veterinaarpraksisega tegelemise õigus on veterinaararstil.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (32) Veterinaararst käesoleva seaduse tähenduses on veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik, kellel on veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi kutsetegevuse luba).
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (33) Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude katmiseks vajalik lisafinantseerimine toimub riigieelarvest Maaeluministeeriumi eelarve kaudu. Loomaarstiõppe kliinilise õppe lisafinantseerimisel lähtub Maaeluministeerium ülikooli ettepanekutest ja loomaarstiõppe kliiniliseks õppeks riigieelarves ettenähtud vahenditest.
[RT I, 09.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (34) Maaeluministeerium sõlmib Eesti Maaülikooliga loomaarstiõppe kliinilise õppe korraldamisega seotud tegevuskulude katmiseks vajalikuks lisafinantseerimiseks kuueks aastaks halduslepingu.
[RT I, 09.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Veterinaarteenus on veterinaartegevuse raames osutatav teenus.

  (5) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) Käesoleva seaduse alusel teostatavale veterinaarjärelevalvele kohaldatakse korrakaitseseadust käesolevas seaduses sätestatud erisustega.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (7) Kui käesoleva seaduse alusel tehtud otsus toimetatakse kätte posti teel, võib selle kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

§ 2.   Loom ja loomne saadus

  (1) Käesolevas seaduses kasutatakse mõistet loom kõikide tehistingimustes ja looduses vabalt elavate imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete, kalade ja selgrootute kohta.

  (2) Põllumajandusloom käesoleva seaduse tähenduses on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom. Käesoleva seaduse tähenduses loetakse põllumajandusloomaks ka hobuslane.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Lemmikloom käesoleva seaduse tähenduses on inimese isikliku meelelahutuse või seltsi eesmärgil peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

  (4) Loomade kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka nende seemnerakkude, munarakkude ja embrüote suhtes.

  (5) Loomne saadus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), I lisa punktis 8.1 sätestatud loomne toode. Loomse saaduse käitlemine on loomse saaduse tootmine, varumine, töötlemine, müümine ja muul viisil tasu eest või tasuta üleandmine, sisse- ja väljavedu ning teised toimingud, mille tulemusel muutub loomne saadus kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

  (6) Loomsete saaduste käitleja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 5 käsitletud käitlemisvaldkondades.

  (7) Loomsete saaduste kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), ei ole sätestatud teisiti. Loomsed kõrvalsaadused käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 2 sätestatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

§ 21.   Veterinaarnõuded ja tõendamine

  (1) Veterinaarnõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse inimese elu ja tervise ning looma tervise ja heaolu kaitsmise eesmärgil loomataudide ennetamise ja tõrje, loomsete saaduste hügieeni ning loomade heaolu tagamise kohta kehtestatud nõudeid.

  (2) Kui on põhjust arvata, et loom või loomne saadus võib otseselt või kaudselt olla inimese või looma tervisele ohtlik, tõendab asjakohase kontrollipädevusega veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalvepiirkonnas loom või loomne saadus asub, veterinaartõendiga looma või loomse saaduse ohutust või vajadust järgida täiendavaid veterinaarnõudeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb eelneva riskianalüüsi tulemuste alusel kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ohu inimese ja looma tervisele ning vajaduse väljastada veterinaartõend.

  (4) Veterinaartõendile kantavad andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (5) Toiduks kasutatava looma või loomse saaduse puhul kinnitab loomapidaja veterinaartõendil oma allkirjaga, et loomale ei ole manustatud ravimit või hormonaalse toimega ainet või selle manustamise järgne keeluaeg on möödunud.

  (6) Kui looma või loomse saaduse kohta on väljastatud veterinaartõend, edastab loomapidaja või loomsete saaduste käitleja looma ühest karjast teise või tapamajja saatmise või loomse saaduse edasisele käitlemisele saatmise korral veterinaartõendi koos looma või loomse saadusega uuele loomapidajale või edasisele käitlejale.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 22.   Veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamine

  Veterinaararsti kvalifikatsioon omandatakse, läbides loomaarstiõppe õppekava kas Eesti ülikoolis või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või muu välisriigi vastavas õppeasutuses. Mujal kui Eestis omandatud veterinaararsti kvalifikatsiooni tunnustamine toimub välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja käesoleva seaduse kohaselt.
[RT I, 09.10.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

§ 3.   Veterinaararst ja veterinaartehnik
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

2. peatükk VETERINAARJÄRELEVALVE JA VETERINAARKONTROLLI KORRALDUS 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 4.   Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli ulatus
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli teostatakse järgmiste järelevalveobjektide üle:
  1) loomataudi, sealhulgas zoonoosse haigusetekitaja diagnoosimine ja tõrje ning selle leviku ennetamine;
  2) looma tervis ja heaolu;
  3) looma pidamine, identifitseerimine, riigisisene liikumine ja avalik näitamine;
  4) loomne saadus ja selle käitlemine;
  5) loomset päritolu sööt ja selle käitlemine;
  6) ravimsööt ja selle käitlemine;
  7) looma, loomse saaduse, loomset päritolu sööda, heina, põhu ning ravimsööda import ja eksport;
  8) veterinaarravimi ning ravimsööda kasutamine ja selle üle arvestuse pidamine;
  9) veterinaarpraksis.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.   Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli korraldus
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Veterinaarjärelevalvet teostab ja veterinaarkontrolli teeb Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (11) Käesoleva seaduse § 13 lõike 4 alusel Põllumajandus- ja Toiduametiga halduslepingu sõlminud veterinaararst (edaspidi volitatud veterinaararst) teeb lepingus ettenähtud ulatuses selliseid veterinaarjärelevalve toiminguid nagu diagnostiline uurimine, proovide võtmine, vaktsineerimine ning osalemine loomataudi ja zoonoosi leviku tõkestamise või nende likvideerimise tegevustes.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli teostaval Põllumajandus- ja Toiduameti ametnikul (edaspidi veterinaarjärelevalveametnik) peab olema veterinaararsti kvalifikatsioon, kui seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduametil on Euroopa Liidu õigusaktis ettenähtud juhul õigus kasutada veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingute läbiviimisel abilist. Veterinaarjärelevalveametniku abilise koolituse korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlas täiskasvanute koolituse seadusega.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus võetud proove analüüsitakse käesoleva seaduse § 341 kohaselt volitatud laboratooriumis.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduametil ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumil on õigus saata veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus võetud proove välisriigi asjakohasesse laboratooriumisse või rahvusvahelisse referentlaboratooriumisse.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (7) Veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli teostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 ning muude asjakohaste õigusaktide sätete kohaselt.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus on Põllumajandus- ja Toiduamet. Põllumajandus- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning selle täitmise aastaaruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artiklis 113 sätestatud korra kohaselt. Kontrollikava avalikustatakse nimetatud määruse artikli 111 lõike 1 kohaselt Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (9) Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud mitmeaastase kontrollikava väljatöötamiseks korrakaitseorganite vahelise koostöö korra
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 51.   Veterinaarjärelevalve koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb veterinaarjärelevalve koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate veterinaarjärelevalve asutuste ja Euroopa Komisjoniga.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (21) Põllumajandus- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus teatab Põllumajandus- ja Toiduametile viivitamata veterinaarnõuete järgmistest võimalikest rikkumistest:
  1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu looma või inimese tervisele või looma heaolule;
  2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 6.   Referentlaboratooriumi volitamine

  (1) Riiklik referentlaboratoorium käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 100 sätestatud laboratoorium, kes täidab referentlaboratooriumi ülesandeid loomatervise valdkonnas.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu referentlaboratooriumi kohta volitatakse tegutsema riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium).
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Referentlaboratooriumina tegutsemise volitus antakse 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse volituse ulatust.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (31) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (32) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (5) Kui referentlaboratoorium oma ülesandeid nõuetekohaselt ei täida, on valdkonna eest vastutaval ministril õigus anda kuni kolmekuuline tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata, tunnistatakse volitus osaliselt või täielikult kehtetuks. Puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud ajal loetakse volitus peatatuks.

  (6) [Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (7) Referentlaboratoorium tegutseb riikliku tellimuse alusel, mille esitab valdkonna eest vastutav minister. Tellimuse täitmist finantseeritakse selleks Maaeluministeeriumile riigieelarves eraldatud vahendite arvel.

  (8) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 7.   Veterinaarjärelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet võib käesolevas seaduses sätestatud veterinaarjärelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Veterinaarnõuetele mittevastavate loomade või loomsete saaduste avastamise korral kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Veterinaarnõuetele mittevastavate loomade või loomsete saaduste Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tähenduses toimetamise korral (edaspidi Eestisse toimetamine) kohaldab korrakaitseorgan nimetatud määruse artiklites 66–69 sätestatud meetmeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 71.   Veterinaarjärelevalve erisused

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel isiku kulul proove. Kui läbi vaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Järelevalveametniku dokumendi esitamise kohustus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

3. peatükk VOLITATUD VETERINAARARST, TEMA VOLITAMISE KORD, VOLITATUD VETERINAARARSTI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 9.   Volitatud veterinaararst
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.   Volitatud veterinaararstina tegutsemise konkurss
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud halduslepingute sõlmimiseks kuulutab Põllumajandus- ja Toiduamet välja konkursi.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Konkursi kuulutus avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (3) Konkursi kuulutus peab sisaldama informatsiooni konkursil osalejale esitatavate nõuete kohta, konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide ja nende esitamise tähtaja kohta ning konkursi all oleva volitatud veterinaararsti ametikohaga kaasneva volituse ulatuse ja tegevuspiirkonna kohta.

  (4) Konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide esitamise tähtaeg on 30 päeva konkursi kuulutuse avaldamisest arvates.

§ 11.   Nõudmised volitatud veterinaararsti õiguste taotlejale

  Volitatud veterinaararsti õiguste taotlejal peab olema kehtiv kutsetegevuse luba ning ta peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 30 punktis b sätestatud tingimustele.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 12.   Volitatud veterinaararsti õiguste taotlemine

  Volitatud veterinaararsti õiguse saamiseks esitab taotleja konkursi kuulutuses nimetatud tähtajaks:
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  1) avalduse volituse saamiseks;
  2) andmed kehtiva kutsetegevuse loa kohta ja kutsealase töökäigu kirjelduse.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]
  3) [kehtetu - RT I 2001, 93, 566 - jõust. 01.01.2002]

§ 13.   Taotluste menetlemise kord ja volitatud veterinaararsti õiguste andmine

  (1) Konkursile laekunud taotluste läbivaatamiseks ning hindamiseks moodustab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor kolmeliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad kaks Põllumajandus- ja Toiduameti esindajat ning üks erialaorganisatsiooni esindaja. Komisjon moodustatakse jooksvaks kalendriaastaks.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Komisjon vaatab läbi konkursile laekunud taotlused ja hindab taotleja vastavust käesoleva seaduse §-s 11 esitatud nõuetele. Komisjonil on õigus kontrollida volituse taotleja esitatud materjalide õigsust ning vajaduse korral nõuda täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Komisjon teeb kõigi volituse saamiseks nõutavate dokumentide esitamisest arvates 30 tööpäeva jooksul Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile kirjalikult põhjendatud ettepaneku taotlejale volituse andmise või volituse andmisest keeldumise kohta. Komisjon otsustab volituse andmise või volituse andmisest keeldumise lihthäälteenamusega.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet sõlmib halduskoostöö seaduse kohaselt haldusülesande täitmiseks halduslepingu konkursi edukalt läbinud veterinaararsti või juriidilise isikuga. Viimasel juhul märgitakse lepingusse veterinaarjärelevalvet teostava volitatud veterinaararsti nimi, kellega juriidilisel isikul on lepinguline suhe.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Õigus tegutseda volitatud veterinaararstina antakse kuni viieks aastaks.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

§ 14.   Volituse lõppemine

  (1) Volitus lõpeb:
  1) volitusest loobumise korral;
  2) volituse tähtaja möödumisega;
  3) volitatu surma korral;
  4) volituse tagasivõtmise korral;
  5) kutsetegevuse loast loobumise korral;
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  6) [kehtetu - RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  7) kutsetegevuse loa peatamise või kehtetuks tunnistamise korral.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet võtab viivitamata tarvitusele meetmed haldusülesande täitmise tagamiseks, kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab juriidilisel või füüsilisel isikul jätkata haldusülesande edasist täitmist.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

§ 15.   Volitatud veterinaararsti õigused

  (1) Volitatud veterinaararstil on vastavalt oma volituse ulatusele õigus rakendada korrakaitseseaduse §-des 30, 49 ja 50 sätestatud meetmeid.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Volitatud veterinaararstil on õigus volitusest loobuda, teatades sellest posti teel lihtkirjaga Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile vähemalt 30 päeva ette.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Volitatud veterinaararsti surma korral seoses tema volitusega seotud ülesannete täitmisega makstakse tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele ühekordset toetust surnud isiku kümne aasta keskmise palga ulatuses. Niisugustel asjaoludel surnud isiku matused korraldatakse riigi kulul.

  (4) Volitatud veterinaararstile, kelle töövõime on vähenenud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud asjaoludel, makstakse ühekordset toetust:
  1) osalise töövõime korral – tema ühe aasta keskmise palga ulatuses;
  2) puuduva töövõime korral – tema viie aasta keskmise palga ulatuses.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud seose isiku töövõime ulatuse ja volitatud veterinaararsti volitustega seotud ülesannete täitmise tagajärjel saadud vigastuse või tekkinud haiguse vahel tuvastab vajaduse korral Sotsiaalkindlustusamet avaliku teenistuse seaduse §-s 491 sätestatud korras.
[RT I, 17.12.2015, 1 - jõust. 01.07.2016]

§ 16.   Volitatud veterinaararsti kohustused

  (1) Volitatud veterinaararst on kohustatud:
  1) täitma volitusega temale pandud ülesandeid;
  2) täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 32 sätestatud kohustusi;
  3) säilitama oma volituse raames täidetavate ülesannetega seotud dokumente ning andma need üle Põllumajandus- ja Toiduametile selle nõudmisel või volituse lõppemisel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Volitatud veterinaararstil on keelatud teostada veterinaarjärelevalvet talle või tema pereliikmetele kuuluva järelevalveobjekti üle.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 17.   Volitatud veterinaararsti tegevuse haldusjärelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Haldusjärelevalvet volitatud veterinaararsti tegevuse üle teostab Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Volitatud veterinaararst esitab aruanded Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Nõuded volitatud veterinaararsti poolt esitatavale aruandlusele ja aruannete esitamise kord kehtestatakse Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori käskkirjaga.

§ 18.   Volituse peatamine ja tagasivõtmine

  (1) Volitatud veterinaararsti kutsetegevuse loa peatamisel peatub ka talle antud volitus.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Kui volitatud veterinaararsti volitusega seotud tegevus ei ole nõuetekohane, peatab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor volituse ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui tähtajaks puudusi ei kõrvaldata, võtab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor volituse tagasi ja lõpetab ühepoolselt halduslepingu.
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 19.   Volitatud veterinaararsti tasu

  (1) Volitatud veterinaararst osutab volituse raames nii tasulist kui ka riigieelarvest finantseeritavat veterinaarteenust.

  (2) Veterinaarjärelevalve toimingu eest on volitatud veterinaararstil õigus saada tasu.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (3) Volitatud veterinaararstil on keelatud võtta tasu riigieelarvest finantseeritavate veterinaarteenuste eest.

  (4) Tasu riigieelarvest finantseeritavate veterinaarteenuste eest makstakse Põllumajandus- ja Toiduameti eelarve kaudu.

  (5) Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

4. peatükk VETERINAARPRAKSIS 
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 20. – § 21. [Kehtetud - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

5. peatükk VETERINAARPRAKSISEGA TEGELEMISEKS ESITATAVAD NÕUDED 
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 22.   Kutsetegevuse luba
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Veterinaararstil peab olema veterinaarpraksisega tegelemiseks kutsetegevuse luba.

  (2) Kutsetegevuse luba antakse veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikule.

  (3) Kutsetegevuse loale märgitakse:
  1) kutsetegevuse loa omaja ees- ja perekonnanimi;
  2) kutsetegevuse loa omaja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  3) kutsetegevuse loa väljaandmise kuupäev ja koht;
  4) kutsetegevuse loa number.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi loa andja) otsustab kutsetegevuse loa andmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või selle andmisest keeldumise, arvestades otsuse tegemisel erialaorganisatsiooni arvamusega.

  (5) Kutsetegevuse luba on tähtajatu.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 221.   Riiklik veterinaararstide register

  (1) Riikliku veterinaararstide registri (edaspidi register) asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Registri eesmärk on tagada tarbijale veterinaarpraksise raames veterinaarteenuse osutamine nõutud kvalifikatsiooniga isiku poolt, veterinaarpraksise veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll ning vajalikud andmed veterinaaria valdkonna korraldamist võimaldava statistika tegemiseks.

  (3) Registri vastutav töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (4) Vastutavale töötlejale andmete esitamise kohustus on kutsetegevuse luba taotleval ja omaval veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikul.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (5) Vastutaval töötlejal on õigus teha registrisse kantavate andmete saamiseks ristkasutuse korras päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (6) Registrisse kogutakse veterinaararsti kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, eelmine ees- ja perekonnanimi või eelmised ees- ja perekonnanimed, isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kontaktandmed ja eelmise töökoha riik;
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]
  2) kvalifikatsiooni ja erialast täiendamist tõendavad andmed;
  3) töökohaga, sealhulgas volitatud veterinaararsti pädevusega, seotud andmed;
  4) kutsetegevuse loa ja selle kehtivusega seotud andmed;
  5) toimingute registreerimise andmed.

  (7) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus. Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse arhiivis viis aastat kutsetegevuse loa andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest või kehtetuks muutumisest arvates. Logisid säilitatakse vastavalt registri põhimääruses sätestatule.
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]

  (8) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral esitatakse viivitamata taotlus andmete muutmiseks.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.   Veterinaararsti õigused ja kohustused
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Veterinaararstil on õigus:
  1) tegeleda iseseisvalt veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe;
  2) välja kirjutada ja väljastada ravimeid loomade raviks;
  3) anda oma pädevuse piires välja tõendeid loomade tervise ja loomsete saaduste seisundi kohta;
  4) kasutada oma kutsetegevuse loa numbriga pitsatit.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Veterinaararst on kohustatud:
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]
  1) pidama kinni veterinaararsti kutse-eetikast ja järgima head veterinaarset tava;
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  2) täiendama ennast erialaselt vähemalt üks kord viie kalendriaasta jooksul;
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  3) esitama Põllumajandus- ja Toiduametile veterinaariaalastes õigusaktides kehtestatud korras nõutavaid veterinaariaalaseid aruandeid ja täitma nimetatud asutuse veterinaartegevusealaseid ettekirjutusi;
[RT I, 04.07.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) pidama arvestust teostatud ravi- ja muude menetluste ning surmajuhtumite kohta ja säilitama nimetatud andmeid kolm aastat;
  5) lisama oma allkirjale enda ametinimetuse ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud pitsati jäljendi;
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]
  6) teatama registrile ajakohased andmed.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Ajakohased andmed esitatakse 30 päeva jooksul andmete muutumisest arvates. Andmed erialase täiendamise kohta esitatakse veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamise aastale järgnenud viie kalendriaasta möödumisest alates iga viieaastase ajavahemiku kohta sellele järgneva aasta 31. jaanuariks.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 24.   Erialane täiendamine

  Veterinaararsti erialane täiendamine on:
  1) osavõtt loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud erialasest õppepäevast, kursusest, seminarist või konverentsist;
  2) praktiseerimine veterinaararsti või loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli juures;
  3) erialase teaduskraadi omandamine;
  4) ülikooli loomaarstiõppe õppekava üliõpilase erialase teoreetilise, praktilise või kliinilise õppe juhendamine;
  5) teaduslik-praktilise töö või erialase artikli avaldamine Eesti või välisriigi erialases väljaandes, erialase õppe- või teaduskirjanduse avaldamine;
  6) erialase ettekandega esinemine loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud õppepäeval, kursusel, konverentsil või seminaril.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 25.   Kutsetegevuse loa taotlemine
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kutsetegevuse loa taotleja esitab loa andjale:
  1) taotluse;
  2) elulookirjelduse, mis sisaldab muu hulgas ees- ja perekonnanime, eelmist ees- ja perekonnanime või eelmisi ees- ja perekonnanimesid, isikukoodi või isikukoodi puudumise korral sünniaega ning isikut tõendava dokumendi nimetust ja numbrit, kontaktandmeid, eelmise töökoha riiki ning kutsealase töökäigu kirjeldust;
[RT I, 13.03.2019, 2 - jõust. 15.03.2019]
  3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
  4) erialast täiendamist tõendava dokumendi koopia.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumenti ei pea esitama kutsetegevuse loa taotlemisel viie aasta jooksul pärast veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamist.

  (3) Enne taotluse esitamist tasub kutsetegevuse loa taotleja taotluse läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (4) Kutsetegevuse loa taotluse võib isik esitada elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult või muul sellesarnasel turvalisel viisil, mis võimaldab isikut tuvastada.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 251.   Kutsetegevuse loa taotlemine isiku poolt, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kutsetegevuse loa taotleja, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi koos liikmesriik) või Šveitsis, esitab loa andjale käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid ja andmed ning Euroopa kutsekaardi olemasolu korral ka andmed selle kohta.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

  (11) Loa andja annab kutsetegevuse loa taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta kolme tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (12) Kui kutsetegevuse loa menetlemise käigus selgub käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolu, on loa andjal õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega 60 tööpäevani, teatades kutsetegevuse loa taotlejale viivitamata tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendab dokument, mis annab veterinaararstile õiguse osutada veterinaarteenust vastavas liikmesriigis või Šveitsis.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kui liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetelus, otsustab loa andja loa andmise vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses sätestatule, küsides vajaduse korral Eesti Maaülikooli arvamust.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui veterinaararsti kutsealal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142) artikli 4a lõike 7 alusel Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega kasutusele võetud Euroopa kutsekaart ja liikmesriigi või Šveitsi pädev asutus on Eesti pädevale asutusele edastanud taotluse isiku Eestis töötamiseks, kohaldatakse Euroopa kutsekaardi taotlemisele ja taotluse menetlemisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse §-e 211, 214 ja 215.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 252.   Kutsetegevuse loa taotlemine isiku poolt, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni muus välisriigis
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isik esitab kutsetegevuse loa saamiseks loa andjale lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele ka veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava.

  (2) Loa andja annab kutsetegevuse loa taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Loa andja esitab nõuetekohased dokumendid ja andmed kolme tööpäeva jooksul nende saamisest arvates Eesti Maaülikoolile hinnangu saamiseks.

  (3) Eesti Maaülikool annab hinnangu taotleja läbitud õppekava vastavuse kohta Eesti asjakohasele õppekavale ning teeb vajaduse korral ettepaneku täiendusõppe kohta, võttes arvesse isiku töökogemust ja läbitud täiendusõppeid, 40 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.

  (4) Kui Eesti Maaülikooli hinnangu alusel ei erine taotleja läbitud õppekava oluliselt Eesti loomaarstiõppe õppekavast, menetleb loa andja taotlust käesolevas seaduses sätestatud korras.

  (5) Kui Eesti Maaülikooli hinnangu alusel erineb taotleja läbitud õppekava oluliselt Eesti loomaarstiõppe õppekavast ja taotleja peab läbima asjakohase täiendusõppe, on tal võimalik sooritada hinnangu saamisele järgneva 60 tööpäeva jooksul Eesti Maaülikooli koostatud ja korraldatud sobivustest oma teadmiste tõendamiseks või läbida vajalikus mahus loomaarstiõppe õppekava tingimustele vastav täiendusõpe koos lõpuhindamisega Eesti Maaülikoolis tasulise õppe raames vastavalt õppekorraldusele. Sobivustestiga kontrollitakse ja hinnatakse kutsetegevuse loa taotleja kutse-, eri- ja ametialaseid teadmisi, oskusi ning vilumusi.

  (6) Sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teavitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (7) Kui käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis omandatud kvalifikatsiooniga isiku kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustanud liikmesriik või Šveits ja isik on omandanud tema kvalifikatsiooni tunnustanud liikmesriigis või Šveitsis veterinaararstina kolmeaastase töökogemuse, otsustab loa andja loa andmise käesolevas seaduses sätestatud korras, arvestades välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses sätestatut. Kutsetegevuse loa taotlemiseks esitab isik lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele dokumendi, mis tõendab tema nõutavat töökogemust ja õigust osutada veterinaarteenust liikmesriigis või Šveitsis.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul, kui veterinaararsti kutsealal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ artikli 4a lõike 7 alusel Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega kasutusele võetud Euroopa kutsekaart ja liikmesriigi või Šveitsi pädev asutus on Eesti pädevale asutusele edastanud taotluse isiku Eestis töötamiseks, kohaldatakse Euroopa kutsekaardi taotlemisele ja taotluse menetlemisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse §-e 211, 214 ja 215.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 253.   Veterinaarteenuse ajutise osutamise õigus

  Liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni omandanud isik võib ilma käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud kutsetegevuse loata osutada Eestis veterinaarteenust ajutiselt, lähtudes välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse 3. ja 31. peatükis sätestatust. Pädev asutus välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse 3. ja 31. peatüki tähenduses on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 254.   Veterinaararsti kutsetegevust kinnitav tõend

  (1) Kui veterinaararst soovib töötada väljaspool Eesti Vabariiki, taotleb ta vajaduse korral Põllumajandus- ja Toiduametilt enda kutsealal tegutsemist kinnitava tõendi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendit taotlev veterinaararst esitab Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse, milles on järgmised andmed:
  1) tõendi taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) tõendi taotleja kutsetegevuse loa number;
  3) riik, kus kutsekvalifikatsiooni tunnustamist kavatsetakse taotleda;
  4) senise erialase töökäigu kirjeldus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendit taotlev veterinaararst tasub enne taotluse esitamist selle läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi taotluse võib isik esitada elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult või muul sellesarnasel turvalisel viisil, mis võimaldab isikut tuvastada.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet annab veterinaararstile veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (6) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitav tõend kehtib kolm kuud selle väljaandmisest arvates.

  (7) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi kaotuse, varguse või hävimise korral antakse veterinaararstile tema taotluse alusel tõendi duplikaat.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (8) Kui veterinaararsti kutsealal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ artikli 4a lõike 7 alusel Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega kasutusele võetud Euroopa kutsekaart ja kutsetegevuse loa taotleja soovib Euroopa kutsekaarti Eesti Vabariigist väljaspool töötamiseks, kohaldatakse Euroopa kutsekaardi taotlemisele ja taotluse menetlemisele välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse §-e 211–213.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 26.   Kutsetegevuse loa andmine ja loa andmisest keeldumine
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Loa andja menetleb kutsetegevuse loa taotlust ning teeb kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta otsuse 20 tööpäeva jooksul kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates.

  (2) Loa andja keeldub kutsetegevuse loa andmisest, kui:
  1) kutsetegevuse loa taotlemisel on tahtlikult esitatud valeandmeid;
  2) taotleja on oma varasemas kutsetegevuses näidanud üles ilmset sobimatust tööks veterinaararstina, rikkudes veterinaararsti kutse-eetikat ja head veterinaarset tava;
  3) veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
  4) taotleja kvalifikatsioon ei vasta erialal töötamiseks nõutavale kvalifikatsioonile;
  5) taotlejal on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures ravimiseaduse § 43 lõike 7 kohaselt.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 261.   Kutsetegevuse loa peatamine

  Loa andja võib peatada kutsetegevuse loa kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks või kuni kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamiseni, tehes asjakohase märke käesoleva seaduse § 221 lõike 1 alusel asutatud registrisse:
  1) kui veterinaararst rikub oma kutsetegevuses oluliselt õigusakti nõuet või kui rikkumisega kaasneb oht looma elule või tervisele;
  2) kui veterinaararst ei esita registrile oma ajakohaseid andmeid;
  3) kui veterinaararst takistab veterinaarjärelevalve teostamist ja ta ei ole täitnud talle eelnevalt takistamise lõpetamise kohta tehtud ettekirjutust, milles teda on loa peatamise eest hoiatatud.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.   Kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamine ja kehtetuks muutumine
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Loa andja tunnistab kutsetegevuse loa kehtetuks järgmistel alustel:
  1) veterinaararst on kutsetegevuse loa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud loa andmisest keelduma;
  2) veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
  3) kutsetegevuse loa peatamise tinginud asjaolu ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks kõrvaldatud;
  4) veterinaararst loobub enda taotlusel veterinaarpraksisega tegelemisest;
  5) veterinaararstil on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures.

  (2) Kutsetegevuse luba muutub kehtetuks veterinaararsti surma korral.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 271.   Hoiatusmehhanismi rakendamine

  Loa andja rakendab hoiatusmehhanismi välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse 32. peatükis kehtestatud korras.
[RT I, 30.12.2015, 1 - jõust. 18.01.2016]

§ 28.   Veterinaartehniku tegevus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

6. peatükk VETERINAARLABORATOORIUMI TEGEVUSLUBA, SELLE TAOTLEMINE JA ANDMINE 
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 29. – § 34. [Kehtetud - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

61. peatükk LABORATOORIUMI VOLITAMINE 
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 341.   Laboratooriumi volitamine

  (1) Veterinaarjärelevalve teostamise ja veterinaarkontrolli tegemise käigus ning loomatauditõrje seaduse § 433 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje programmi raames loomataudide diagnoosimiseks võetud proove analüüsitakse neid analüüse tegema volitatud ametlikus laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium). Volitatud laboratoorium vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (11) Volitatud laboratooriumina tegutsema võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel volitada ka akrediteerimata laboratooriumi.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 64, 422 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuse teeb 20 tööpäeva jooksul laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest arvates Põllumajandus- ja Toiduamet. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise otsuses märgitakse volituse ulatus.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (4) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet võib keelduda volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmisest, kui laboratoorium ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (51) Põllumajandus- ja Toiduamet tunnistab volituse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 39 lõikes 2 sätestatud juhtudel.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks esmakordse volituse andmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

7. peatükk JURIIDILISTE JA FÜÜSILISTE ISIKUTE KOHUSTUSED 
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 35.   Isiku kohustused
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

71. peatükk VETERINAARJÄRELEVALVE TASU 
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 15.05.2004]

§ 351.   Veterinaarjärelevalve tasu

  (1) Veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu (edaspidi koos veterinaarjärelevalve toiming) tegemise eest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu laekub Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Põllumajandus- ja Toiduameti arvelduskontole. Veterinaarjärelevalve toimingu tegemise kulude hulka kuuluvad veterinaarjärelevalveametniku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli teostamiseks tehaslaevale lähetamise kulud.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Järelevalvetasu ei maksta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 7 sätestatud tähenduses jaekaubandusega ja sama määruse artikli 3 lõikes 17 sätestatud tähenduses esmatootmisega tegelevas ettevõttes veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 352.   Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

  (1) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on veterinaarjärelevalveametnik teinud veterinaarjärelevalve toimingu.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 353.   Järelevalvetasu määramise põhimõtted ja järelevalvetasu määrad

  (1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Järelevalvetasu võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/625 loetletud veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest järgmiselt:
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  1) loomade tapmisega tegelev käitleja maksab tapalooma tapaeelse ja -järgse veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu loomaliigi järgi;
  2) loomse toidu käitleja maksab veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu käitlemisettevõtte või selle osa käitlemisvaldkonna ja käideldud loomse toidu koguse järgi;
  3) piima töötlemise korral maksab käitleja veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu töödeldud piima koguse järgi;
  4) loomsete saaduste Eestisse toimetamise korral maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise koguse järgi;
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  5)  loomade ja loomsete saaduste toimetamise korral ühest Euroopa Liidu välisest riigist samasse või teise Euroopa Liidu välisesse riiki läbi Euroopa Liidu territooriumi, sealhulgas loomsete saaduste toimetamise korral läbi vabatsooni või tollilao, maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu toimingut tegevate veterinaarjärelevalveametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aja järgi;
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  6) loomade Eestisse toimetamise korral maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise eluskaalu ja loomaliigi järgi;
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  7) [kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  8) põllumajandusloomi vahendav isik loomatauditõrje seaduse § 15 lõike 1 tähenduses maksab järelevalvetasu loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolli eest lähtekohas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), tähenduses ekspordile (edaspidi eksport) eelneva veterinaarkontrolli eest.
[RT I, 16.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–6 loetletud veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetakse järelevalvetasu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 IV lisas sätestatud määras.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (5) Järelevalvetasu võetakse tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt järgmiste veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest:
  1) loomatauditõrje seaduse ning toiduseaduse alusel teatamis- või loakohustusega ja teatamis- või loakohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, nagu loomakasvatushoone või -rajatise, loomade pidamiseks piiritletud ala, embrüokogumisrühma, põllumajandusloomade vahendamise ettevõtte, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 IV lisa II peatükis nimetamata loomse toidu käitlemise ettevõtte, loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte, mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni või tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte nõuetele vastavuse hindamine;
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]
  11) söödaseaduse alusel teatamis- või loakohustusega ja teatamis- või loakohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, nagu loomset päritolu sööda käitlemise ettevõtte, ravimsööda käitlemise ettevõtte ning ettevõtte, kus söödetakse loomale loomset päritolu sööta või ravimsööta, nõuetekohasuse hindamine;
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 01.01.2020]
  2) loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontroll lähtekohas ja ekspordile eelnev veterinaarkontroll;
  3) loomade ja loomsete saaduste veterinaarkontroll sihtkohas ja piiripunktis.

  (6) Kohustatud isik maksab tunnitasu veterinaarjärelevalve toimingu tegemisele kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest veterinaarjärelevalve toimingu kohta. Veterinaarjärelevalveametniku kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ning iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta veterinaarjärelevalve toimingu tegemise paika kohalesõiduks kulutatud aega.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (7) Tunnitasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 nimetatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega. Veterinaarjärelevalve toimingutega seotud töötasu ja majanduskulu, sealhulgas laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu arvutamisel lähtutakse tegelikust kulust toimingueelsel kalendriaastal. Nimetatud ajavahemikul veterinaarjärelevalve toimingutega seotud kogukulu jagatakse samal ajavahemikul järelevalvetoimingute tegemisele, välja arvatud laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemisele, kulunud töötundidega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud veterinaarjärelevalve toimingutega seotud majanduskulu arvutamisel ei võeta arvesse lõikes 10 nimetatud laboratoorsete lisauuringute kulu.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (8) Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (9) Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise käigus on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus võtta hilinenud kaubasaadetise ooteaja ning väljaspool tööaega isiku taotlusel tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest lisatasu, mida makstakse käesoleva seaduse §-s 357 sätestatud korras, järgmiselt:
  1) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest tööajal võetakse lisatasu tunnitasuna veterinaarjärelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  2) hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest väljaspool tööaega võetakse lisatasu kahekordse tunnitasuna veterinaarjärelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  3) väljaspool tööaega isiku taotlusel tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest võetakse lisaks asjakohase veterinaarjärelevalve toimingu tegemise eest võetavale järelevalvetasule lisatasu tunnitasuna veterinaarjärelevalveametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul maksab kohustatud isik veterinaarjärelevalve lisatoimingute eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt. Kui tuvastatud veterinaarnõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik järelevalvetasu ka nende uuringute kogukulu ulatuses.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 354.   Loomade ja loomsete saaduste veterinaarjärelevalve rahastamine
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 355.   Teavitamine
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 356.   Järelevalvetasu selgitamine

  Veterinaarjärelevalveametnik peab kohustatud isikule selgitama järelevalvetasu määra ja tunnitasu arvutamise aluseid ning järelevalvetasu maksmise ja sissenõudmise korda.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 357.   Järelevalvetasu maksmine

  (1) Veterinaarjärelevalveametnik teeb otsuse eelneva kalendrikuu jooksul tehtud veterinaarjärelevalve toimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise kohta iga kalendrikuu 5. kuupäevaks.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsust järelevalvetasu sissenõudmise kohta ei tehta, kui järelevalvetasu on väiksem kui 1,60 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

  (3) Kohustatud isik peab 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates kandma järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole. Kohustatud isikul on õigus esitada veterinaarjärelevalveametniku otsuse peale vaie käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud korras.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (4) Loomade ja loomsete saaduste Eestisse toimetamise korral peab kohustatud isik maksma järelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist veterinaarjärelevalveametniku poolt esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses toodud summas.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet võib loomade ja loomsete saaduste Eestisse toimetamise korral vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
  1) kohustatud isik on esitanud küllaldase garantii;
  2) kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (6) Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 358.   Tagastatav järelevalvetasu
[Kehtetu - RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 359.   Enammakstud järelevalvetasu tagastamine
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (1) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist tasumise päevast alates kahe aasta jooksul.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 15.05.2004]

  (11) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik Põllumajandus- ja Toiduametile sellekohase kirjaliku taotluse ja järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet tagastab enammakstud järelevalvetasu taotluse saamisest arvates 20 kalendripäeva jooksul.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (31) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (4) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 3510.   Järelevalveametniku ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 3511.   Järelevalvetasu sissenõudmine

  Kui kohustatud isik ei ole ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul makset sooritanud, on Põllumajandus- ja Toiduametil õigus pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab maksmata järelevalvetasu kohustatud isikult sisse täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

8. peatükk ETTEKIRJUTUSE, OTSUSE VÕI TOIMINGU VAIDLUSTAMINE 
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

§ 36.   Veterinaarjärelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toimingu vaidlustamine
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kui isik, kellele ettekirjutus, otsus või toiming on suunatud, ei nõustu veterinaarjärelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada kirjaliku vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul ettekirjutusest, otsusest või toimingust teadasaamise päevast alates või vaidlustada ettekirjutuse, otsuse või toimingu halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Vaide esitamine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor teeb otsuse vaide rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kümne tööpäeva jooksul vaide laekumisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

§ 37.   Volitatud veterinaararsti tegevuse vaidlustamine

  (1) Kui isik leiab, et volitatud veterinaararsti volitusega seotud toimingu tegemisega on rikutud tema õigusi, võib ta esitada kirjaliku vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul toimingu tegemisest teadasaamise päevast arvates.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor teeb otsuse vaide rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kümne tööpäeva jooksul vaide laekumisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

§ 38.   Veterinaararsti osutatud veterinaarteenuse kvaliteedi vaidlustamine

  (1) Isikul, kellele osutati veterinaarteenust, on õigus taotleda Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori hinnangut osutatud veterinaarteenuse kvaliteedi kohta.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor ei anna hinnangut veterinaarteenuse kvaliteedi kohta, kui:
  1) veterinaarteenuse osutamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat,
  2) sama asja kohta on olemas jõustunud kohtuotsus või
  3) samas asjas toimub kohtumenetlus.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veterinaarteenuse kvaliteedi kohta hinnangu 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 28.12.2017, 2 - jõust. 01.02.2018]

  (4) Kui isik ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsusega, võib ta selle vaidlustada halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

§ 39.   Veterinaarteenuse kvaliteedi hindamise ekspertkomisjon
[Kehtetu - RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

9. peatükk VASTUTUS 

§ 391.   Veterinaararsti kohustuste täitmata jätmine
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (1) Veterinaararsti poolt kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 392.   Veterinaarjärelevalve objekti tegelikule seisundile mittevastava veterinaartõendi väljastamine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 393.   Menetlus

  Käesoleva seaduse §-s 391 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 40. – § 42. [Kehtetud - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

10. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 43. – § 49. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 50.   Kehtivate tegevuslubade ümbervormistamine

  (1) Isik, kellele on enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud veterinaariaalane riiklik tegevuslitsents, peab ühe aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, esitama taotluse käesoleva seaduse §-s 22 või 29 nimetatud tegevusloa saamiseks. Selle tähtaja möödumisel kaotavad senised veterinaariaalased riiklikud tegevuslitsentsid kehtivuse.

  (2) Isikule, kelle veterinaariaalase riikliku tegevuslitsentsi tähtaeg on 2001. aasta 1. jaanuar või pärast seda, väljastatakse tegevusluba tegevuslitsentsil märgitud tähtajaga lõivuvabalt.

  (3) Kuni uue veterinaarteenuse osutamise tegevusloa andmiseni või selle andmisest keeldumiseni on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitanud isikul õigus tegelda veterinaarpraksisega senise veterinaariaalase riikliku tegevuslitsentsi alusel.

  (4) Enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni. Veterinaararstile, kellele on enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba, mille kehtivusaeg lõpeb 2014. aasta 1. juulil või pärast seda, toimetab loa andja lõivuvaba tähtajatu kutsetegevuse loa kätte posti teel tähtkirjaga arvestusega, et luba on kätte toimetatud hiljemalt viis tööpäeva enne kehtivusaja lõppemise tähtpäeva.
[RT I, 06.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 501.   Volituse kehtivus

  Enne 2004. aasta 1. maid tegutsevale volitatud veterinaararstile Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi käskkirjaga antud volitus kehtib kuni käskkirjas märgitud volituse lõppemiseni või kuni käesoleva seaduse § 13 lõikes 4 sätestatud halduslepingu sõlmimiseni.
[RT I 2004, 38, 257 - jõust. 01.05.2004]

§ 502.   Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi volitamine loomataudide laboratoorseks diagnoosimiseks

  (1) Kuni käesoleva seaduse 61. peatükis sätestatud korras volituse andmise otsustamiseni võib Veterinaar- ja Toidulaboratoorium jätkata järelevalve käigus ning loomatauditõrje seaduse § 431 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje programmi raames võetud proovide alusel loomataudide laboratoorset diagnoosimist.

  (2) Veterinaar- ja Toidulaboratoorium esitab käesoleva seaduse § 341 lõikes 3 nimetatud taotluse Veterinaar- ja Toiduametile hiljemalt 2008. aasta 1. veebruariks.
[RT I 2007, 70, 428 - jõust. 01.01.2008]

§ 503.   Püsiva töövõimetusega isik

  Volitatud veterinaararstil, kellel on tuvastatud osaline töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud osalise töövõime tingimus täidetuks. Volitatud veterinaararstil, kellel on tuvastatud täielik töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel, loetakse käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud puuduva töövõime tingimus täidetuks.
[RT I, 13.12.2014, 1 - jõust. 01.07.2016 (jõustumine muudetud - RT I, 17.12.2015, 1)]

§ 504.   Tunnitasu määra kohaldamine

  Kuni 2019. aasta 31. detsembrini võetakse veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest tunnitasu käesoleva seaduse § 353 lõike 8 alusel 2019. aastaks kehtestatud määras.
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

§ 51.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2000. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud:
  1) volitusnormid, mis jõustuvad käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ajal;
  2) paragrahvid 45 ja 48, mis jõustuvad 2000. aasta 1. aprillil;
  3) paragrahvi 5 lõige 5 ning § 46, mis jõustuvad 2000. aasta 1. juulil;
  4) paragrahvid 29–34, mis jõustuvad 2001. aasta 1. jaanuaril;
  5) paragrahvi 6 lõige 2, mis jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril;
  6) paragrahvi 21 lõige 1 veterinaarlaboratooriumi tegevusloa osas, mis jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril;
  7) paragrahvi 6 lõige 6, mis jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesolevas seaduses sisalduvad volitusnormid Vabariigi Valitsuse või ministri määruste andmiseks jõustuvad kümnendal päeval pärast seaduse avaldamist Riigi Teatajas. Volitusnormi alusel antavat määrust ei jõustata enne käesoleva seaduse jõustumist, välja arvatud §-s 46 sisalduvad volitusnormid, mida võib jõustada 1999. aasta 1. novembrist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), 2013/25/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375) ja 2013/55/EL (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170), määrustega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 06.12.2007, lk 3–11), (EÜ) nr 755/2008 (ELT L 205, 01.08.2008, lk 10–12), (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 279/2009 (ELT L 93, 07.04.2009, lk 11–12), (EL) nr 213/2011 (ELT L 59, 04.03.2011, lk 4–7) ja (EL) nr 623/2012 (ELT L 180, 12.07.2012, lk 9–11) ning otsustega (EL) 2016/790 (ELT L 134, 24.05.2016, lk 135–228), (EL) 2017/2113 (ELT L 317, 01.12.2017, lk 119–220) ja (EL) 2019/608 (ELT L 104, 15.04.2019, lk 1–91).
[RT I, 04.12.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json