Teksti suurus:

Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded

Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 102

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded

Vastu võetud 29.06.2020 nr 49
RT I, 01.07.2020, 41
jõustumine 04.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 451 lõike 2 ja § 47 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisega ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded.

§ 2.  Nõuded ettevõtte kohta

  (1) Puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemisega ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega võib tegeleda üksnes taimekaitseseaduse § 316 alusel antud tegevusloas nimetatud ettevõttes või selle osas (edaspidi ettevõte).

  (2) Ettevõttes määratakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti märgistamise nõuetekohasuse eest vastutav isik.

  (3) Ettevõttes tagatakse ettevõtte töötajate teadlikkus puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuetest. Vajaduse korral tagatakse ettevõtte töötajatele asjakohane väljaõpe.

  (4) Ettevõttes töödeldud puit, muu objekt ja puidust pakkematerjal ladustatakse töötlemata puidust, muu objektist ja puidust pakkematerjalist eraldi.

§ 3.  Ettevõtte enesekontrollisüsteemi nõuded

  (1) Ettevõttes võetakse tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et tagada nõuetekohane puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemine, puidust pakkematerjali parandamine ja vastavusmärgiga märgistamine.

  (2) Tulenevalt ettevõtte tegevusvaldkonnast määratakse kindlaks puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise, märgistamise ja puidust pakkematerjali parandamise olulised kriitilised punktid ning rakendatavad meetmed, dokumenteeritakse need ja tagatakse nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).

  (3) Kriitiliste punktidena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi:
  1) puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemine;
  2) puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamine;
  3) töödeldud puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti eraldamine ja jälgitavuse tagamine;
  4) puidust pakkematerjali parandamine;
  5) sisseostetud töödeldud puidust pakkematerjali või puidu nõuetekohasuse hindamine ja tõendamine.

  (4) Taimekaitseseaduse § 47 lõikes 2 nimetatud enesekontrolliplaan peab olema koostatud ettevõtte või selle osa kohta ning sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) ettevõtte nimi;
  2) asendiplaan, millele on kantud töötlemiskambrite ja muude rajatiste asukohad;
  3) tootmise tehnoloogiline skeem ja kirjeldus;
  4) töötlusrežiimid, töötlemiskambrite tüübi joonis ja tehnoloogiline kirjeldus;
  5) kriitilised kontrollpunktid ja nende jälgimise kirjeldus ning rakendatavad meetmed;
  6) vastavusmärgiga märgistamise protseduur ja vastavusmärgiga märgistamise nõuetekohasuse eest vastutava isiku nimi;
  7) vastavusmärgi templi või matriitsi jäljend;
  8) sisseostetud ja müüdud puidust pakkematerjali ning puidu ja muude objektide koguste kohta arvestuse pidamise ja andmete dokumenteerimise kirjeldus;
  9) enesekontrollisüsteemi eest vastutava isiku nimi.

  (5) Enesekontrolliplaan koostatakse ettevõtte kohta elektrooniliselt või vormistatakse kirjalikult paberkandjal ning sellele kirjutavad alla ettevõtte juht ja enesekontrollisüsteemi eest vastutav isik. Enesekontrolliplaanis tehtud muudatustest teavitatakse elektrooniliselt või kirjalikult paberkandjal viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Ettevõttes määratud enesekontrollisüsteemi eest vastutav isik tagab:
  1) töötlemisprotokolli nõuetekohase koostamise ja säilitamise;
  2) töötlemisprotsessi jälgimise mõõtevahendite kontrollimise;
  3) ettevõttes kasutatava materjali päritolu, toodangu kvaliteedinäitajate ja koguste ning kõrvalekallete, puuduste ja nende kõrvaldamiseks kasutatavate abinõude kohta andmete dokumenteerimise;
  4) vastavusmärgi kasutamise nõuete järgimise;
  5) ettevõtte töötajatele enesekontrolliplaaniga seotud tegevuste tutvustamise;
  6) enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise ning dokumenteerimise.

  (7) Töötlemisprotsessi jälgimise statsionaarseid mõõtevahendeid kalibreeritakse akrediteeritud kalibreerimislaboris üks kord aastas või kontrollitakse akrediteeritud kalibreerimislaboris kalibreeritud mõõtevahendiga kaks korda aastas. Mõõtevahendite kontrollimisega seotud dokumente säilitatakse üks aasta.

  (8) Puidust pakkematerjali või puidu partii töötlemise andmed dokumenteeritakse kas graafiliselt või tabeli kujul (edaspidi töötlemisprotokoll). Töötlemisprotokollile ja sellega seotud dokumentidele peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi;
  2) protokolli number;
  3) töötlemiskambri number;
  4) töötlemistemperatuur;
  5) materjali paksus ja puidu liik;
  6) töödeldud partii kogus;
  7) töötlemise aeg;
  8) sulfurüülfluoriidiga töötlemise korral puidu temperatuur enne töötlemist;
  9) sulfurüülfluoriidiga töötlemise korral gaasi kontsentratsioon 2-, 4-, 24- ja vajadusel 48-tunniste intervallidega pärast töötlemise algust;
  10) töötlemisprotokolli koostamise kuupäev.

  (9) Töötlemisprotokolle säilitatakse üks aasta.

/otsingu_soovitused.json