Teksti suurus:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2020, 47

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

Vastu võetud 29.04.2020 nr 13
RT I, 29.04.2020, 9
jõustumine 02.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.05.2020RT I, 09.05.2020, 412.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2. maist 2020. a.
30.06.2020RT I, 01.07.2020, 4504.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 17. juunist 2020. a.

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Toetuse sihtrühm on väikeettevõtja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu.

  (2) Käesoleva määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) mõistes COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (3) Määrust ei kohaldata äriühingule, kelle põhitegevusala kuulub justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK) sätestatud järgmistesse tegevusvaldkondadesse:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK jagu A) ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK jagu C 102);
  2) majutus ja toitlustus (EMTAK jagu I 551, 552, 553, 56, välja arvatud 5629);
  3) reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus (EMTAK jagu N 79).

  (4) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

  (5) Määruse alusel antakse toetust alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest kuni 31. detsembrini 2020. a.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

§ 3.   Toetuse rakendamine

  (1) Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS).

  (2) Piiratud rahalise mahuga ettevõtluse toetusmeetmete puhul otsustatakse toetuse saamine tingimustele vastavate taotluste laekumise järjekorras.

§ 4.   Terminid

  (1) Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) väikeettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle täistööajale taandatud töötajate arv oli töötamise registri andmetel 1. märtsi 2020. a seisuga 1 kuni 49;
  2) e-teenindus on EAS veebilehel asuv portaal, mille kaudu toimub taotleja ja EAS vaheline teabe ja dokumentide edastamine;
  3) saare väikeettevõtja on Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu või Manija saarel tegevuskohta omav väikeettevõtja, mille tõenduseks äriühingute puhul on töötamise registri väljavõte, milles on kajastatud vähemalt ühe töökoha asukoht nimetatud piirkonnas seisuga 1. märts 2020. a;
  4) Ida-Virumaa väikeettevõtja on Ida-Virumaal tegevuskohta omav väikeettevõtja, mille tõenduseks äriühingute puhul on töötamise registri väljavõte, milles on kajastatud vähemalt ühe töökoha asukoht nimetatud piirkonnas seisuga 1. märts 2020. a.

  (2) Äriseadustiku § 6 mõistes kontserni kuuluvate väikeettevõtjate puhul summeeritakse lõike 1 punktis 1 nimetatud töötajate arvu leidmisel kontserni väikeettevõtjate töötajate arvud lähtuvalt äriregistris kajastuvatest majandusaasta aruande andmetest.

§ 5.   Vaide esitamine

  (1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.
[RT I, 01.07.2020, 45 - jõust. 04.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 17. juunist 2020. a.]

  (2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 01.07.2020, 45 - jõust. 04.07.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 17. juunist 2020. a.]

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused, toetuse suurus ja arvestamise alused 

§ 6.   Toetuse andmise alused, suurus ja arvestus

  (1) Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot, on 3000 eurot.

  (2) Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti, on 5000 eurot.

  (3) Juhul kui lõikes 2 nimetatud väikeettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, peab tema 2020. aasta märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes väikeettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 30 protsenti.

  (4) Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks väikeettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed.

  (5) Saare väikeettevõtjate ja Ida-Virumaa väikeettevõtjate toetamiseks nähakse meetme raames ette eraldi eelarve.

  (6) Eelarve suuruse otsustab valdkonna eest vastutav minister.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub jooksvalt ja hiljemalt kuni 15. detsembrini 2020. a.

  (2) Toetust saab taotleda ühekordselt.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest annab EAS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (4) Taotlus esitatakse EAS-le e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (5) EAS lõpetab taotluste vastuvõtmise, kui meetme rahastamise eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga.

  (6) Hetkest, mil taotletava toetuse summa võrdsustub meetme rahastamise eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende esitamise ajalises järjekorras.

§ 8.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistris olev väikeettevõtja, kelle:
  1) majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 puhangust tingitud erandlikud asjaolud;
  2) põhitegevusala ei kuulu § 1 lõikes 3 nimetatud välistuste hulka;
  3) 2019. aasta majandusaasta käive või alla aasta tegutsenud taotleja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 eurot ja väiksem kui 100 000 eurot;
  4) taotlejale COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei ületa 800 000 eurot.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei olnud raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) artikli 2 punkti 18 mõistes seisuga 31. detsember 2019. a;
  2) taotlejal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
[RT I, 09.05.2020, 4 - jõust. 12.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2. maist 2020. a.]
  3) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
[RT I, 09.05.2020, 4 - jõust. 12.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2. maist 2020. a.]
  4) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  5) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema taotluse esitamise hetkeks tehtud nõutud summas, kui maksmise tähtaeg on saabunud;
  6) taotleja ei ole toetust saanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus” alusel;
  7) juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EASi selle saamisest taotlusvormil.

§ 9.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress;
  2) taotluse nimi;
  3) väikeettevõtja tegevuskoht;
  4) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
  5) taotletava toetuse summa;
  6) kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
  7) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 8 sätestatud nõuetele;
  8) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga, juhul kui taotleja kuulub kontserni, tuleb esitada kontserni kasumiaruanne ja bilanss, füüsilisest isikust ettevõtja puhul füüsilise isiku 2019. a tuludeklaratsioon;
  9) saare väikeettevõtja ja Ida-Virumaa väikeettevõtja puhul tuleb esitada töötamise registri väljavõte seisuga 1. märts 2020. a.

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse läbivaatamisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist ja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamisest;
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 15 tööpäeva alates taotluse esitamisest. Taotluse esitamise ajaks loetakse kuupäeva, millal taotleja taotluse e-teeninduses esitab. EAS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (3) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 11.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse. Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik §-s 8 taotlejale esitatud nõuded. Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik §-s 9 taotlusele esitatud nõuded.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele või taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamiseks ette nähtud eelarve vaba jäägi.

  (3) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb EAS ja esitab selle taotlejale e-teeninduse kaudu.

§ 12.   Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse toetuse saajale 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse saaja ning EAS õigused ja kohustused 

§ 13.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada EAS-lt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) esitama EAS nõudmisel teavet ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldama EAS-l, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitada taotlusega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast toetuse väljamaksmist;
  4) teatama viivitamatult kirjalikult EAS-le kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

§ 14.   EAS õigused ja kohustused

  (1) EAS-l on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli;
  2) nõuda taotluses sisalduva kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

  (2) EAS-l on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid taotlusega seotud küsimustes;
  2) teha taotlusvorm ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) toetuse tagasinõudmisel sätestada vastavas otsuses tagasinõudmise alus, tagasinõutav summa, otsuse täitmise tähtaeg ja muu otsusega seotud oluline teave;
  4) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud teavet ega dokumente;
  5) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat alates viimasest toetuse andmisest;
  6) pärast rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi ja toetuse summa.

§ 15.   Toetuse tagastamine

  (1) EAS võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse saaja on taotlemisel esitanud ebaõiget või teave on jäetud esitamata;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

  (4) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json