Teksti suurus:

Pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja eksperdi tegevusega seotud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 24

Pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja eksperdi tegevusega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.06.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse kohtutäituri seaduse § 95 lõike 3 ja § 97 lõike 1, saneerimisseaduse § 18 lõike 4 ning pankrotiseaduse § 60 lõike 5 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 11. oktoobri 2010. a määruse nr 33 „Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord” muutmine

Justiitsministri 11. oktoobri 2010. a määruses nr 33 „Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja eksami erialateadmiste testi valdkonnad ja hindamise kord”;

2) paragrahvi 1 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja eksam”;

3) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Pankrotihalduri” sõnadega „ja saneerimisnõustaja”;

4) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Pankrotihalduri eksami erialateadmiste testi valdkonnad”;

5) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Saneerimisnõustaja eksami erialateadmiste testi valdkonnad

Erialateadmiste testiga kontrollitakse saneerimisnõustaja eksamil osaleja erialateadmisi valdkondades, mis on nimetatud käesoleva määruse § 2 punktides 1–6 ja 9–16.”;

6) paragrahvi 3 lõiked 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vestluse käigus hinnatakse eksamil osaleja isiksuseomaduste sobivust pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana töötamiseks, lähtudes pankrotiseaduses pankrotihaldurile ja saneerimisseaduses saneerimisnõustajale sätestatud nõuetest. Vestlusel käsitletakse eksamil osaleja kirjutatud kaasusülesannete lahendusi, et hinnata tema oskust oma mõtteid loogiliselt, argumenteeritult ja arusaadavalt väljendada. Vestlus hinnatakse sobivaks või mittesobivaks.

(8) Eksam on sooritatud, kui erialateadmiste testi koondhinne, iga kaasuse koondhinne ja eksami koondhinne on vähemalt 4 palli ning vestlus on hinnatud arvestatuks.”.

§ 2.  Justiitsministri 21. mai 2010. a määruse nr 17 „Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendusõppe maht” muutmine

Justiitsministri 21. mai 2010. a määruses nr 17 „Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja täiendusõppe maht” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja täiendusõppele ja täiendusõppe maht”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna „Pankrotihaldur” sõnadega „ja saneerimisnõustaja”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Täiendusõppe maht

(1) Pankrotihalduril tuleb hindamisperioodi iga aasta kohta läbida 40 tundi täiendusõpet. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida 200 tundi täiendusõpet.

(2) Saneerimisnõustajal tuleb hindamisperioodi iga aasta kohta läbida 20 tundi täiendusõpet. Viieaastase hindamisperioodi jooksul tuleb läbida 100 tundi täiendusõpet.”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „mahust võib olla pankrotihalduri” sõnadega „puhul pankrotihalduri ning saneerimisnõustaja puhul saneerimisnõustaja”;

5) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Pankrotihaldur” sõnadega „või saneerimisnõustaja”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui pankrotihaldur või saneerimisnõustaja soovib iseseisva õppe arvestamist täiendusõppe kohustuse täitmisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust suuremas mahus, kutsub eksamikomisjon täiendusõppe kohustuse täitmise hindamiseks pankrotihalduri või saneerimisnõustaja vestlusele. Vestluse alusel hindab eksamikomisjon täiendusõppe kohustuse täidetuks või suunab pankrotihalduri või saneerimisnõustaja kohtutäituri seaduse § 97 lõike 4 alusel eksamile.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 teine ja kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Hindamisperioodil läbitud täiendusõppe kohta on eksamikomisjoni määratud päeval kohustatud nii pankrotihaldur kui ka saneerimisnõustaja esitama komisjonile aruande. Täiendusõppe kohustuse täitmise hindamisel teadus- ja pedagoogilise töö ning iseseisva õppe arvestamiseks esitavad nii pankrotihaldur kui ka saneerimisnõustaja aruandes andmed ka nende tegevuste kohta.”;

8) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „pankrotihaldurilt” sõnadega „ja saneerimisnõustajalt”.

§ 3.  Justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad” muutmine

Justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määruses nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Saneerimisnõustaja tasu ja hüvitatavate kulutuste arvestamise kord ning tasu piirmäärad”;

2) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja § 33 lõike 3”;

3) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja eksperdi”;

4) paragrahvi 4 pealkirjast, lõigetest 1, 3 ja 4 jäetakse välja sõnad „ja eksperdi”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saneerimisnõustaja esitab tegevuse ja kulutuste aruandes ülesannete täitmiseks kulunud aja kohta arvestuse kohtule.”;

6) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „või ekspert”;

7) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „ümberkujundatavate nõuete kogusumma” sõnadega „,  mis saneerimiskava alusel rahuldatakse,”;

8) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „töö mahule ja keerukusele” sõnadega „või kui saneerimisnõustaja rikub oma töökohustusi”;

9) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui saneerimisnõustajale määratakse tulemustasu, ei tohi see olla suurem kui 25% saneerimisnõustajale määratud põhitasust.”;

12) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja eksperdile”;

14) paragrahvi 8 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „ja eksperdi” ning „ja eksperdilt”;

15) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Saneerimisnõustaja tegevusega seotud üldised kulud, sealhulgas büroo pidamise kulud, sidekulud ja riigisisesed reisikulud, sisalduvad saneerimisnõustajale määratud tasus ega kuulu eraldi hüvitamisele.”;

16) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „tasu alam- ja ülemmäär aasta kohta on” sõnaga „kuni”.

§ 4.  Justiitsministri 30. detsembri 2009. aasta määruse nr 48 „Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded” muutmine

Justiitsministri 30. detsembri 2009. aasta määruses nr 48 „Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) teave võlgnikupõhise maksekonto avamise kohta.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 5 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) võlgnikupõhise maksekonto väljavõtted vähemalt igal kuul või vastavalt sisse- ja väljamaksetele, kui neid on tehtud harvem, ning menetluse lõpetamise ja toimiku uuele haldurile üleandmise seisuga;”.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json