Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 31

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 29.06.2022 nr 53

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 33 lõike 7, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46, § 34 lõike 1 ja § 38 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruses nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 saatelauses ja lõikes 2, § 3 punktis 1, § 4 lõikes 3 ja lõike 4 teises lauses, § 5 lõikes 2 ning lõigetes 13 ja 14 asendatakse sõna „Terviseamet” sõnadega „Eesti Haigekassa” vastavas käändes;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Konkursil osalevale isikule esitatavad nõuded

(1) Konkursil osalevale isikule esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine või perearsti kvalifikatsiooni omandamine.

(2) Eesti Haigekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile või perearsti kvalifikatsiooni omandavale peremeditsiini arst-residendile (edaspidi kandidaat) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni kuuluvad Eesti Haigekassa, Perearstide Seltsi ja perearsti teeninduspiirkonna järgse(te) kohalik(e)u omavalitsus(t)e volitatud esindajad. Komisjoni võib kuuluda Terviseameti volitatud esindaja.”;

4) paragrahvi 5 lõiked 7–9 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eesti Haigekassa kehtestab:
1) kandidaatide hindamise kriteeriumid;
2) kandidaatide konkursi vestlusvooru lubamise kriteeriumid.

(8) Eesti Haigekassa otsustab avalduste esitamise tähtajast arvates kümne tööpäeva jooksul kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvooru lubamise ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmise puuduvate dokumentide esitamiseks.

(9) Eesti Haigekassa teeb konkursi vestlusvooru mittelubatud kandidaadile otsuse kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.”;

5) paragrahvi 5 lõige 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursile kandideerimiseks avaldusi ei esitatud või kui ükski kandidaatidest ei osutunud sobivaks. Uue konkursi kuulutab välja Eesti Haigekassa.

(2) Uue konkursi läbiviimisel lähtutakse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuetest, arvestades lõikes 3 sätestatud erisusega.

(3) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes 15 kalendripäeva enne dokumentide esitamise tähtaega.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1, § 4 lõikes 2 ja lõike 4 teises lauses, §-s 7, §-s 8, §-s 10, §-s 11 ning § 12 lõikes 4 asendatakse sõna „Terviseamet” sõnadega „Eesti Haigekassa” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõigete 3 ja 31 kohaselt on igal Eesti kodanikul, elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval isikul ja ajutise viibimisalusega Eestis seaduslikult viibival ning ravikindlustusseaduse § 5 lõike 1 kohaselt kindlustatud isikul õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti.”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 1 ning lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „aadress” sõnadega „või välismaalase tegeliku elukoha aadress”;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „aadressi” sõnadega „või välismaalase tegeliku elukoha aadressi”;

5) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eesti Haigekassa teeb nimistu koosseisu perearstile kättesaadavaks X-tee kaudu.”;

6) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Eesti Haigekassa teeb muudatused nimistu koosseisus perearstile kättesaadavaks X-tee kaudu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 43 sätestatud tähtaegadel.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel” asendada sõnadega „perearstilt nimistu äravõtmisel”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üleandja, mille kaudu perearst nimistut teenindas, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja eriliiki isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.”;

3) paragrahvi 2 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Eesti Haigekassale perearstilt nimistu äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.

(4) Eesti Haigekassa võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Eesti Haigekassa nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Eesti Haigekassa on kinnitanud perearstilt nimistu äravõtmisel vabanenud nimistu.”;

4) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõna „Terviseametile” sõnadega „Eesti Haigekassale”.

§ 4.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ämmaemandad” lauseosaga „, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud õendusabi eriala omandanud õed”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 34 ja 35 järgmises sõnastuses:

„(34) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud õendusabi eriala omandanud õel on õigus, märkides retseptile oma ametinimetuse, välja kirjutada üksnes käesoleva paragrahvi lõikes 32 loetletud ravimeid ja aineid.

(35) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud määruses nimetatud õendusabi eriala omandanud õde peab arstiga konsulteerima kõige harvem üks kord korduvretsepti realiseerimise perioodi jooksul, et hinnata koos ravi jätkumist ja selle muutmise vajadust.”.

§ 5.  Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus” muutmine

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kemikaaliohutuse osakonna põhiülesanneteks on täita kemikaalide, sealhulgas biotsiidide ja detergentide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise alal liikmesriikidele ettenähtud ülesandeid ning korraldada ja juhtida toodete, sealhulgas mänguasjade, kemikaale sisaldavate toodete ja kosmeetikatoodete terviseohutuse hindamist; tagada mürgistusteabe kogumine ja töötlemine, mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele, sealhulgas mürgistusalase infoliini 16662 korraldamine ja ööpäevaringne nõustamine ning antidootide varu korraldamine.”;

2) paragrahvi 11 lõige 131 sõnastatakse järgmiselt:

„(131) Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate ning proviisorite ja farmatseutide registreerimine; tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine; tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutava isiku ülesannete täitmine; kiirabi korraldamine; tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle arvestuse pidamine; tervishoiuteenuse osutajate tegevuse korraldamine kriisiks valmistumisel ja kriisi ajal; riigi tervishoiuvaru moodustamise ja uuendamise korraldamine; osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine; meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine.”.

§ 6.  Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2022. a.

  (2) Määruse § 2 punkti 2, § 3 punkti 2, § 4 ja § 5 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt 30. juunist 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister tervise- ja tööministri ülesannetes

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json