Teksti suurus:

Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 34

Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks

Vastu võetud 29.11.2001 nr 112
RTL 2001, 130, 1882
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2012RT I, 06.11.2012, 101.01.2013
29.06.2022RT I, 01.07.2022, 3104.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 34 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Perearsti nimistu (edaspidi nimistu) moodustamise õiguse andmiseks viib Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 46 alusel kehtestatud nimistute piirarvust lähtuvalt läbi avaliku konkursi (edaspidi konkurss):
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]
  1) uue nimistu moodustamise õiguse andmiseks või
  2) vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Konkursi kuulutab välja Eesti Haigekassa.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 2.   Konkursil osalevale isikule esitatavad nõuded
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (1) Konkursil osalevale isikule esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine või perearsti kvalifikatsiooni omandamine.

  (2) Eesti Haigekassal on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile või perearsti kvalifikatsiooni omandavale peremeditsiini arst-residendile (edaspidi kandidaat) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 3.   Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
  1) anda konkursi käigus omapoolseid täiendavaid selgitusi ning saada Eesti Haigekassalt täiendavat teavet ja selgitusi;
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas voorus;
  3) saada teada tehtud otsus.

§ 4.   Konkursiteade ja dokumentide esitamine

  (1) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.

  (2) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kandidaadile esitatavad nõuded,
  2) perearsti teeninduspiirkonna asukoht,
  3) avalduse esitamise koht ja tähtaeg,
  4) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (3) Kandidaat esitab Eesti Haigekassale avalduse, dokumendid ja andmed seaduses sätestatud korras.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (4) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase teate ajalehes avaldamise kuupäevast. Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Eesti Haigekassale teates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtajal postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 5.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

  (2) Konkursi läbiviimiseks moodustab Eesti Haigekassa hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks konkursikomisjoni (edaspidi komisjon).
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (3) Komisjoni kuuluvad Eesti Haigekassa, Perearstide Seltsi ja perearsti teeninduspiirkonna järgse(te) kohalik(e)u omavalitsus(t)e volitatud esindajad. Komisjoni võib kuuluda Terviseameti volitatud esindaja.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja üle poole komisjoni liikmetest. Kõik komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (5) Komisjon võtab otsuse vastu hääletamise teel kõigi kohalviibivate komisjoni liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

  (7) Eesti Haigekassa kehtestab:
  1) kandidaatide hindamise kriteeriumid;
  2) kandidaatide konkursi vestlusvooru lubamise kriteeriumid.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (8) Eesti Haigekassa otsustab avalduste esitamise tähtajast arvates kümne tööpäeva jooksul kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvooru lubamise ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmise puuduvate dokumentide esitamiseks.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (9) Eesti Haigekassa teeb konkursi vestlusvooru mittelubatud kandidaadile otsuse kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (10) Vestlusvooru lubatud kandidaate tuleb teavitada vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.

  (11) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja kandidaatide hindamise kriteeriume.

  (12) Vestlusvoorule võib kohe järgneda hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal. Mitme võrdse kandidaadi korral võib komisjoni otsusel korraldada enne hindamisvooru täiendava vestlusvooru.

  (13) Perearsti tööks sobivaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi ning esitab Eesti Haigekassale hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval valitud kandidaadi. Komisjon võib esitada Eesti Haigekassale ka teise kandidaadi juhuks, kui esimese valiku saanud kandidaat loobub.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (14) Eesti Haigekassa kinnitab valitud kandidaadile perearsti nimistu vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõikele 2.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (15) [Kehtetu - RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 6.   Uue konkursi läbiviimine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui konkursile kandideerimiseks avaldusi ei esitatud või kui ükski kandidaatidest ei osutunud sobivaks. Uue konkursi kuulutab välja Eesti Haigekassa.

  (2) Uue konkursi läbiviimisel lähtutakse §-des 4 ja 5 sätestatud nõuetest, arvestades lõikes 3 sätestatud erisusega.

  (3) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes 15 kalendripäeva enne dokumentide esitamise tähtaega.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json