Teksti suurus:

Terviseameti põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 38

Terviseameti põhimäärus

Vastu võetud 06.11.2009 nr 82
RTL 2009, 84, 1235
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.11.2011RT I, 08.11.2011, 111.11.2011
15.03.2012RT I, 20.03.2012, 323.03.2012
04.12.2012RT I, 07.12.2012, 301.01.2013
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
28.10.2015RT I, 30.10.2015, 402.11.2015
22.02.2016RT I, 26.02.2016, 829.02.2016
22.09.2017RT I, 03.10.2017, 706.10.2017
19.12.2017RT I, 23.12.2017, 1801.01.2018
12.11.2018RT I, 20.11.2018, 123.11.2018
28.01.2021RT I, 02.02.2021, 505.02.2021
26.08.2021RT I, 28.08.2021, 101.09.2021
29.06.2022RT I, 01.07.2022, 3104.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022, osaliselt 30.06.2022

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Terviseamet

  (1) Terviseamet (edaspidi amet) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti ingliskeelne nimetus on Health Board.

§ 2.   Ameti pitsat ja sümboolika

  (1) Ametil on väikse riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

  (2) Ametil on oma sümboolikaga dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti asjaajamiskorras. Ameti dokumendiplankidel kasutatakse väikese riigivapi kujutist.

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]

§ 3.   Ameti eelarve

  Ametil on oma eelarve ja ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab ameti tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 5.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn. Ameti postiaadress on Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.
[RT I, 03.10.2017, 7 - jõust. 06.10.2017]

2. peatükk TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED 

§ 6.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkonnad on:
  1) tervishoid;
  2) nakkushaiguste seire, ennetus ja tõrje;
  3) keskkonnatervis;
  4) kemikaaliohutus;
  5) meditsiiniseadmete ohutus.

§ 7.   Ameti tegevuse eesmärk

  Ameti tegevuse eesmärgiks on tervist toetava ja parendava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

§ 8.   Ameti põhiülesanne

  Ameti põhiülesandeks on seadustega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ning riikliku sunni rakendamine nende nõuete rikkumise korral.

§ 9.   Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

  Amet:
  1) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid;
  2) annab oma pädevuse piires haldusakte ja viib läbi toiminguid ning tegevusvaldkonna piires soovitusi, hinnanguid ja juhiseid;
[RT I, 26.02.2016, 8 - jõust. 29.02.2016]
  3) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi ja otsuseid vastavalt oma pädevusele seadustega sätestatud korras;
  4) teeb oma tegevusvaldkonnas järelevalvet;
  5) lahendab oma tegevusvaldkonnas isikute avaldusi ja taotlusi;
  6) teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud võimalikest terviseriskidest ja nende vältimisest ning avalikustab muude õigusaktidega ettenähtud teabe;
  7) teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks, vajadusel annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta ning osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;
  8) täidab õigusaktidest tulenevaid kriisireguleerimisülesandeid ning töötab välja või osaleb oma tegevusvaldkonna hädaolukorraks valmisoleku plaanide väljatöötamisel;
  81) täidab õigusaktidest tulenevaid üldarstiabi korraldamise ülesandeid;
[RT I, 07.12.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]
  9) nõustab isikuid ameti tegevusvaldkondadega seotud küsimustes;
  10) jälgib, hindab ja analüüsib tegevusvaldkondades kujunenud olukorda ning informeerib olukorrast ministeeriumi rahvatervise osakonda ja tervisesüsteemi arendamise osakonda;
[RT I, 03.10.2017, 7 - jõust. 06.10.2017]
  11) teeb koostööd valitsusasutuste ja teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, juriidiliste ja füüsiliste isikutega, Euroopa institutsioonidega ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  12) esindab riiki ameti tegevusvaldkondadega seotud Euroopa institutsioonides ja rahvusvahelistes organisatsioonides õigusaktidega sätestatud korras või ministri korraldusel;
  13) teostab laboratoorseid uuringuid toodete ja keskkonna terviseohutuse hindamiseks ning nakkustekitajate kindlaksmääramiseks;
  14) tagab ametile teatavaks saanud ärialase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist;
  15) korraldab oma teenistujate ja töötajate erialast täienduskoolitust;
  16) koostab ameti eelarve projekti ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  17) osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid;
  18) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid;
  19) valitseb ameti valdusse antud riigivara.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED 

§ 10.   Ameti struktuur

  (1) Ameti peamisteks struktuuriüksusteks on osakonnad, talitused, laborid ja ravimiladu. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja keskused.
[RT I, 28.08.2021, 1 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Piirkondliku pädevusega struktuuriüksused on regionaalosakonnad, mille koosseisu võivad kuuluda esindused, mille teenistujad asuvad väljaspool osakonna asukohta.
[RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

  (4) Peadirektori otseses alluvuses võivad olla talitused, keskused ja ravimiladu ning teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu.
[RT I, 28.08.2021, 1 - jõust. 01.09.2021]

§ 11.   Osakonnad

  (1) Ameti struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:
  1) [kehtetu - RT I, 26.02.2016, 8 - jõust. 29.02.2016]
  2) nakkushaiguste osakond;
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  3) keskkonnatervise osakond;
  4) kemikaaliohutuse osakond;
  5) meditsiiniseadmete osakond;
  51) [kehtetu - RT I, 26.02.2016, 8 - jõust. 29.02.2016]
  6) [kehtetu - RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]
  7) üldosakond;
  8) [kehtetu - RT I, 08.11.2011, 1 - jõust. 11.11.2011]
  9) [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  10) [kehtetu - RT I, 23.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]
  11) [kehtetu - RT I, 23.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]
  12) [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  13) [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  14) tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond;
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  15) Põhja regionaalosakond;
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  16) Lõuna regionaalosakond;
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  17) Ida regionaalosakond;
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  18) Lääne regionaalosakond.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.02.2016, 8 - jõust. 29.02.2016]

  (3) Nakkushaiguste osakonna põhiülesanneteks on nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tegevuste korraldamine, nakkushaiguste registri pidamine, nakkushaiguste levikutendentside määramine ja hindamine, Eesti riigipiiril nakkushaiguste leviku tõkestamise korraldamine, immuniseerimisalaste andmete kogumine ja analüüsimine, immuunpreparaatide ja antiretroviirusravimite varu käitlemine ning rahvusvaheliste kiirteavitus- ja reageerimissüsteemidega seotud funktsioonide täitmine.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (4) Keskkonnatervise osakonna põhiülesanneteks on järelevalve käigus joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse ning elukeskkonnas esineva müra, vibratsiooni ja mitteioniseeriva kiirguse kohta kogutud teabe analüüsimine ning oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi korraldamine ja tegemine.

  (5) Kemikaaliohutuse osakonna põhiülesanneteks on täita kemikaalide, sealhulgas biotsiidide ja detergentide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise alal liikmesriikidele ettenähtud ülesandeid ning korraldada ja juhtida toodete, sealhulgas mänguasjade, kemikaale sisaldavate toodete ja kosmeetikatoodete terviseohutuse hindamist; tagada mürgistusteabe kogumine ja töötlemine, mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja tervishoiuteenuse osutajatele, sealhulgas mürgistusalase infoliini 16662 korraldamine ja ööpäevaringne nõustamine ning antidootide varu korraldamine.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 30.06.2022]

  (6) Meditsiiniseadmete osakonna põhiülesanneteks on meditsiiniseadmete kohta kehtivatele nõuetele mittevastavate meditsiiniseadmete turustamise ja kasutamise tõkestamine, meditsiiniseadmete turule laskjate ja ohujuhtumite andmekogu pidamine, ohujuhtumite menetlemine, meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidluste lahendamine, toodete määratlemine meditsiiniseadmetena ning järelevalve käigus meditsiiniseadmete kohta kogutud teabe analüüsimine ja meditsiiniseadmete ohutuse hindamine; meditsiinikiiritusega seotud tegevuste korraldamine ameti pädevuse piires.
[RT I, 23.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]

  (61) [Kehtetu - RT I, 26.02.2016, 8 - jõust. 29.02.2016]

  (7) [Kehtetu - RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]

  (8) Üldosakonna põhiülesanneteks on asutuse teabehalduse korraldamine, personalitöö, riigivara haldamine ning varade, hangete ja müügiarvestus.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (9) [Kehtetu - RT I, 08.11.2011, 1 - jõust. 11.11.2011]

  (10) [Kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (11) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]

  (12) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 18 - jõust. 01.01.2018]

  (13) [Kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (131) Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna põhiülesanneteks on tervishoiutöötajate ning proviisorite ja farmatseutide registreerimine; tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine; tervishoiukorralduse infosüsteemi vastutava isiku ülesannete täitmine; kiirabi korraldamine; tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle arvestuse pidamine; tervishoiuteenuse osutajate tegevuse korraldamine kriisiks valmistumisel ja kriisi ajal; riigi tervishoiuvaru moodustamise ja uuendamise korraldamine; osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine; meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (14) Regionaalosakondade põhiülesanneteks on ameti tegevust reguleerivate õigusaktide, ameti antud õigusaktide ja juhendite rakendamine enda haldusterritooriumil, sh majandustegevuse järelevalve, riikliku ja haldusjärelevalve tegemine ja haldussunni kohaldamine ning väärteomenetluse läbiviimine, pöördumistele vastamine ning ennetus- ja nõustamistegevus.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

§ 12.   Talitused
[Kehtetu - RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]

§ 121.   Talitused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on kvaliteeditalitus ja kommunikatsioonitalitus, mis alluvad otse peadirektorile.

  (2) Kvaliteeditalituse põhiülesandeks on kvaliteedijuhtimise korraldamine.

  (3) Kommunikatsioonitalituse põhiülesanneteks on sise- ja väliskommunikatsiooni ning meediasuhtluse korraldamine.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

§ 13.   Laborid

  (1) Ameti struktuuriüksuseks on terviseohutuslabor. Terviseohutuslabori koosseisu võivad kuuluda funktsionaalsed ja regionaalsed laborid.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

  (2) Terviseohutuslabori põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

§ 131.   Ravimiladu

  (1) Ameti struktuuriüksuseks on ravimiladu, mis allub otse peadirektorile.

  (2) Ravimilao põhiülesanneteks on:
  1) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 18 lõike 1 punkti 3 alusel hangitud immuunpreparaatide jaotamine, säilitamine ja vedu ning külmahela toimimise tagamine;
  2) tervishoiuvaldkonna kriisi lahendamisega seotud ettenägematutel juhtudel soetatud ravimite käitlemine, isikukaitsevahendite ja meditsiiniseadmete hoidmine ja jaotamine;
  3) Eesti Haigekassaga sõlmitud halduslepingu alusel ravimite käitlemine, sealhulgas ravimite hindamine ja kahjutustamine.
[RT I, 28.08.2021, 1 - jõust. 01.09.2021]

§ 14.   Struktuuriüksuste põhimäärused

  Struktuuriüksuste täpsemad ülesanded määratakse kindlaks nende põhimäärustes, mille kinnitab peadirektor.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Ameti juhtimine

  Ameti juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister kantsleri ettepanekul.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 16.   Peadirektor

  Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  3) teostab teenistuslikku järelevalvet seadusega määratud ulatuses;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad;
  5) esitab valdkonna asekantslerile ettepanekuid ameti tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  6) esitab valdkonna asekantslerile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  7) tagab ameti tegevusvaldkondade arendamise kaudu kvaliteetse teenuse osutamise;
  8) kinnitab ameti tööplaanid ning tulude ja kulude alaeelarved;
  9) kehtestab ameti teenistuskohtade koosseisu valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatud teenistuskohtade koosseisu arvu piires;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  10) annab vastavalt õigusaktidele teenistusalastes küsimustes käskkirju;
  11) omab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel;
  12) sõlmib ameti nimel lepinguid;
  13) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  14) kaasab ameti pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks eksperte;
  15) [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]
  16) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;
  17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, ministri määruse või käskkirjaga.

§ 17.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on kuni kaks peadirektori asetäitja ametikohta. Peadirektori asetäitja allub vahetult peadirektorile. Peadirektori asetäitja juhib ametit enda vastutusvaldkonna ulatuses. Peadirektori asetäitja ametikoha moodustab, vastutusvaldkonna määrab ja ametijuhendi kinnitab peadirektor.

  (2) Peadirektori asetäitja:
  1) koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib tema vastutusvaldkonna osakondadele pandud ülesannete täitmist, korraldab osakondade vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest;
  2) osaleb ameti eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
  3) annab oma vastutusvaldkonna piires teenistusalaseid korraldusi;
  4) pärib oma vastutusvaldkonna struktuuriüksuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta;
  5) esindab ametit oma vastutusvaldkonna ja peadirektorilt saadud volituste piires;
  6) teeb oma vastutusvaldkonna piires peadirektorile ettepanekuid teenistujate värbamiseks, edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või teenistusest vabastamiseks ja töölepingu lõpetamiseks;
  7) täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

  (3) Peadirektori asetäitjad asendavad peadirektorit ajal, millal peadirektori avaliku võimu volitused on peatunud või ta viibib välislähetuses, ametijuhendis või peadirektori käskkirjas määratud järjekorras. Teenistusalastes küsimustes asendab peadirektori asetäitja peadirektorit enda vastutusvaldkonna piires.
[RT I, 02.02.2021, 5 - jõust. 05.02.2021]

§ 18.   Struktuuriüksuse juhtimine

  Ameti struktuuriüksuse juhtimine sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Ameti korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Sotsiaalministri määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 201.   Üleminekusäte

  Kui õigusaktides on Terviseameti piirkondlikule talitusele määratud õigused ja kohustused, käsitatakse neid Terviseameti regionaalosakonnale määratud õiguste ja kohustustena.
[RT I, 20.11.2018, 1 - jõust. 23.11.2018]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json