Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2023, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2023 otsus nr 317

Käibemaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.06.2023

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 1 ja § 432 lõikes 5 asendatakse arv „20” arvuga „22”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse arv „2” arvuga „11”;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käibemaksumäär on 13 protsenti majutuse või majutuse koos hommikusöögiga maksustatavast väärtusest, välja arvatud selle teenusega kaasneva kauba või teenuse puhul.”;

4) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ajakirjandusväljaanne, nii füüsilisel kandjal kui ka elektrooniline, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaanne.”;

6) paragrahvi 15 lõige 21 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 27 lõike 12 teises lauses asendatakse tekstiosa „20-protsendise” tekstiosaga „22-protsendise”;

8) paragrahvi 27 lõike 12 teises lauses asendatakse tekstiosa „9-protsendise ja 5-protsendise” tekstiosaga „13-protsendise ja 9-protsendise”;

9) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 24 ja 25 järgmises sõnastuses:

„(24) Maksukohustuslane, kes käibemaksu arvestamisel lähtub käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud erikorrast, võib kuni 2025. aasta 31. detsembrini § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumääraga maksustatava kauba või teenuse pärast 2023. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt maksta käibemaksu 20-protsendises määras, juhul kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.

(25) Maksukohustuslasel on kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendise käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.”;

10) paragrahvi 46 täiendatakse lõigetega 26–28 järgmises sõnastuses:

„(26) Maksukohustuslane, kes käibemaksu arvestamisel lähtub käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud erikorrast, võib kuni 2026. aasta 31. detsembrini majutuse või majutuse koos hommikusöögiga pärast 2024. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt, välja arvatud selle teenusega kaasneva kauba või teenuse käive, maksta käibemaksu 9-protsendise määraga, juhul kui teenuse saajale väljastati arve ning teenus osutati enne 2025. aasta 1. jaanuari.

(27) Maksukohustuslane, kes käibemaksu arvestamisel lähtub käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud erikorrast, võib kuni 2026. aasta 31. detsembrini nii füüsilisel kandjal kui ka elektroonilise ajakirjandusväljaande pärast 2024. aasta 31. detsembrit toimunud käibelt, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga või video- või muusikasisuga väljaande käive, maksta käibemaksu 5-protsendise määraga, juhul kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2025. aasta 1. jaanuari.

(28) Rahandusministeerium analüüsib hiljemalt 2027. aastal 2024. aasta 1. jaanuaril jõustunud käesoleva seaduse § 15 lõike 1 muudatusega ning 2028. aastal § 15 lõike 2 punkti 4 ja lõike 21 kehtetuks tunnistamisega ning lõike 11 ja lõike 2 punkti 5 kehtestamisega kaasnevaid mõjusid ning esitab vajaduse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku regulatsiooni muutmiseks.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–6, 8 ja 10 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json