Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 2

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus

Vastu võetud 26.07.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 3 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad” tegevuse liigi „Liidu kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine” raames antava põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas (edaspidi koos toidukvaliteedikava) osalemise toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.  Riigiabi

  Toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 48 tähenduses, kui toetatakse osalemist toiduainete, välja arvatud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete kvaliteedikavas.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse suurus 

§ 3.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 12 lõikes 11 sätestatud aktiivne põllumajandustootja ja kes osaleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 92 lõike 3 alusel tunnustatud toidukvaliteedikavas (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
  5) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610, tarbijakaitseseaduse §-s 68, 69 või 70, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, § 551 punktis 2, §-s 264, 364 või 365 sätestatud nõuete rikkumise eest.

  (3) Kui toetus on § 2 kohane riigiabi, peab taotleja lisaks lõikes 2 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole täitmata komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 5 punktis a nimetatud korraldus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta;
  2) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses;
  3) taotleja on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 2 tähenduses.

§ 4.  Toetatav tegevus

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 92 lõike 3 alusel tunnustatud toidukvaliteedikavas (edaspidi tunnustatud toidukvaliteedikava) osalemiseks.

  (2) Toetust antakse tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemisega seotud püsikulude hüvitamiseks ühes tunnustatud toidukvaliteedikavas osalemise kohta kuni viiel aastal arvates esmakordsest kavaga liitumisest.

§ 5.  Toetuse suurus

  (1) Tunnustatud toidukvaliteedikavas „Rohumaaveise liha tootmine“ osalemise eest on toetuse suurus standardiseeritud ühikuhinna alusel ühe aasta kohta järgmine:
  1) 569 eurot, kui rohumaa suurus on alla 41 hektari;
  2) 617 eurot, kui rohumaa suurus on 41–103 hektarit;
  3) 880 eurot, kui rohumaa suurus on 104–244 hektarit;
  4) 1346 eurot, kui rohumaa suurus on üle 244 hektari.

  (2) Standardiseeritud ühikuhinna rakendamise aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 67 lõike 1 punkt b ja sama artikli lõige 5.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 6.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

§ 7.  Nõuded taotlusele

  Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) selle tunnustatud toidukvaliteedikava nimetus ja tunnustamise number, milles taotleja osaleb;
  4) tunnustatud toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma nimi.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 8.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 9.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

§ 10.  Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi selle rohumaa pindala suuruse alusel, mis oli taotleja kasutuses taotluse esitamisele vahetult eelnenud kalendriaasta lõpu seisuga.

  (2) Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui taotleja kasutuses oleva rohumaa pindala suurus on vähemalt üks hektar.

  (3) PRIA koostab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse, võttes aluseks lõikes 1 nimetatud hindamiskriteeriumi. Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks selle taotleja taotlus, kelle kasutuses oleva rohumaa pindala on suurem.

  (4) Kui toetust taotlevad rohkem kui ühes tunnustatud toidukvaliteedikavas osalevad taotlejad, eelistatakse nende taotlejate taotlusi, kes osalevad suurema osalejate arvuga tunnustatud toidukvaliteedikavas.

§ 11.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis vastavad hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Taotlus vastab nõuetele, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast.

5. peatükk Toetuse saaja kohustused ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 12.  Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja peab toetuse maksmiseks olema taotluses nimetatud tunnustatud toidukvaliteedikavas osalejate nimekirjas kuni viis aastat arvates esmakordsest kavaga liitumisest.

  (2) Toetuse saaja täidab järgmisi kohustusi:
  1) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  2) võimaldab teostada toetuse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente kohapeal;
  3) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  4) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest.

  (3) Toetuse saaja peab toetuse maksmiseks vastama § 3 lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

§ 13.  Maksetaotluse esitamine ja nõuded maksetaotlusele

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le kuni viiel aastal arvates taotluse esitamisest maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi, isiku- või registrikood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave toetuse suuruse kohta.

  (2) Taotluse esitamise aastal esitab toetuse saaja maksetaotluse koos taotlusega.

  (3) Toetuse saaja võib aastas esitada ühe maksetaotluse, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 16 lõikes 3 sätestatut.

  (4) PRIA teatab maksetaotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

§ 14.  Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 13 nimetatud nõuetekohase maksetaotluse esitamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (3) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse tegemise korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

§ 15.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Mart Järvik
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json