Teksti suurus:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 15

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral1

Vastu võetud 10.07.2007 nr 112
RTL 2007, 58, 1046
jõustumine 16.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2008RTL 2008, 86, 119826.10.2008
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
12.03.2012RT I, 14.03.2012, 317.03.2012
12.05.2014RT I, 20.05.2014, 101.06.2014
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 1901.07.2014, määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna "järelevalveametnik" sõnadega "Põllumajandusameti ametnik"
24.09.2014RT I, 26.09.2014, 501.10.2014
14.12.2017RT I, 21.12.2017, 101.01.2018
20.03.2018RT I, 23.03.2018, 301.04.2018
26.07.2019RT I, 01.08.2019, 301.09.2019

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 41 lõike 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide (edaspidi kaubasaadetis) kontrollimise kord piiripunktis ning tunnustatud sihtkohas.

  (2) Põllumajandusameti ametnik teeb kaubasaadetise kontrollimise käigus kaubasaadetise dokumentide, identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

§ 2.   Kaubasaadetise dokumentide ja identsuse kontrollimine piiripunktis

  (1) Dokumentide kontrollimise käigus kontrollitakse piiripunktis kaubasaadetisega kaasasoleva fütosanitaarsertifikaadi nõuetekohasust, fütosanitaarsertifikaadil esitatud teabe vastavust kaubasaadetise saatedokumentidel esitatud teabele ning kaubasaaja andmeid taimetervise registris. Selleks esitab kaubasaaja või kaubasaadetise valdaja piiripunktis Põllumajandusameti ametnikule fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi koos originaalsertifikaadi koopiaga ja muud saatedokumendid.

  (2) Põllumajandusameti ametnik kontrollib, kas fütosanitaarsertifikaadil on märge, mis kinnitab, et kaubasaadetis pärineb riigist või riigi osast, millest seda on lubatud Eestisse toimetada.

  (3) Identsuse kontrollimise käigus kontrollitakse kaubasaadetise vastavust fütosanitaarsertifikaadil ja kaubasaadetisega kaasasolevatel muudel dokumentidel esitatud teabele.

  (4) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamise või kaubasaadetise hävitamise korral jääb fütosanitaarsertifikaat või reekspordi fütosanitaarsertifikaat koos originaalsertifikaadi koopiaga piiripunkti.

  (5) Dokumentide ja identsuse kontrollimise käigus kaubasaadetise nõuetele mittevastavuse tuvastamise korral määrab Põllumajandusameti ametnik abinõud kaubasaadetise nõuetega vastavusse viimiseks või otsustab kaubasaadetise tagasisaatmise või muul viisil Eestist väljatoimetamise või hävitamise.

§ 3.   Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine piiripunktis

  (1) Taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimise käigus kontrollitakse kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele. Põllumajandusameti ametnik kontrollib kaubasaadetist visuaalselt, võtab kaubasaadetise saastumiskahtluse korral kaubasaadetisest proovi ja saadab selle Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega pitseeritult laboratooriumisse. Proovi pakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pakendit, plommi või turvakleebist rikkumata.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) «Taimekaitseseaduse» § 41 lõike 5 kohaselt teeb Põllumajandusameti ametnik kontrollitulemuste alusel kaubasaadetise Eestisse toimetamise peatamise, lubamise või keelamise otsuse. Põllumajandusameti ametnik teeb otsuse kohta asjakohase märke kaubasaadetise saatedokumentidele ning lubava otsuse puhul väljastab taimepassiga varustatava kaubasaadetise kohta taimepassi.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada ja vabasse ringlusse vormistada on keelatud kaubasaadetist, mille saatedokumentidel puudub Põllumajandusameti ametniku tehtud kaubasaadetise Eestisse toimetamist lubav märge.

§ 4.   Vähendatud kontroll

  «Taimekaitseseaduse» § 411 lõike 1 alusel sätestatud vähendatud kontrolli kohaldatakse Venemaa Föderatsiooni Euroopa osast pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales), v.a lehis (Larix), puitu sisaldava kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli suhtes.
[RT I, 14.03.2012, 3 - jõust. 17.03.2012]

§ 5.   Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontroll kaitstavasse piirkonda kaubasaadetise toimetamise korral

  Kaitstavasse piirkonda kaubasaadetise toimetamise korral kontrollitakse kaubasaadetise vastavust «Taimekaitseseaduse» § 10 lõike 5 alusel kehtestatud taimetervisenõuetele.

§ 6.   Kaubasaadetise suunamine tunnustatud sihtkohta identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks

  (1) Kaubasaadetise võib kaubasaaja või kauba valdaja taotlusel suunata pärast § 2 lõigete 1 ja 2 kohast dokumentide kontrolli identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimiseks tunnustatud sihtkohta «Taimekaitseseaduse» § 37 lõike 3 või 4 kohaselt.

  (2) Põllumajandusameti ametnik kinnitab dokumentide kontrolli tulemuse taimetervise saatekirjal pitseri ja allkirjaga ning teeb kaubasaadetise saatedokumentidele märke, et kaup kuulub taimetervise kontrolli alla.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Põllumajandusameti ametnik plommib vajaduse korral või suleb turvakleebisega piiripunktist tunnustatud sihtkohta suunatava kaubasaadetise nii, et seda ei oleks võimalik avada ilma plommi või turvakleebist rikkumata. Kaubasaadetis peab olema suletud selliselt, et see ei põhjustaks ohtliku taimekahjustaja levikut ning säiliks identifitseeritavana ja muutumatuna kuni kontrollitoimingute lõpetamiseni ja ühendusevälisest riigist Eestisse kaubasaadetise toimetamise lubamise või keelamise otsuse tegemiseni.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Põhjendatud juhul võib tunnustatud sihtkohta saata plommimata või sulgemata kaubasaadetise, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht.

  (5) Taimetervise saatekirjale märgitakse tunnustatud sihtkoha nimi ja andmed selle kohta, kuhu kaubasaadetis pärast dokumentide kontrolli identsuse ja taimetervisenõuetele vastavuse kontrolliks suunatakse. Taimetervise saatekirjale märgitud tunnustatud sihtkohta võib vajaduse korral muuta, suunates kaubasaadetise teise lõikes 1 nimetatud tunnustatud sihtkohta juhul, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht.

  (6) Taimetervise saatekirjale lisatakse kaubasaadetise fütosanitaarsertifikaadi või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi koopia.

§ 7.   Kaubasaadetise identsuse kontrollimine tunnustatud sihtkohas

  Tunnustatud sihtkohas teeb Põllumajandusameti ametnik §-s 2 sätestatud korras kaubasaadetise identsuse kontrolli ning teeb kontrolli tulemuste kohta märke taimetervise saatekirjale.

§ 8.   Kaubasaadetise taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine tunnustatud sihtkohas

  Põllumajandusameti ametnik kontrollib kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele §-s 3 sätestatud korras ning teeb kontrolli tulemuste kohta märke taimetervise saatekirjale.

§ 9.   Saastunud või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise käitlemine

  (1) Piiripunktis või tunnustatud sihtkohas taimetervise kontrolli tulemusena taimetervisenõuetele mittevastavaks tunnistatud kaubasaadetise või taimetervisenõuetele vastavuse kontrolli käigus võetud proovi analüüsimise tulemuste alusel saastunuks tunnistatud kaubasaadetise või selle osa edasise käitlemise määrab Põllumajandusameti ametnik koostöös Maksu- ja Tolliametiga, arvestades võimaluse korral kaubasaaja soovidega.

  (2) «Taimekaitseseaduse» § 42 kohaselt teeb Põllumajandusameti ametnik saastunud või taimetervisenõuetele mittevastava kaubasaadetise kohta otsuse, millega määrab kaubasaadetise:
  1) desinfitseerimisele või muul seda laadi viisil puhastamisele piiripunktis või Põllumajandusameti ametniku määratud tolliterminalis, tollilaos või hoiukohas, kui on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht;
  2) tagasisaatmisele, kasutades võimaluse korral sama veovahendit;
  3) hävitamisele tollijärelevalve all piiripunktis või piiripunktile lähimas selleks ettenähtud rajatises, kui kaubasaadetist ei ole võimalik tagasi saata ega puhastada ning on välistatud ohtliku taimekahjustaja leviku oht;
  4) teatud juhtudel ja tingimustel eritöötlemisele, kui selle tulemusel kaubasaadetis vastab taimetervisenõuetele ja ohtliku taimekahjustaja leviku oht kaob.

  (3) Põllumajandusameti ametnik kontrollib enne kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist «Taimekaitseseaduse» § 42 lõike 4 alusel tehtud otsuses määratud ja tehtud puhastamise tõhusust ning kaubasaadetise vastavust taimetervisenõuetele.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), 2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

/otsingu_soovitused.json