Teksti suurus:

Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.12.2021, 3

Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused

Vastu võetud 24.07.2019 nr 28
RT I, 01.08.2019, 21
jõustumine 01.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT I, 19.06.2020, 201.07.2020
21.12.2021RT I, 31.12.2021, 203.01.2022

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 76 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid pinnaveekogumite keemilise seisundi hindamiseks;
  2) ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused eesmärgiga koguda andmeid ainete edaspidise prioriteetseks tunnistamise toetamiseks;
  3) vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnaveekogumite ökoloogilise seisundi hindamiseks.

§ 2.   Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri

  Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri on järgmine:

Number

CASi number1

EÜ number2

Prioriteetse aine nimetus3

Prioriteetne
ohtlik aine

(1)

15972-60-8

240-110-8

alakloor

 

(2)

120-12-7

204-371-1

antratseen

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

atrasiin

 

(4)

71-43-2

200-753-7

benseen

 

(5)

ei kohaldata

ei kohaldata

bromodifenüüleetrid

X4

(6)

7440-43-9

231-152-8

kaadmium ja selle ühendid

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

kloroalkaanid, C10–13

X

(8)

470-90-6

207-432-0

klorofenvinfoss

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

kloropürifoss (etüülkloropürifoss)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dikloroetaan

 

(11)

75-09-2

200-838-9

diklorometaan

 

(12)

117-81-7

204-211-0

di(2-etüül-heksüül)ftalaat (DEHP)

X

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuroon

 

(14)

115-29-7

204-079-4

endosulfaan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

fluoranteen

 

(16)

118-74-1

204-273-9

heksaklorobenseen

X

(17)

87-68-3

201-765-5

heksaklorobutadieen

X

(18)

608-73-1

210-168-9

heksaklorotsükloheksaan

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

isoproturoon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

plii ja selle ühendid

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

elavhõbe ja selle ühendid

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftaleen

 

(23)

7440-02-0

231-111-4

nikkel ja selle ühendid

 

(24)

ei kohaldata

ei kohaldata

nonüülfenoolid

X5

(25)

ei kohaldata

ei kohaldata

oktüülfenoolid6

 

(26)

608-93-5

210-172-0

pentaklorobenseen

X

(27)

87-86-5

201-778-6

pentaklorofenool

 

(28)

ei kohaldata

ei kohaldata

polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)7

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simasiin

 

(30)

ei kohaldata

ei kohaldata

tributüültina ühendid

X8

(31)

12002-48-1

234-413-4

triklorobenseenid

 

(32)

67-66-3

200-663-8

triklorometaan (kloroform)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

trifluraliin

X

(34)

115-32-2

204-082-0

Dikofool

X

(35)

1763-23-1

217-179-8

perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS)

X

(36)

124495-18-7

ei kohaldata

kinoksüfeen

X

(37)

ei kohaldata

ei kohaldata

dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid

X9

(38)

74070-46-5

277-704-1

aklonifeen

 

(39)

42576-02-3

255-894-7

Bifenoks

 

(40)

28159-98-0

248-872-3

Tsübutriin

 

(41)

52315-07-8

257-842-9

tsüpermetriin10

 

(42)

62-73-7

200-547-7

diklorofoss

 

(43)

ei kohaldata

ei kohaldata

heksabromotsüklododekaanid (HBCDD)

X11

(44)

76-44-8/1024-57-3

200-962-3/213-831-0

heptakloor ja heptakloorepoksiid

X

(45)

886-50-0

212-950-5

Terbutriin

 

   1 CAS: Chemical Abstract Service.
   2 EÜ number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute keemiliste ainete loetelu (ELINCS) number.
   3 Ainete rühma korral, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, võetakse arvesse üks tüüpiline esindaja.
   4 Üksnes tetra-, penta-, heksa- ja heptabromodifenüüleeter (CASi numbrid vastavalt 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).
   5 Nonüülfenool (CASi nr 25154-52-3, EÜ nr 246-672-0), sealhulgas isomeerid 4-nonüülfenool (CASi nr 104-40-5, EÜ nr 203-199-4) ja 4-nonüülfenool (hargnenud) (CASi nr 84852-15-3, EÜ nr 284-325-5).
   6 Oktüülfenool (CASi nr 1806-26-4, EÜ nr 217-302-5), sealhulgas isomeer 4-(1,1',3,3'-tetrametüülbutüül)-fenool (CASi nr 140-66-9, EÜ nr 205-426-2).
   7 Sealhulgas benso(a)püreen (CASi nr 50-32-8, EÜ nr 200-028-5), benso(b)fluoranteen (CASi nr 205-99-2, EÜ nr 205-911-9), benso(g,h,i)perüleen (CASi nr 191-24-2, EÜ nr 205-883-8), benso(k)fluoranteen (CASi nr 207-08-9, EÜ nr 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)püreen (CASi nr 193-39-5, EÜ nr 205-893-2) ja välja arvatud antratseen, fluoranteen ja naftaleen, mis on loetletud eraldi.
   8 Sealhulgas tributüültina-katioon (CASi nr 36643-28-4).
   9 Viitab järgmistele ühenditele:
   – seitsmele polüklooritud dibenso-p-dioksiinile (PCDDd): 2,3,7,8-T4CDD (CASi nr 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CASi nr 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CASi nr 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CASi nr 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CASi nr 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CASi nr 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CASi nr 3268-87-9);
   – kümnele polüklooritud dibensofuraanile (PCDFd): 2,3,7,8-T4CDF (CASi nr 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CASi nr 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CASi nr 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CASi nr 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CASi nr 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CASi nr 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CASi nr 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CASi nr 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CASi nr 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CASi nr 39001-02-0);
   – kaheteistkümnele dioksiinisarnasele polüklooritud bifenüülile (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CASi nr 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CASi nr 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CASi nr 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CASi nr 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CASi nr 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CASi nr 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CASi nr 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CASi nr 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CASi nr 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CASi nr 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CASi nr 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CASi nr 39635-31-9).
   10 CAS 52315-07-8 viitab tsüpermetriini, alfa-tsüpermetriini (CASi nr 67375-30-8), beeta-tsüpermetriini (CASi nr 65731-84-2), tetra-tsüpermetriini (CASi nr 71697-59-1) ja tseeta-tsüpermetriini (CASi nr 52315-07-8) isomeersegule.
   11 Viitab järgmistele ainetele: 1,3,5,7,9,11-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 3194-55-6), α-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-50-6), β-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-51-7) ja γ-heksabromotsüklododekaan (CASi nr 134237-52-8).

§ 3.   Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused

  (1) Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused on järgmised:

Nr

Aine nimetus15

CASi number1

Aasta
keskmine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus2
maismaa
pinnavees3,
µg/l

Aasta
keskmine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus2
muus
pinnavees,
µg/l

Suurim
lubatud
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus4
maismaa
pinnavees3,
µg/l

Suurim
lubatud
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus4
muus
pinnavees,
µg/l

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
kalades12,
µg/kg koe
märgkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
põhjasettes
(maismaa
pinnavesi3),
µg/kg
kuivkaal

Keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
põhjasettes
(muu
pinnavesi),
µg/kg
kuivkaal

(1)

alakloor

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(2)

antratseen

120-12-7

0,1

0,1

0,1

0,1

9

160

16

(3)

atrasiin

1912- 24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(4)

benseen

71-43-2

10

8

50

50

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(5)

bromodifenüüleetrid5

32534-81-9

ei kohaldata

ei kohaldata

0,14

0,014

0,0085

1550

310

(6)

kaadmium ja selle ühendid (olenevalt vee karedusklassist)6

7440-43-9

≤ 0,08
(klass 1)
0,08
(klass 2)
0,09
(klass 3)
0,15
(klass 4)
0,25
(klass 5)

0,2

≤ 0,45
(klass 1)
0,45
(klass 2)
0,6
(klass 3)
0,9
(klass 4)
1,5
(klass 5)

≤ 0,45
(klass 1)
0,45
(klass 2)
0,6
(klass 3)
0,9
(klass 4)
1,5
(klass 5)

160

ei kohaldata

ei kohaldata

(6a)

süsiniktetrakloriid7

56-23-5

12

12

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(7)

C10-13-kloroalkaanid8

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

ei kohaldata

990

(8)

klorofenvinfoss

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(9)

kloropürifoss (etüül­kloropürifoss)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

67

ei kohaldata

ei kohaldata

(9a)

tsüklodieenpestitsiidid:
aldriin7
dieldriin7
endriin7
isodriin7


309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

∑ = 0,01

∑ = 0,005

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(9b)

DDT kokku7,9

ei kohaldata  

0,025

0,025

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

para-para-DDT7

50-29-3

0,01

0,01

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(10)

1,2-dikloroetaan

107-06-2

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(11)

diklorometaan

75-09-2

20

20

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(12)

di(2-etüül-heksüül) ftalaat (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

ei kohaldata

ei kohaldata

3200

100000

(13)

diuroon

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(14)

endosulfaan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

1000

ei kohaldata

(15)

fluoranteen

206-44-0

0,0063

0,0063

0,12

0,12

30

ei kohaldata

ei kohaldata

(16)

heksaklorobenseen

118-74-1

ei kohaldata

ei kohaldata

0,05

0,05

10

ei kohaldata

ei kohaldata

(17)

heksaklorobutadieen

87-68-3

ei kohaldata

ei kohaldata

0,6

0,6

55

ei kohaldata

ei kohaldata

(18)

heksaklorotsüklo­heksaan

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

33

10.3

1.1

(19)

isoproturoon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(20)

plii ja selle ühendid

7439-92-1

1,213

1,3

14

14

1000

53400

(21)

elavhõbe ja selle ühendid

7439-97-6

ei kohaldata

ei kohaldata

0,07

0,07

20

ei kohaldata

ei kohaldata

(22)

naftaleen

91-20-3

2

2

130

130

12270

ei kohaldata

(23)

nikkel ja selle ühendid

7440-02-0

413

8,6

34

34

730

ei kohaldata

(24)

nonüülfenoolid (4-nonüülfenool)

84852-15-3

0,3

0,3

2,0

2,0

10000

180

(25)

oktüülfenoolid (4-(1,1',3, 3'-tetrametüül­butüül)fenool)

140-66-9

0,1

0,01

ei kohaldata

ei kohaldata

10000

34

3.4

(26)

pentaklorobenseen

608-93-5

0,007

0,0007

ei kohaldata

ei kohaldata

367

400

(27)

pentaklorofenool

87-86-5

0,4

0,4

1

1

1830

119

(28)

polüaromaatsed süsi­vesinikud (PAH)11

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

benso(a)püreen

50-32-8

1,7 x 10-4

1,7 x 10-4

0,27

0,027

5

2497

benso(b)fluoranteen

205-99-2

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

0,017

0,017

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

benso(k)fluoranteen

207-08-9

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

0,017

0,017

vt joonealune märkus 11

1743

benso(g,h,i)perüleen

191-24-2

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

8,2 x 10-3

8,2 x 10-4

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

indeno(1,2,3-cd)püreen

193-39-5

vt joonealune märkus 11

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

vt joonealune märkus 11

ei kohaldata

ei kohaldata

(29)

simasiin

122-34-9

1

1

4

4

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(29a)

tetrakloroetüleen7

127-18-4

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(29b)

trikloroetüleen7

79-01-6

10

10

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(30)

tributüültina ühendid (tributüültinakatioon)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

230

0.02

(31)

triklorobenseenid

12002-48-1

0,4

0,4

ei kohaldata

ei kohaldata

4000

ei kohaldata

(32)

triklorometaan

67-66-3

2,5

2,5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(33)

trifluraliin

1582-09-8

0,03

0,03

ei kohaldata

ei kohaldata

6700

3140

(34)

dikofool

115-32-2

1,3 x 10-3

3,2 x 10-5

ei kohaldata10

ei kohaldata10

33

ei kohaldata

ei kohaldata

(35)

perfluorooktaan­sulfoonhape ja selle derivaadid (PFOS)

1763-23-1

6,5 x 10-4

1,3 x 10-4

36

7,2

9,1

ei kohaldata

ei kohaldata

(36)

kinoksüfeen

124495-18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(37)

dioksiinid ja dioksiini­sarnased ühendid

vt § 2 tabeli joonealune märkus 9

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

PCDD +
PCDF +
PCB-DL
summa 0,0065 µg/kg1 TEQ14

ei kohaldata

ei kohaldata

(38)

aklonifeen

74070-46-5

0,12

0,012

0,12

0,012

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(39)

bifenoks

42576-02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

ei kohaldata

 ei kohaldata

ei kohaldata

(40)

tsübutriin

28159-98-0

0,0025

0,0025

0,016

0,016

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(41)

tsüpermetriin

52315-07-8

8 x 10-5

8 x 10-6

6 x 10-4

6 x 10-5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(42)

diklorofoss

62-73-7

6 x 10-4

6 x 10-5

7 x 10-4

7 x 10-5

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

(43)

heksabromotsüklodo­dekaan (HBC DD)

ei kohaldata

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

ei kohaldata

ei kohaldata

(44)

heptakloor ja hepta­kloorepoksiid

76-44-8/ 1024-57-3

2 x 10-7

1 x 10-8

3 x 10-4

3 x 10-5

6,7 x 10-3

ei kohaldata

ei kohaldata

(45)

terbutriin

886-50-0

0,065

0,0065

0,34

0,034

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

1 CAS: Chemical Abstract Service.

2 See parameeter on aasta keskmise väärtusena väljendatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus (aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus). Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seda kõikide isomeeride üldkontsentratsiooni suhtes.

3 Maismaa pinnaveed hõlmavad jõgesid, järvi ning nendega seotud tehisveekogumeid ja oluliselt muudetud veekogumeid.

4 See parameeter on suurima lubatud kontsentratsioonina väljendatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus (suurim lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtus). Kui suurima lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuse juures on märge „ei kohaldata“, loetakse, et aasta keskmised keskkonna kvaliteedi piirväärtused pakuvad kaitset pideval keskkonda juhtimisel saastuse lühiajalise suurenemise korral, kuna need on oluliselt madalamad kui ägeda toksilisuse põhjal tuletatud väärtused.

5 Bromodifenüüleetrite (nr 5) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma korral viitab keskkonna kvaliteedi piirväärtus analoogide nr 28, 47, 99, 100, 153 ja 154 kontsentratsioonide summale.

6 Kaadmiumi ja selle ühendite (nr 6) korral sõltuvad keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee karedusest, mille väärtused on jagatud viide klassi (1. klass: < 40 mg CaCO3/l, 2. klass: 40 kuni < 50 mg CaCO3/l, 3. klass: 50 kuni < 100 mg CaCO3/l, 4. klass: 100 kuni < 200 mg CaCO3/l ja 5. klass: ≥ 200 mg CaCO3/l).

7 Nimetatud aine ei ole prioriteetne aine, vaid kuulub muude saasteainete hulka.

8 Selle ainerühma soovituslikku parameetrit ei ole esitatud. Soovituslik(ud) parameeter(parameetrid) määratakse analüütilisel meetodil.

9 DDT üldkontsentratsioon on isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 50-29-3; EÜ nr 200-024-3), 1,1,1-trikloro-2-(o-klorofenüül)-2-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 789-02-6; EÜ nr 212-332-5), 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etüleen (CASi nr 72-55-9; EÜ nr 200-784-6), ja 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaan (CASi nr 72-54-8; EÜ nr 200-783-0) summa.

10 Nimetatud ainete suurima lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuse kehtestamiseks ei ole piisavalt kättesaadavat teavet.

11 Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) (nr 28) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma korral viitavad vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus ja aasta keskmine keskkonna kvaliteedi piirväärtus vees benso(a)püreeni kontsentratsioonile (mõlemad nimetatud keskkonna kvaliteedi piirväärtused põhinevad benso(a)püreeni toksilisusel). Benso(a)püreeni võib pidada muude polütsükliliste aromaatsete süsivesinike markeriks ning seetõttu on vaja seirata ainult benso(a)püreeni, et hinnata vastavust vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtusele või aasta keskmisele keskkonna kvaliteedi piirväärtusele.

12 Kui ei ole märgitud teisiti, on vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus seotud kaladega. Selle asemel võib kohaldada mõnda alternatiivset vee-elustiku taksonit või muud maatriksit, tingimusel, et kohaldatav keskkonna kvaliteedi piirväärtus pakub võrdväärset kaitset. Maatriks – veekeskkonna komponent, nimelt kas vesi, sete või vee-elustik. Vee-elustiku takson – konkreetne veekeskkonna takson, mis on taksonoomiliselt alamhõimkond, klass või nendega samaväärne. Ainete 15 (fluoranteen) ja 28 (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) korral viitab vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus koorikloomadele ja molluskitele. Keemilise seisundi hindamiseks ei sobi fluoranteeni ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike jälgimine kalades. Aine 37 (dioksiinid ja dioksiinisarnased ühendid) korral on vee-elustiku keskkonna kvaliteedi piirväärtus seotud kalade, koorikloomade ja molluskitega vastavalt Euroopa Komisjoni 2. detsembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1259/2011 lisa punktile 5.3, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega toiduainetes (ELT L 320, 3.12.2011, lk 18).

13 Need keskkonna kvaliteedi piirväärtused viitavad ainete biosaadavatele kontsentratsioonidele.

14 PCDD: polüklooritud dibenso-p-dioksiinid; PCDF: polüklooritud dibensofuraanid; PCB-DL: dioksiinisarnased polüklooritud bifenüülid; TEQ: toksilisusekvivalendid Maailma Terviseorganisatsiooni 2005. aasta toksilisuse ekvivalentfaktorite järgi

15 Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtusi väljendatakse üldkontsentratsioonidena veeproovi üldmahus. Erandina sellest näitab pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtus kaadmiumi, plii, elavhõbeda ja nikli (edaspidi metallid) puhul metalli kontsentratsiooni lahuse faasis, s.t veeproovis, mis on saadud filtreerimisega läbi filtri, mille poori suurus on 0,45 µm, või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga, või kui seda on selgesõnaliselt märgitud, siis metalli biosaadavat kontsentratsiooni.


[RT I, 31.12.2021, 2 - jõust. 03.01.2022]

  (2) Maatriks käesoleva määruse tähenduses on veekeskkonna komponent, kas vesi, sete või vee-elustik.

  (3) Vee-elustiku takson käesoleva määruse tähenduses on konkreetne veekeskkonna takson, mis on taksonoomiliselt alamhõimkond, klass või nendega samaväärne.

§ 4.   Prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid pinnaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks

  (1) Kui keskväärtuste arvutamise aluseks olevate mõõtetulemuste saamiseks on kasutatud veeseaduse § 236 lõike 7 alusel kehtestatud määruses kirjeldatud analüüsimeetodit ja mõõtetulemused on alla määramispiiri, ei kasutata neid keskväärtusi veekogumi keemilise seisundi hindamisel kooskõlas nimetatud määrusega.

  (2) Pinnaveekogumi keemilise seisundi hindamisel kohaldatakse aasta keskmisi ja suurimaid lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi.

  (3) Aasta keskmise keskkonna kvaliteedi piirväärtuse kohaldamine pinnaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks tähendab seda, et veekogumis asuvas igas esinduslikus seirepunktis aasta jooksul eri aegadel mõõdetud kontsentratsioonide aritmeetiline keskmine ei ületa piirväärtust.

  (4) Suurima lubatud kontsentratsioonina väljendatud keskkonna kvaliteedi piirväärtuse kohaldamine pinnaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks tähendab seda, et veekogumi igas esinduslikus seirepunktis mõõdetud kontsentratsioon ei ületa kordagi suurimat lubatavat keskkonna kvaliteedi piirväärtust.

  (5) Kui vee-elustiku või sette keskkonna kvaliteedi piirväärtuse kohaldamise korral on mõõdetud või hinnangulisest keskkonnas esinevast kontsentratsioonist või heitest tingitud akuutse kokkupuute tõttu kindlaks tehtud märkimisväärne risk veekeskkonnale või selle kaudu, seiratakse vastavat ainet ka pinnaveest ja kohaldatakse vastava aine suurimat lubatud keskkonna kvaliteedi piirväärtust, kui selline on kehtestatud.

  (6) Seiretulemuste hindamisel asjaomaste keskkonnakvaliteedi piirväärtuste alusel võib arvesse võtta:
  1) looduslikke taustakontsentratsioone metallide ning nende ühendite korral, kui need kontsentratsioonid ei võimalda metallide või nende ühendite vastavust asjaomasele keskkonna kvaliteedi piirväärtusele;
  2) karedust, pH-taset, lahustunud orgaanilist süsinikku või muid vee kvaliteedi parameetreid, mis mõjutavad metallide biosaadavust, kusjuures biosaadavad kontsentratsioonid määratakse kindlaks sobivate biosaadavuse mudelite alusel.
[RT I, 19.06.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

§ 5.   Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused

  (1) Vesikonnaspetsiifilised saasteained ja nende keskkonna kvaliteedi piirväärtused on järgmised:

Nr

Aine nimetus

CASi nr

Aasta keskmine keskkonna
kvaliteedi piirväärtus pinnavees, µg/l

METALLID1

(1)

Arseen ja selle ühendid

7440-38-2

10

(2)

Baarium ja selle ühendid

7440-39-3

115

(3)

Kroom ja selle ühendid

7440-47-3

4,7

(4)

Kroom VI2

3,4

(5)

Tsink ja selle ühendid

7440-66-6

10,9

(6)

Vask ja selle ühendid

7440-50-8

7,8

ORGAANILISED ÜHENDID

(7)

Fenool

108-95-2

7,7

(8)

o-kresool

95-48-7

1003

(9)

m-, p-kresool

108-39-4; 106-44-5

(10)

2,3-dimetüülfenool

526-75-0

10,83

 

 

(11)

2,6-dimetüülfenool

576-26-1

(12)

3,4-dimetüülfenool

95-65-8

(13)

3,5-dimetüülfenool

108-68-9

(14)

Resortsinool

108-46-3

17,2

(15)

Naftasaadused (C10-C40 süsivesinikud)4

100

MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID

(16)

Fluoriidid5

1500

TAIMEKAITSEVAHENDID

(17)

Glüfosaat

1071-83-6

0,1

(18)

MCPA

94-74-6

0.5

(19)

Metasakloor

67129-08-2

0.08

(20)

Tebukonasool

107534-96-3

1

(21)

Spiroksamiin

118134-30-8

0.06

(22)

Mankotseeb

8018-01-7

0.22

(23)

AMPA

1066-51-9

0,1

1 Metallide kontsentratsiooni määratakse metalli lahuse faasis filtreeritud veeproovis, kus filtri poori suurus on 0,45 µm.

2 Mõõdetakse juhul, kui kroomi ja selle ühendite sisaldus on võrdne või ületab piirväärtust.

3 Keskkonna kvaliteedi piirväärtus nii üksik- kui summaarse väärtusena.

4 Ainerühma keskkonna kvaliteedi piirväärtus on summaarne piirväärtus, mis on määratud analüüsimeetodiga EVS-EN ISO 9377-2.

5 Keskkonna kvaliteedi piirväärtus on fluoriidiooni kontsentratsioon lahuse faasis.


[RT I, 31.12.2021, 2 - jõust. 03.01.2022]

  (2) Kui kroomi ja selle ühendite sisaldus ületab keskkonna kvaliteedi piirväärtust, kuid kroom VI sisaldus jääb alla piirväärtuse, siis ei arvestata kroomi ja selle ühendite tulemust pinnaveekogumi ökoloogilise seisundi hindamisel.

§ 6.   Ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused

  (1) Ainete jälgimisnimekirja eesmärk on koguda andmeid ainete edaspidise prioriteetseks tunnistamise toetamiseks.

  (2) Jälgimisnimekirja ained esitatakse asjakohases Euroopa Komisjoni rakendusotsuses.

  (3) Jälgimisnimekirja aineid seiratakse kolmes riiklikus seirejaamas. Seirejaamade valimisel tuleb arvesse võtta konkreetse aine kasutusviise ja võimalikku esinemist.

  (4) Jälgimisnimekirja aineid seiratakse vähemalt üks kord 12 järjestikuse kuu jooksul. Riikliku keskkonnaseire sageduse ja ajastuse määramisel tuleb arvesse võtta konkreetse aine kasutusviise ja võimalikku esinemist.

  (5) Kui jälgimisnimekirjas oleva aine kohta on piisavalt võrreldavaid esinduslikke ja hiljutisi riikliku keskkonnaseire andmeid, mis pärinevad olemasolevatest seireprogrammidest või uuringutest, ei ole seda ainet vaja jälgimisnimekirja mehhanismi raames täiendavalt seirata, tingimusel, et kõnealust ainet jälgiti meetodi alusel, mis vastab Euroopa Komisjoni koostatud tehniliste suuniste nõuetele.

  (6) Iga jälgimisnimekirjaga hõlmatud aine riiklikku keskkonnaseiret alustatakse kuue kuu jooksul pärast selle nimekirja lisamist.

  (7) Jälgimisnimekirja ainete riikliku keskkonnaseire tulemuste aruanne esitatakse Euroopa Komisjonile. Aruanne sisaldab teavet seirejaamade ja -strateegia esinduslikkuse kohta.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Antratseeni, bromodifenüüleetrite, fluoranteeni, plii ja selle ühendite, naftaleeni, nikli ja selle ühendite ning polüaromaatsete süsivesinike osas pinnaveekogumite hea keemiline seisund nende ainete sisalduse poolest tuleb saavutada 22. detsembriks 2021.

  (2) Dikofooli, perfluorooktaansulfoonhappe ja selle derivaatide (PFOS), kinoksüfeeni, dioksiinide ja dioksiinisarnaste ühendite, aklonifeeni, bifenoksi, tsübutriini, tsüpermetriini, diklorofossi, heksabromotsüklododekaani (HBCDD), heptakloori ja heptakloorepoksiidi ning terbutriini osas pinnaveekogumite hea keemiline seisund nende ainete sisalduse poolest tuleb saavutada 22. detsembriks 2027 ning edaspidi tuleb vältida pinnaveekogumite keemilise seisundi halvenemist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ainete sisalduse poolest pinnaveekogumite hea keemilise seisundi saavutamiseks samas lõikes nimetatud tähtajaks ja selleks, et ära hoida nende ainete tõttu pinnaveekogumite keemilise seisundi halvenemine, tuleb veeseaduse kohane meetmeprogramm koostada 22. detsembriks 2021 ning rakendada seda võimalikult kiiresti pärast 22. detsembrit 2021, kuid mitte hiljem kui 22. detsembril 2024.

  (4) Jälgimisnimekirja ainete kohta esitatakse aruanne Euroopa Komisjonile iga 12 kuu järel, kuni aine on nimekirjas. Iga järgmisesse nimekirja kantud aine kohta esitatakse aruanne Euroopa Komisjonile 21 kuu jooksul pärast aine jälgimisnimekirja kandmist ja seejärel iga 12 kuu järel niikaua, kuni aine on nimekirjas.

  (5) Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json