Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2011, 1

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord” muutmine

Vastu võetud 30.08.2011 nr 58

Määrus kehtestatakse „Jäätmeseaduse“ § 25 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 21. detsembri 2007. a määruses nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord“ (RTL 2008, 3, 29; 2009, 92, 1332) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse paragrahviga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) patareikogum on patareid või akud, mis on liidetud kokku või kaetud välisümbrisega nii, et moodustub terviklik üksus, mis ei ole ette nähtud osadeks võtmiseks või avamiseks lõppkasutaja poolt;

2) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud ja mida saab käes kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;

3) nööpelement on väike ümmargune kantav patarei või aku, mille läbimõõt on suurem kui kõrgus ja mida kasutatakse eriotstarbel, näiteks kuuldeaparaatides, kellades, väikestes kantavates seadmetes või varuenergia allikana;

4) mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse „Liiklusseaduse“ § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõiduki või punktis 40 kirjeldatud mootorsõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes.“;

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tootja kannab turule lastavale kantavale patareile andmed selle mahtuvuse kohta.

(2) Tootja kannab turule lastavale kantavale akule ning mootorsõiduki patareile ja akule andmed selle mahtuvuse kohta Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1103/2010, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ kehtestatakse kantavate sekundaarsete (taaslaetavate) ning mootorsõidukite patareide ja akude mahutavuse märgistamise eeskirjad (ELT L 313, 30.11.2010, lk 3–7), kohaselt.“;

3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui patarei, aku või patareikogumi suuruse tõttu on lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol väiksem kui 0,5x0,5 cm, siis ei pea patareid, akut või patareikogumit märgistama. Lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol peab olema kantud patarei või aku või patareikogumi pakendile nähtavalt, selgelt loetavalt ja kustumatult. Märgise ja sümboli mõõtmed on sel juhul vähemalt 1x1 cm.“;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Määruse rakendamine

Määruse § 4 lõikes 2 nimetatud nõuet kohaldatakse kantavate akude ning mootorsõidukite patareide ja akude suhtes, mis lastakse turule alates 30. maist 2012. a.“;

5) määruse § 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json