Teksti suurus:

Patareide ja akude märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2011, 3

Patareide ja akude märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 21.12.2007 nr 64
RTL 2008, 3, 29
jõustumine 26.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2009RTL 2009, 92, 133201.03.2010
30.08.2011RT I, 01.09.2011, 104.09.2011

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 1 nimetatud patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetes ning mootorsõidukites olevate patareide ja akude märgistamise nõuded.

§ 11.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) patareikogum on patareid või akud, mis on liidetud kokku või kaetud välisümbrisega nii, et moodustub terviklik üksus, mis ei ole ette nähtud osadeks võtmiseks või avamiseks lõppkasutaja poolt;
  2) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud ja mida saab käes kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;
  3) nööpelement on väike ümmargune kantav patarei või aku, mille läbimõõt on suurem kui kõrgus ja mida kasutatakse eriotstarbel, näiteks kuuldeaparaatides, kellades, väikestes kantavates seadmetes või varuenergia allikana;
  4) mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse „Liiklusseaduse“ § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõiduki või punktis 40 kirjeldatud mootorsõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes.
[RT I, 01.09.2011, 1 - jõust. 04.09.2011]

§ 2.   Lahuskogumisele osutav märgis

  (1) Tootja kannab turule lastavale patareile, akule või patareikogumile lahuskogumisele osutava märgise.

  (2) Lahuskogumisele osutav märgis kujutab ratastega jäätmemahutit, mis on läbi kriipsutatud ristiga ning vastab käesoleva määruse lisas esitatud joonisele. Lahuskogumise märgis peab katma patarei, aku või patareikogumi suurima külje pinnast 3% või silindrilise patarei, aku või patareikogumi välispinnast 1,5%. Lahuskogumise märgise suurus ei tohi ületada 5×5 cm.
[RTL 2009, 92, 1332 - jõust. 01.03.2010]

§ 3.   Keemiline sümbol

  (1) Tootja kannab turule lastavale patareile, akule ja nööpelemendile:
  1) sümboli Hg, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat;
  2) sümboli Cd, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,002% kaadmiumi;
  3) sümboli Pb, kui patarei, aku või nööpelement sisaldab üle 0,004% pliid.

  (2) Lõikes 1 nimetatud sümbol kantakse lahuskogumisele osutava märgise alla. Sümboli kõrgus peab olema vähemalt üks neljandik lahuskogumisele osutava märgise kõrgusest.

§ 4.   Patarei ja aku mahtuvuse andmed

  (1) Tootja kannab turule lastavale kantavale patareile andmed selle mahtuvuse kohta.

  (2) Tootja kannab turule lastavale kantavale akule ning mootorsõiduki patareile ja akule andmed selle mahtuvuse kohta Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1103/2010, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ kehtestatakse kantavate sekundaarsete (taaslaetavate) ning mootorsõidukite patareide ja akude mahutavuse märgistamise eeskirjad (ELT L 313, 30.11.2010, lk 3–7), kohaselt.
[RT I, 01.09.2011, 1 - jõust. 04.09.2011]

§ 5.   Muud märgistamise nõuded

  (1) Turule lastavale patareile, akule või patareikogumile kantavad § 2 lõikes 1, § 3 lõikes 1 ja §-s 4 nimetatud andmed peavad olema nähtavad, selgelt loetavad ning kustumatud kuni patarei, aku või patareikogumi muutumiseni jäätmeks.

  (2) Kui patarei, aku või patareikogumi suuruse tõttu on lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol väiksem kui 0,5x0,5 cm, siis ei pea patareid, akut või patareikogumit märgistama. Lahuskogumise märgis ja keemiline sümbol peab olema kantud patarei või aku või patareikogumi pakendile nähtavalt, selgelt loetavalt ja kustumatult. Märgise ja sümboli mõõtmed on sel juhul vähemalt 1x1 cm.
[RT I, 01.09.2011, 1 - jõust. 04.09.2011]

§ 51.   Määruse rakendamine

  Määruse § 4 lõikes 2 nimetatud nõuet kohaldatakse kantavate akude ning mootorsõidukite patareide ja akude suhtes, mis lastakse turule alates 30. maist 2012. a.
[RT I, 01.09.2011, 1 - jõust. 04.09.2011]

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 26. septembril 2008. a.

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.09.2011, 1 - jõust. 04.09.2011]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (Euroopa Liidu Teataja L 266, 26.09.2006, lk 1–14).

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json