HALDUSÕIGUSPõllumajandus

Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seadus (lühend - MPõS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2015, 23

Mahepõllumajanduse seadus

Vastu võetud 20.09.2006
RT I 2006, 43, 327
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2007RT I 2007, 6, 3201.07.2007
14.02.2007RT I 2007, 22, 11401.07.2007
28.01.2009RT I 2009, 12, 7201.03.2009
10.06.2009RT I 2009, 34, 22401.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
22.05.2013RT I, 07.06.2013, 201.07.2013
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107^4 lõike 2 alusel asendatud sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest.

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib oma pädevuse piires kehtestada mahepõllumajanduse nõuete kohaldamiseks õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.

§ 2.  Mahepõllumajanduse nõuete kohaldamisest teavitamine

  (1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud juhtudel edastab Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele andmed mahepõllumajanduse nõuete kohaldamise kohta Maaeluministeerium, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Mahepõllumajanduse nõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23), muudes mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivates Euroopa Liidu määrustes ning käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 3.  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik

  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik (edaspidi isik) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis d nimetatud isik.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.  Otsuse kättetoimetamine

  Käesoleva seaduse alusel tehtud isiku õigusi piirava otsuse postiga kättetoimetamise korral saadetakse otsus isikule väljastusteatega tähtkirjaga, muu otsuse võib isikule saata lihtkirjaga.

2. peatükk TOITLUSTUSETTEVÕTTEST TEAVITAMINE, ETTEVÕTTE TUNNUSTAMINE JA MAHEPÕLLUMAJANDUSE REGISTER 
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 41.  Toitlustusettevõttest teavitamine

  (1) Isik, kes soovib tegeleda toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, esitab enne tegevuse alustamist Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku teavitamise avalduse.

  (2) Teavitamise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) isiku nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) isiku aadress;
  3) ettevõtte asukoht ja aadress.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 5.  Ettevõtte tunnustamine

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 1 nimetatud isiku ettevõte või selle osa (edaspidi ettevõte) peab olema käesoleva seaduse alusel tunnustatud.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Tunnustatud ei pea olema nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 2 nimetatud isiku ettevõte juhul, kui ettevõttes tegeletakse üksnes müügipakendis toodete müügiga.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (3) Tunnustamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus järelevalveasutus hindab ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse nõuetele.

§ 6.  Esmakordse tunnustamise taotlemine
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (1) Isik esitab ettevõtte esmakordse tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega ning oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoodete pakendamise ja turuleviimisega;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 3 lõikes f nimetatud sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservandid.

  (2) Isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktides a ja b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud sööda tootmise ja turuleviimisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

  (3) Töötlemata põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on töötlemata toit, sealhulgas toit, mis on puhastatud, sorteeritud, jaotatud, kuivatatud, jahutatud või saadud muu sellise tegevuse tulemusena, mille käigus ei muutu toidu terviklikkus.

  (4) Töödeldud põllumajandustoode käesoleva seaduse tähenduses on mitmest koostisosast koosnev või töötlemata põllumajandustoote töötlemise tulemusena saadav toit, sealhulgas toit, mis on jahvatatud, kooritud, tükeldatud, külmutatud, sulatatud või saadud muu sellise tegevuse tulemusena, mille käigus muutuvad toidu esialgne kuju, omadused ja terviklikkus.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 7.  Ettevõtte tunnustamise otsus ja tunnustamisest keeldumine
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (1) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel, tehakse esmane kontroll taotluse esitamise tähtpäevast alates 60 tööpäeva jooksul ja otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

  (2) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 2 alusel, tehakse otsus tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta taotluse saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]

  (21) Tunnustamise otsus on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), XII lisa kohane tõendav dokument.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (22) Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane.

  (4) Ettevõttes täidetakse mahepõllumajanduse nõudeid taotluse esitamise päevast alates.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (5) Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused. Käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 2–5 sätestatud aluste ilmnemisel võib järelevalveasutus keelduda järgmist tunnustamise otsust tegemast.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud järgmise tunnustamise otsuse teatavaks tegemisega lõpeb ettevõtte kohta tehtud eelmise tunnustamise otsuse kehtivus.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (6) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks esmakordse tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning taotluse esitamise tähtaja kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 8.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivuse peatamine
[Kehtetu - RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 9.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Järelevalveasutus võib ettevõtte tunnustamise otsuse kas täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui isik:
  1) on esitanud sellekohase taotluse;
  2) ei suuda täita mahepõllumajanduse nõudeid ettevõttes valitsevate püsiolude tõttu;
  3) ei esita järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistab muul viisil järelevalve teostamist;
  4) kasutab tahtlikult väetamise, mulla omaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 I või II lisas nimetamata aineid või nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 9 lõikes 1 nimetatud geneetiliselt muundatud organisme või nendest või nende abil toodetud tooteid;
  5) on korduvalt rikkunud mahepõllumajanduse nõudeid.

  (2) Toodet, mis on toodetud ja märgistatud ettevõttes, mille tunnustamise otsus on käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks tunnistatud või mille kehtivusaeg on lõppenud, võib turustada mahepõllumajandusele viitava märgistusega, kui toode on turule viidud ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivuse ajal.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 10.  Muudatustest teavitamine

  (1) Tunnustamise ajal ettevõttes valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teatab isik kirjalikult järelevalveasutusele, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel:
  1) vähemalt seitse päeva enne kavandatud muudatuse tegemist;
  2) hiljemalt seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates, kui muudatus toimus isiku tahtest sõltumata, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

  (2) Tunnustatud ettevõtte valduse ülemineku korral teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

  (3) Kui ettevõtte valduse üleminek toimub ajavahemikus alates tunnustamise taotluse esitamise päevast kuni ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevani, teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

§ 11.  Mahepõllumajanduse register

  (1) Mahepõllumajanduse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja Põllumajandusamet.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Registrisse kantakse andmed isikute ja nende käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta eesmärgiga pidada nende üle arvestust avalikkusele kättesaadaval viisil ning tagada tõhus järelevalve. Registrisse kantakse andmed järelevalveasutuse esitatud andmete alusel.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet esitab andmed registri volitatud töötlejale viivitamata pärast ettevõtte tunnustamise otsuse või käesoleva seaduse §-de 8 ja 9 alusel otsuste tegemist.
[RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]

  (5) Isik, kelle kohta on andmed registrisse kantud, tasub järelevalvetoimingute eest riigilõivu.

  (6) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 93 nimetatud teabe edastab Euroopa Komisjonile Põllumajandusamet.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk MAHEPÕLLUMAJANDUSLIK TOOTMINE 
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 12.  Mahepõllumajanduslik tootmine

  Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, sealhulgas tegevuse jätkamiseks esitatava teabe ning teabe esitamise tähtaja kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

§ 13.  Mahepõllumajandusele viitav märk

  (1) Käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõttes või ettevõttes, millest on teavitatud käesoleva seaduse § 41 kohaselt, mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandustoote ning sööda märgistamisel võib kasutada käesoleva seaduse alusel kehtestatud mahepõllumajandusele viitavat märki.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjelduse ja märgi kasutamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 14.  Mahepõllumajanduse nõuetest erandite tegemine

  (1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib teha selle järelevalveasutuse nõusolekul, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustab järelevalveasutus 10 tööpäeva jooksul asjakohase taotluse saamisest arvates.

§ 15.  Tavapärase seemne ja seemnekartuli kasutamine mahepõllumajandusliku toote tootmisel

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 45 lõike 1 punktis b nimetatud loa annab Põllumajandusamet.

  (2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 48 nimetatud andmekogu haldaja on Põllumajandusamet.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 55 nimetatud aruande koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, teistele liikmesriikidele ja Maaeluministeeriumile Põllumajandusamet.
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.  Mahepõllumajandusliku toote import

  (1) Mahepõllumajandusliku toote import käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetatud mahepõllumajanduslikule tootele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine.

  (2) Mahepõllumajandusliku toote kavandatavast importimisest teatab importija Veterinaar- ja Toiduametile ette vähemalt 24 tundi.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 kohase toote puhul ärakirja sama määruse artiklis 29 nimetatud tõendavast dokumendist.

  (4) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt esitab importija tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 kohase toote puhul artikli 33 lõike 1 punktis d nimetatud ning Veterinaar- ja Toiduameti poolt kinnitatud kontrollsertifikaadi.

  (5) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta (ELT L 334, 12.12.2008, lk 25–52), artikli 2 lõikes 6 nimetatud asjaomane asutus on Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 17.  Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riiklikku järelevalvet Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad järgmised korrakaitseorganid:
  1) Põllumajandusamet;
  2) Veterinaar- ja Toiduamet;
  3) Tarbijakaitseamet.

  (2) Põllumajandusamet teostab riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) isiku üle, kes tegeleb:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis a nimetatud toote tootmisega;
  2) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud toote tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 3 punktis f nimetatud sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservandid.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet teostab järelevalvet isiku üle, kes tegeleb:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktides a ja b nimetatud toote ettevalmistamise ja turuleviimisega, sealhulgas toitlustusettevõttes;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud sööda tootmise ja turuleviimisega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 1 nimetatud toote importimisega.

  (4) Nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikes 10 nimetatud koodnumbrid kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (5) Tarbijakaitseamet teostab lisaks Veterinaar- ja Toiduametile järelevalvet põllumajandustootel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 18.  Riikliku järelevalve teostamine
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Kui eluruumi kasutatakse ka äriruumina, võib korrakaitseorgan selle töö- või lahtioleku ajal läbi vaadata ilma korrakaitseseaduse § 51 lõikes 2 sätestatud halduskohtu loata.

  (3) Korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel isiku kulul proove. Kui läbi vaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.  Ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk VASTUTUS 

§ 20.  Mahepõllumajanduse nõuete rikkumine

  (1) Sellise toote mahepõllumajandusele viitava märgistusega teadva turustamise eest, mis ei ole toodetud või ette valmistatud mahepõllumajanduse nõuete kohaselt, –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 21.  Menetlus

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on:
  1) Veterinaar- ja Toiduamet;
  2) Põllumajandusamet;
[RT I 2009, 34, 224 - jõust. 01.01.2010]
  3) [kehtetu - RT I 2007, 22, 114 - jõust. 01.07.2007]
  4) Tarbijakaitseamet.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Mahepõllumajanduse seaduse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.  Seaduse kohaldamine

  (1) Senikehtinud mahepõllumajanduse seaduse alusel ja korras tunnustatud ettevõte loetakse tunnustatuks käesoleva seaduse alusel ja korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud mahepõllumajanduse registrina käsitatakse mahepõllumajanduse seaduse (RT I 2001, 42, 235; 2002, 63, 387) § 16 lõike 1 alusel asutatud mahepõllumajanduse registrit.
04.12.2017 14:48
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, taastatud avaldamismärge (RT I 2001, 42, 235; 2002, 63, 387), Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (3) Isiku, kes tegeleb pakendamata mahepõllumajandusliku toote turustamisega lõpptarbijale, ettevõte peab olema tunnustatud 2009. aasta 1. septembriks.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (4) Enne 2009. aasta 1. märtsi väljastatud tunnustamise otsus kehtib kuni selle kehtetuks tunnistamiseni või ettevõtte nõuetekohasuse kontrollimise tulemusena selle asendamiseni nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisa kohase tunnustamise otsusega 2009. aasta jooksul.
[RT I 2009, 12, 72 - jõust. 01.03.2009]

  (5) Käesoleva seaduse alusel tunnustatud toitlustusettevõte, mille tunnustamise otsus kehtib 2013. aasta 30. juuni seisuga, loetakse alates 2013. aasta 1. juulist toitlustusettevõtteks, millest on teavitatud käesoleva seaduse § 41 kohaselt.
[RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 24.  Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimise luba

  (1) Imporditud mahepõllumajandusliku toote turuleviimiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 lõikes 1 sätestatud erandi rakendamiseks annab loa Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa väljastamiseks annab Maaeluministeerium Veterinaar- ja Toiduametile arvamuse ühendusevälises riigis kehtivate taime- ja loomakasvatuse nõuete ning järelevalvesüsteemi Eestis kehtivatele nõuetele vastavuse kohta.

  (3) [Kehtetu - RT I, 07.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

§ 25.  Riigilõivuseaduse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 26.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json