HALDUSÕIGUSPõllumajandus

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Söödaseadus (lühend - SöS)

Söödaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2015, 29

Söödaseadus1

Vastu võetud 11.01.2007
RT I 2007, 6, 32
jõustumine 01.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2009RT I 2009, 48, 32123.10.2009
22.04.2010RT I 2010, 21, 10701.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
15.09.2010RT I 2010, 72, 54215.10.2010
17.02.2011RT I, 02.03.2011, 104.03.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
19.06.2013RT I, 04.07.2013, 114.07.2013
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
12.06.2014RT I, 29.06.2014, 201.07.2014
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
10.12.2014RT I, 30.12.2014, 101.01.2015
11.06.2015RT I, 30.06.2015, 401.09.2015, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107^4 lõike 2 alusel asendatud sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab nõuded sööda, sööda käitlemise ja kasutamise kohta ning nõuded sööda ohutus- ja muudele nõuetele vastavuse üle riikliku järelevalve korraldamise kohta, et tagada sööda ohutus inimese ja looma tervisele ning keskkonnale ja soodne mõju loomale ja loomakasvatussaadusele.

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister võib oma pädevuse piires kehtestada söödaalaste meetmete kohaldamiseks õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.

§ 2.  Sööt

  (1) Sööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 4 sätestatud aine või toode.

  (2) Söödalisand käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43) artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud söödalisand.

  (3) Eelsegu käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 2 lõike 2 punktis e sätestatud eelsegu.

  (4) Söödamaterjal käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artikli 3 lõike 2 punktis g sätestatud aine või toode.

  (5) Segasööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis h sätestatud sööt.

  (6) Täissööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud segasööt.

  (7) Täiendsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis j sätestatud segasööt.

  (8) Mineraalsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis k sätestatud täiendsööt.

  (9) Erisööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis o sätestatud sööt.

  (10) Ravimsööt käesoleva seaduse tähenduses on sööt, mis sisaldab veterinaarravimit ja mida töötlemata kujul kasutatakse looma söötmiseks raviomaduste või haigust ärahoidvate omaduste tõttu.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 3.  Heade tavade juhendi hindamine

  (1) Ettevõtjate ühenduse väljatöötatud heade tavade juhendi vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele hindab Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet keeldub heade tavade juhendi heakskiitmisest, kui juhend ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 21 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastavaks hinnatud juhendi esitab Veterinaar- ja Toiduamet Maaeluministeeriumile, kes edastab selle Euroopa Komisjonile.

2. peatükk SÖÖDA KOHTA ESITATAVAD NÕUDED 

§ 4.  Sööda nõuetekohasus ja ohutus

  (1) Sööt peab vastama asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (2) Sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele ning keskkonnale (edaspidi ohutu) ning vastama kasutusotstarbele.

  (3) Sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosa. Keelatud koostisosa käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa 1. peatükis nimetatud materjal.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (4) Sööt ei tohi sisaldada soovimatut ainet lubatust suuremal määral. Soovimatu aine käesoleva seaduse tähenduses on söödas sisalduv kahjulik aine või toode, mis on sinna lisandunud, tekkinud või sattunud sööda tootmisel või keskkonna saastumise tõttu ning mille lubatust suurem sisaldus söödas on ohtlik inimese või looma tervisele või keskkonnale või halvendab loomakasvatussaaduse omadusi. Soovimatu ainena ei käsitata haigusetekitajat.

  (5) Sööta, mis sisaldab soovimatut ainet lubatust suuremal määral, ei tohi soovimatu aine sisalduse vähendamiseks segada sama või muu söödaga.

  (6) Soovimatute ainete loetelu ja nende ainete sisalduse lubatud piirmäärad söödas kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (7) Põhjendatud kahtlusest, et sööt võib olla ohtlik inimese või looma tervisele või keskkonnale või sisaldab keelatud koostisosa (edaspidi ohtlik), teatab sellise sööda avastanud isik viivitamata Veterinaar- ja Toiduametile. Teatada tuleb ka võimalikult täpsed järelevalvetoimingute alustamist võimaldavad andmed, eelkõige ohukahtlusega sööda asukoht ja päritolu ning sööda käitleja nimi.

§ 5.  Sööda märgistamine

  (1) Sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 nõuete kohaselt.

  (2) Erisööda märgistamise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Lemmikloomale ettenähtud segasööda märgistusel võib segasöödas sisalduva söödamaterjali nimetuse asendada selle söödamaterjali rühma nimetusega.

  (4) Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (5) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldav, neist koosnev või neist toodetud sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) artiklis 25 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist ning geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28), artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

3. peatükk SÖÖDA KÄITLEMISE JA KASUTAMISE NÕUDED 

§ 6.  Sööda käitlemine ja kasutamine

  (1) Sööda käitlemisel ja kasutamisel järgitakse asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Sööda käitlemine käesoleva seaduse tähenduses on söödaga seotud tegevus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 16 sätestatud käitlemise etappides.

  (3) Sööda käitleja käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 3 punktis b nimetatud isik.

  (4) Eelsegu ja söödalisandit on lubatud võõrandada või muul eesmärgil üle anda üksnes sööda käitlejale, kellel on selle eelsegu või söödalisandi käitlemiseks tegevusluba või kes on esitanud majandustegevusteate nende käitlemise kohta.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (5) Sööda kasutamise korral turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmiseks täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 III lisa nõudeid.

  (6) Loomset proteiini ning seda sisaldavat sööta käideldakse ja kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 04.07.2013, 1 - jõust. 14.07.2013]

  (7) Loomne proteiin käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa I peatüki punkti b alapunktides i–v ja II peatüki punkti a alapunktides i–iii nimetatud toode.
[RT I, 04.07.2013, 1 - jõust. 14.07.2013]

  (8) Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmisega võib tegelda Veterinaar- ja Toiduameti loal. Veterinaar- ja Toiduamet keeldub loa andmisest, kui ettevõttes ei suudeta tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud nõuete täitmist.
[RT I, 04.07.2013, 1 - jõust. 14.07.2013]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (10) Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende turuleviimise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 7.  Enesekontroll

  (1) Sööda käitleja, kelle ettevõttes tegeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusega, kontrollib sööda ja selle käitlemise nõuetekohasust (edaspidi enesekontroll) ning rakendab abinõud sööda nõuetekohasuse tagamiseks.

  (2) Enesekontrolliks koostatakse ettevõttes enesekontrolliplaan, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 6 lõikes 2, artiklis 7 ning määruse II lisas sätestatud nõuetega.

  (3) Enesekontrolliplaan ning sööda ja selle käitlemise nõuetekohasuse tagamiseks rakendatavad abinõud moodustavad enesekontrollisüsteemi. Enesekontrollisüsteemi andmed dokumenteeritakse ja neid säilitatakse vähemalt 18 kuud.

§ 8.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 9.  Söödalisandi käitlemine ja kasutamine

  Söödalisandit ja seda sisaldavat eelsegu võib käidelda või loomade söötmiseks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1831/2003 sätestatud nõuetega.

§ 10.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 11.  Erisööda kasutamine

  Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 12.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 13.  Ravimsööda käitlemine ja kasutamine

  (1) Ravimsööta võib toota üksnes Ravimiametis veterinaarravimina registreeritud ravimsööda eelsegust ning veterinaararsti väljastatud ravimsööda retsepti alusel.

  (2) Ravimsööda eelsegu käesoleva seaduse tähenduses on ravimiseaduse § 6 lõikes 2 sätestatud ravimsööda eelsegu.

  (3) Ravimsööt peab vastama retseptile ning seda antakse loomale üksnes veterinaararsti juhiste kohaselt ja lisatöötlemiseta.

  (4) Ravimsööda käitlemise nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 14.  Geneetiliselt muundatud sööda käitlemine ja kasutamine

  (1) Geneetiliselt muundatud sööta ja söödaks kasutatavat geneetiliselt muundatud organismi võib turule viia kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud nõuetega.

  (11) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 17 lõike 2 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõikest 11 tulenevate ülesannete täitmise korral võib Veterinaar- ja Toiduamet pöörduda seisukoha saamiseks toiduseaduse § 13 lõike 4 alusel moodustatud nõuandva õigusega uuendtoidukomisjoni poole.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklites 17 ja 27 nimetatud taotlus edastatakse Euroopa Toiduohutusametile Veterinaar- ja Toiduameti kaudu.

§ 15.  Sööda kasutamine teadustegevuseks

  (1) Teadus- ja arendusasutus võib Veterinaar- ja Toiduameti kirjalikul nõusolekul Eestisse toimetada ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõudeid arvestades kasutada teadustegevuseks, sealhulgas katsete tegemiseks, söödalisandit, mis ei ole kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 17 nimetatud ühenduse söödalisandite registrisse.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõusoleku andmisest, kui teadus- ja arendusasutus ei suuda tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmist või sööda ohutust.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 16.  Sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamine

  (1) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) sööda Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 2 punktis 16 sätestatud tegevus.

  (2) Komisjoni otsuse 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 04.05.2007, lk 9–33), I lisas ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), IV lisas nimetatud sööta (edaspidi loomne sööt) võib ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses sätestatud alustel ja korras.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (4) [Kehtetu - RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (5) Kui komisjoni otsuse 2007/275/EÜ I lisas ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 IV lisas nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt kontrollima selle nõuetekohasust piiripunktis või ametliku kontrolli teostamise kohas, teavitatakse sellise sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne sööda esitamist ametliku kontrolli teostamiseks.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestamata juhul tuleb mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral teavitada Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne:
  1) mitteloomse sööda vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamist, kui mitteloomne sööt lubatakse vabasse ringlusse Eestis;
  2) mitteloomse sööda kavandatavat piiripunkti jõudmist, kui mitteloomne sööt toimetatakse Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki ning seda ei ladustata vahepeal Eestis;
  3) mitteloomse sööda Eestist Euroopa Liidu teise liikmesriiki lähetamist, kui lähetatakse Eestis tollijärelevalve all olevat ja ladustatud mitteloomset sööta.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 3 sätestatud juhul ei pea teavitama Veterinaar- ja Toiduametit, kui Maksu- ja Tolliametile esitatud dokumentide kohaselt on mitteloomse sööda lõplik sihtkoht ühenduseväline riik.

  (8) Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitamise korra, teavitamise avalduse sisu- ja vorminõuded ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (9) Mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral on selle vabasse ringlusse lubamine, Eesti kaudu Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamine või tollikontrolli all töötlemine lubatud Veterinaar- ja Toiduameti nõusolekul.

  (10) Seestöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri on lubatud kohaldada üksnes juhul, kui sööta töötleb käesoleva seaduse alusel teatamis- või loakohustuse täitnud ettevõtja.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 161.  Piiripunkt ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koht
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Mitteloomset sööta on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada taimekaitseseaduse § 37 lõike 5 alusel kehtestatud loetelus nimetatud piiripunkti kaudu.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet määrab isiku taotluse alusel piiripunkti, mille kaudu on lubatud mitteloomset sööta importida, ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha, kui nende määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt pädeval asutusel või liikmesriigil. Ametliku kontrolli teostamise koht peab asuma Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kohas.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (21) Ametlik kontroll käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 2 punktis 1 sätestatud tegevus, sealhulgas nii riikliku järelevalve teostamine kui ka muu haldusmenetluse läbiviimine, mille käigus kontrollitakse sööda ning sööda käitlemise ja söötmise nõuetekohasust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetelu avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise otsuse tegemiseks hindab Veterinaar- ja Toiduamet selle nõuetekohasust nii taotleja esitatud andmete alusel kui ka piiripunktis või ametliku kontrolli teostamise kohas.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui piiripunkt või imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koht vastab Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet selle kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise otsuse.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Kui piiripunkt või imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koht ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet selle kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmisest keeldumise otsuse.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (7) Veterinaar- ja Toiduamet teeb käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud otsuse 30 tööpäeva jooksul piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise taotluse saamisest arvates.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (8) Veterinaar- ja Toiduamet teeb piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetelust väljaarvamise otsuse, kui:
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
  1) see ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele või
  2) isik esitab sellekohase taotluse.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 17.  Sööda eksport

  (1) Sööta võib eksportida kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 12 sätestatud nõuetega.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

  (2) Sööda eksportimise korral väljastab Veterinaar- ja Toiduamet sööda nõuetekohasust tõendava dokumendi, kui sellise dokumendi esitamist nõutakse ühendusevälises riigis.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

4. peatükk TEATAMIS- ja LOAKOHUSTUS 
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 18.  Teatamiskohustus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 9 lõike 2 punktis a nimetatud tegevusalal tegutsemiseks peab esitama majandustegevusteate Veterinaar- ja Toiduametile.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud majandustegevusteates sisalduvate andmete riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse kandmise eest ei tasu ettevõtja riigilõivu.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.  Loakohustus

  (1) Sööda käitlejal peab olema tegevusluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 10 nimetatud juhul või tegevusluba ravimsööda tootmiseks.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Tegevusluba annab sööda käitlejale õiguse majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks üksnes tegevusloas märgitud ettevõttes või ettevõtte osas.

  (3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 20.  Tegevusloa taotlemine

  (1) Tegevusloa taotluse lahendab Veterinaar- ja Toiduamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul tegevusloa taotluse esitamisest arvates.

  (2) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud andmetele käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 nimetatud enesekontrolliplaan ja olenevalt tegevuse laadist selles sisalduvad järgmised dokumendid:
  1) dokumendid, mis tõendavad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (Hazard Analysis and Critical Control Point System, edaspidi HACCP) põhimõtete järgimist;
  2) dokumendid, mis tõendavad ehitiste ja vahendite sobivust kasutusotstarbeks;
  3) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
  4) kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
  5) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos söödaohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ja tehnoloogia lühikirjeldus.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet edastab tegevusloa saanud ettevõtjate nimekirja ja andmed tegevuslubade muutmise kohta Euroopa Komisjonile.

  (4) Ettevõtja ei pea tegevusloa taotluse lahendamisel tasuma riigilõivu.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 201.  Tegevusloa kontrolliese

  Sööda käitlejale antakse tegevusluba, kui tema ettevõte vastab Euroopa Liidu õigusaktide ja käesolevast seadusest tulenevatele nõuetele.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 21.  Majandustegevuse peatamise ja keelamise ning tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise erisused

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet peatab sööda käitleja majandustegevuse või tunnistab tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 14 sätestatud juhtudel.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet keelab ettevõtja majandustegevuse või tunnistab tegevusloa osaliselt või täielikult kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 15 sätestatud juhtudel.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 22.  Tunnustamisotsuse ja registreeringu kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 221.  Sööda käitlemise kohta andmete esitamise kohustus

  Sööda käitlemise tegevusalal tegutsev sööda käitleja esitab iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks Veterinaar- ja Toiduametile eelmise kvartali jooksul tema ettevõttes, kus tegeletakse sööda sellise tootmise või töötlemisega, mille puhul peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, järgmised andmed:
  1) toodetud ja turustatud sööda liik ja kogus;
  2) töödeldud ja turustatud söödamaterjali kogus;
  3) toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud segasööda kogus.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

5. peatükk RIIGI TOIDU JA SÖÖDA KÄITLEJATE REGISTER 
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 23.  Riigi toidu ja sööda käitlejate register
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

  (1) Riigi toidu ja sööda käitlejate register (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul asutatud riiklik register, kus töödeldakse andmeid toidu ja sööda käitlejate kohta, kellel on tegevusluba või kes on esitanud majandustegevusteate toidu või sööda käitlemiseks, eesmärgiga pidada nende üle arvestust ning tagada tõhus ametlik kontroll.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ning volitatud töötleja Veterinaar- ja Toiduamet.

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral esitatakse viivitamata avaldus andmete muutmiseks.

  (4) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud andmed, mille puhul on kehtestatud juurdepääsupiirang. Registriandmetest ametlikult kinnitatud väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.

  (5) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

6. peatükk AMETLIK KONTROLL 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 24.  Ametlik kontroll
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Ametlikku kontrolli asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sööda käitlemise kohta kehtestatud nõuete täitmise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 25.  Volitatud veterinaararst

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetekohasuse üle teostab riiklikku järelevalvet Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus või volitatud veterinaararst veterinaarkorralduse seaduse § 5 lõike 1 tähenduses.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetekohasuse üle riikliku järelevalve teostamise korral on volitatud veterinaararstil õigus saada tasu veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste ja loomade söötmise nõuetekohasuse üle riikliku järelevalve teostamise volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 26.  Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 261.  Riikliku järelevalve erisused

  (1) Ärisaladuse võib avalikustada, kui selle hoidmine ohustab inimese või looma tervist või keskkonda. Ärisaladusena ei käsitata:
  1) sööda nimetust ja koostist;
  2) sööda füsikokeemilisi ja bioloogilisi omadusi;
  3) sööda farmakoloogilisi ja toksikoloogilisi omadusi ning nende mõju keskkonnale;
  4) analüüsimeetodeid.

  (2) Kui eluruumi kasutatakse ka äriruumina, võib korrakaitseorgan selle töö- või lahtioleku ajal läbi vaadata ilma korrakaitseseaduse § 51 lõikes 2 sätestatud halduskohtu loata.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.  Ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 28.  Ametliku kontrolli korraldamine
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Sööda käitlemise üle teostatavat ametlikku kontrolli korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 41 kohaselt koostatud kontrollikavast.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta, välja arvatud ärisaladust sisaldavad või muud avaldamisele mittekuuluvad andmed, avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsema korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Nende söötade tariifse klassifikatsiooni, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu riigilõivuseaduse § 252 lõikes 3 sätestatud määrade järgi, määrab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 30.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Veterinaar- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 35 tähenduses.

  (6) Sööda käitleja tasub iga ettevõtte kohta, kus tegeletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusega, riigilõivu ametlike kontrollide, sealhulgas järelevalvetoimingute tegemise eest riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi. Riigilõivu ei pea tasuma sellise ettevõtte kohta, kus tegeletakse üksnes pakendatud sööda müügiga jaekaubanduse korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 29.  Meetmed mittenõuetekohase sööda avastamise korral

  (1) Mittenõuetekohase sööda avastamise korral kohaldab Veterinaar- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 54 sätestatud meetmeid.

  (2) Mittenõuetekohase sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral kohaldab Veterinaar- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 19 sätestatud meetmeid.

  (3) Hävitamiseks ettenähtud sööta käideldakse kooskõlas jäätmeseaduses sätestatud nõuetega.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud meetmeid kohaldatakse sööda käitleja kulul ning inimese ja looma tervisele ja keskkonnale ohutul viisil.

  (5) Toiduohutuse seisukohalt ohtlikust söödast teavitab Veterinaar- ja Toiduamet Euroopa Komisjoni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 50 nimetatud kiirhoiatussüsteemi kaudu.

61. peatükk PROOVIDE VÕTMINE JA ANALÜÜSIMINE NING LABORATOORIUMID 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 30.  Proovide võtmine ametliku kontrolli tegemisel
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Ametliku kontrolli tegemisel võib vallasasja läbivaatusel võtta isiku kulul proove. Kui läbi vaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.

  (2) Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Söödapartiid, millest on ametliku kontrolli käigus võetud proov, on lubatud kasutada või üle anda pärast Veterinaar- ja Toiduametilt sellekohase loa saamist.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 31.  Proovide analüüsimine

  (1) Ametliku kontrolli käigus võetud proove analüüsitakse sööda nõuetekohasuse kontrollimiseks Euroopa Liidu ametlike analüüsimeetodite või nende puudumise korral rahvusvaheliste standardmeetodite kohaselt.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) Ametliku kontrolli käigus võetud proove analüüsib Veterinaar- ja Toiduamet asjakohaste analüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumis, mis on sõltumatu sööda käitlejast ning mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 12 sätestatud nõuetele.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Andmed laboratooriumi kohta, kus analüüsitakse ametliku kontrolli käigus võetud proove, avaldatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui sööda käitleja ei nõustu analüüsitulemustega, võib ta lasta samadel tingimustel võetud proovi omal kulul analüüsida teises, käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele vastavas laboratooriumis.

  (6) Analüüsitulemuste vaidlustamisest sõltumata rakendab Veterinaar- ja Toiduamet vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 19 või 54 sätestatud meetmeid.

  (7) Ametliku kontrolli käigus võetud proovide analüüsimise kulud kaetakse riigieelarvest.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.  Referentlaboratoorium

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas nimetatud iga ühenduse söödaalase referentlaboratooriumi kohta volitatakse riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium). Referentlaboratooriumiks võib volitada laboratooriumi, mis vastab käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Referentlaboratooriumi volitus antakse laboratooriumile valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, milles kirjeldatakse volituse ulatust.

  (3) Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise korra ning volitamise kriteeriumid kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (4) Kui referentlaboratoorium ei täida oma ülesandeid nõuetekohaselt või ei vasta käesoleva seaduse § 31 lõikes 3 sätestatud nõuetele, määrab valdkonna eest vastutav minister puuduste kõrvaldamiseks tähtaja ning võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja kehtivuse osaliselt või täielikult peatada.

  (5) Kui määratud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvaldata, tunnistab valdkonna eest vastutav minister käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja osaliselt või täielikult kehtetuks.

7. peatükk VASTUTUS 

§ 33.  Sööda kohta esitatavate nõuete rikkumine

  (1) Sööda kohta esitatavate nõuete rikkumise eest viisil, mis ohustab inimese või looma tervist või keskkonda, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 34.  Sööda märgistamise nõuete rikkumine

  (1) Sööda märgistamise nõuete rikkumise või sööda võltsimise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 35.  Sööda käitlemise ja söötmise nõuete rikkumine

  (1) Sööda käitlemise või söötmise nõuete rikkumise, sealhulgas arvestuskohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 36.  Sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest teatamata jätmine

  (1) Sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest Veterinaar- ja Toiduametile teatamata jätmise eest, kui teavitamine on käesoleva seaduse alusel nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 361.  Teatamiskohustuse rikkumine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud teatamiskohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014 (jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 37.  Sööda kogusest teatamata jätmine

  (1) Eelnenud kvartali jooksul ettevõttes toodetud ja turustatud või toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud sööda koguse kohta Veterinaar- ja Toiduametile andmete esitamata jätmise eest, kui teavitamine on käesoleva seaduse alusel nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 38.  Menetlus

  (1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Kohus või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või toote konfiskeerimist karistusseadustiku § 83 kohaselt.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.  Söödaseaduse kehtetuks tunnistamine

  Söödaseadus (RT I 2002, 18, 97; 2006, 21, 162) tunnistatakse kehtetuks.

§ 40.  Riikliku järelevalve ümberkorraldamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (4) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 15 sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamisel täidavad Veterinaar- ja Toiduameti järelevalveametnikud käesolevas seaduses sätestatud järelevalveametniku ülesandeid ning neil on kõik järelevalveametniku õigused alates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (6) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (7) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 41.  [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 42.  Muud üleminekusätted

  (1) Senikehtinud söödaseaduse § 23 lõike 4 alusel tunnustatud või registreeritud ettevõttes võib tegevust jätkata kuni senikehtinud söödaseaduse alusel tehtud tunnustamis- või registreerimisotsuse kehtetuks tunnistamise või muutmiseni.

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (3) Käesoleva seaduse §-s 23 nimetatud riigi söödaregistrina käsitatakse senikehtinud söödaseaduse § 28 alusel asutatud riigi söödaregistrit.

  (4) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

  (5) [Kehtetu - RT I 2009, 48, 321 - jõust. 23.10.2009]

§ 421.  Enne 2010. aasta 15. oktoobrit piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht

  Enne 2010. aasta 15. oktoobrit Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht on nimetatud loetelus kuni Veterinaar- ja Toiduameti poolt piiripunkti või järelevalve teostamise koha nimetatud loetelust väljaarvamise otsuse tegemiseni.
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

§ 422.  Ametliku kontrolli teostamise kohad

  Piiripunktide ja imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud järelevalve teostamise kohad loetakse ametliku kontrolli teostamise kohtadeks.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 43. – § 46. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 47.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. veebruaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 44 jõustub 2007. aasta 1. juulil.


1 Komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);
nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);
komisjoni direktiiv 98/68/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ artikli 9 lõikes 1 ettenähtud dokumendivorm ja teatavad söötade kolmandatest riikidest ühendusse toomise kontrolli nõuded (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 32–38);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 01.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 04.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23) ja 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32) ning määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);
komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30);
komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49).
[RT I 2010, 72, 542 - jõust. 15.10.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json