Teksti suurus:

Tehnonõuetele vastavuse kontrolliga seonduvate määruste muutmise määrus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2017, 1

Tehnonõuetele vastavuse kontrolliga seonduvate määruste muutmise määrus

Vastu võetud 28.08.2017 nr 47

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12, § 74 lõike 10, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ja § 192 lõike 4 ning mõõteseaduse § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt tekstiosa „„Liiklusseadus”” sõnaga „liiklusseadus” vastavas käändes;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 83 lõike 5 ja § 192 lõike 4 alusel.”;

3) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „lõike 5” tekstiosaga „lõike 74”;

4) paragrahvi 2 punktis 7 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punkti 1” tekstiosaga „lõigete 1–3”;

5) paragrahvi 2 punktis 14 asendatakse sõna „lisanõuetele” sõnaga „nõuetele”;

6) paragrahvi 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 2 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes vastab liiklusseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele ja on töösuhtes liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga;”;

8) paragrahvi 2 punktid 22 ja 23 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korralist, korduv- ja erakorralist ning eriliigilist ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis. Liiklusjärelevalve käigus liiklusregistri andmete täpsustamisele suunatud sõiduki erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.”;

10) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.”;

11) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Eriliigilise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki eriliigilise tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise eriliigilise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk eriliigilisele sõidukile kehtestatud tehnonõuetele vastavuse.”;

12) paragrahvi 3 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 3 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile

(1) Ülevaatuspunkt ja selle inventar peab vastama käesoleva määruse lisas 2 sätestatud nõuetele ning seadmed ja nende kasutamine peab olema kooskõlas tootja esitatud tehniliste nõuetega.

(2) Ülevaatuspunktis kasutatav pikkusmõõtevahend peab olema kalibreeritud või taadeldud ja heitgaaside analüsaator peab olema taadeldud.

(3) Ülevaatuspunktis kasutatava mõõteseadme kahe järjestikuse kalibreerimise vahe ei tohi ületada järgmist perioodi:
1) pidurdusjõu mõõtevahendi korral – 24 kuud;
2) rõhumõõtevahendi korral – 24 kuud;
3) heitgaaside suitsususe mõõturi korral – 12 kuud;
4) klaaside läbipaistvusmõõturi korral – 60 kuud;
5) müramõõturi korral – 24 kuud;
6) pikkusmõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 60 kuud;
7) massimõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 24 kuud.”;

15) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui sõiduk võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, tuleb sõiduk esitada eriliigilisele ülevaatusele 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.”;

16) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:

„(1) M1- L3e-, L4e-, L5e-, L7e- ja O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(2) N1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(3) M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

(4) Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(5) Kasutatud N-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(6) Kasutatud mitte üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(7) Kasutatud O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(8) Vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusest.

(9) Sõiduki peab esitama eriliigilisele ülevaatusele enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu ja hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest eriliigilisest ülevaatusest. Kiirabisõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud. Kui sõiduk võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, tuleb sõiduk esitada eriliigilisele ülevaatusele 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

(10) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.

(11) Sõidukile varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.

(12) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

(13) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab korralise ülevaatuse kehtivusaja kehtetuks. Kui erakorralisele ülevaatusele suunati liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

(14) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

(15) Sõiduki järgmise korralise ülevaatuse aeg on sama eriliigilise ülevaatuse ajaga, kui eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem, kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

(16) Sõiduki eriliigilisena kasutamise lõpetamisel on järgmise korralise ülevaatuse aeg sama varem määratud eriliigilise ülevaatuse ajaga.

(17) Kui kindlustusandja loeb sõiduki hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne hävinemise kohta tehakse elektrooniliselt liikluskindlustuse registris, millest saadetakse liiklusregistrisse elektrooniline teave sõiduki korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta.”;

17) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sõiduki korraliseks, korduv-, erakorraliseks ja eriliigiliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, valdaja või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:”;

18) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigisisesel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma auditi protokoll või selle duplikaat ning rahvusvahelisel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus;”;

20) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus, kui sõidukit soovitakse kasutada taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;”;

21) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kontrollitakse kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust, mille kontrollimine on jaotatud järgmistesse valdkondadesse:
1) identifitseerimine;
2) pidurisüsteem;
3) juhtimisseade;
4) nähtavus;
5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
6) veermik ja vedrustus;
7) raam, kere ja sellele kinnituvad osad;
8) muu varustus;
9) saaste;
10) täiendavalt kontrollitavad sõlmed reisijate veoks kasutataval M2- ja M3-kategooria sõidukil.”;

22) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ja väikesaare sõiduki”;

23) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 8 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Pärast korduvülevaatuse määramist võib korduvülevaatus piirduda kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele:
1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.”;

25) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Takso, CEMT-sõiduki, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust ühistranspordiseaduse §-de 45 ja 64 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 ja § 100 lõike 7 või § 112 lõike 2 alusel kehtestatud lisanõuetele.”;

26) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Kui taksoülevaatust tehakse taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel ja mis kasutab plafooni, tuleb taksoülevaatusel kontrollida plafooni vastavust nõuetele. Kui selline takso plafooni ei kasuta, kontrollitakse sõidukit üksnes vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.”;

27) paragrahvi 8 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki, autokraana ning üle 7-tonnise tõstevõimega hüdrotõstukiga või üle 3-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima seadme ohutuse seaduse kohase auditi kehtivust.”;

28) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris.”;

29) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ülevaatusel tuvastatud rikked ja puudused raskusastmed jaotatakse järgmiselt:
1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks;
2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatust;
3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.

(4) Kui sõidukil või selle haagisel on rohkem kui neli väheolulist riket või puudust, siis liigitatakse rikked või puudused järgmisesse rikke või puuduse raskusastmesse.”;

30) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui sõidukil või selle haagisel on rohkem kui neli riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas, siis liigitatakse rikked või puudused järgmisesse rikke või puuduse raskusastmesse.”;

31) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Rikkeid või puudusi võib liigitada järgmisesse raskusastmesse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas ning nendest tingituna on sõiduki ohutus halvenenud määral, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus või on sõiduk omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.”;

32) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) „tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja sõidukil ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama;”;

33) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmisel:

„3) „esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist;
4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks ohtlik rike või puudus. Pärast rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini.”;

34) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõike 1 punkti 1” tekstiosaga „lõigete 1–3”;

35) paragrahvi 11 lõiked 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
1) tehniliselt korras sõiduki puhul tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ja kinnitama sissekande allkirjaga ning väljastama väheolulise rikke või puuduse avastamisel elektrooniliselt kontrollkaardi või selle väljatrüki otsusega „Tehniliselt korras” ning omaniku soovil kontrollkaardi juhul, kui rikkeid või puudusi ei avastatud;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele, väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.

(3) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) nõuetele vastavale sõidukile – sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistuse või pikendama selle kehtivust;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.

(4) CEMT-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) nõuetele vastavale sõidukile – käesoleva määruse lisades 7–10 esitatud vormi kohased tunnistused;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.

(5) Takso, õppe-, eksami- ja kiirabisõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
1) nõuetele vastavale sõidukile – tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke ning kinnitama sissekande allkirjaga;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.”;

36) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud sõiduki otstarbe märked takso puhul on järgmised:
1) takso;
2) takso, infoühiskonna teenuse vahendusel.”;

37) paragrahvi 11 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 11 lõiget 9 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukina tunnustamise akt muudab varasemalt väljastatud akti kehtetuks.”;

39) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Rakendussätted

(1) Enne 2017. aasta 1. septembrit kasutusse võetud ülevaatuseks kasutatavat rajatist ja inventari, mis ei vasta käesoleva määruse lisa 2 nõuetele, võib kasutada kuni 2023. aasta 19. maini.

(2) Enne 2018. aasta 1. jaanuari määratud sõiduki tehnoülevaatuse tähtaeg kehtib kuni ülevaatusel määratud tähtpäevani.

(3) Käesoleva määruse § 8 lõiget 13 kohaldatakse üle 3-meetrise ja kuni 10-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõidukile alates 2018. aasta 1. juulist.”;

40) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).”;

41) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

42) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

43) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3 ja § 83 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 3 punktis 6 asendatakse tekstiosa „lõike 5” tekstiosaga „lõike 74”;

3) paragrahvi 3 punktid 38 ja 39 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja sõnad „Väikesaare ülevaatuse ja”;

5) paragrahvi 5 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või väikesaare”;

7) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja väikesaare”;

8) paragrahvi 7 lõike 5 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui sõiduk suunati erakorralisele ülevaatusele liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Kui masin esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.

(7) Masinale varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui masin esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.”;

10) paragrahvi 8 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja väikesaare”;

11) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, väikesaare”;

12) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärast korduvülevaatuse määramist võib ülevaatus piirduda kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele:
1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.”;

13) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ülevaataja peab masina ülevaatuse tulemuse kandma käesoleva määruse lisas 2 esitatud kontrollkaardile.

(2) Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris või paberil. Kui kontrollkaart täidetakse paberil, tuleb selle andmed kanda liiklusregistrisse.

(3) Kui masinal avastati rike või puudus, tuleb selle omanikule või valdajale väljastada kontrollkaart. Kui avastati üksnes väheoluline rike või puudus, võib kontrollkaardi edastada elektrooniliselt, välja arvatud, kui masina omanik või valdaja soovib kontrollkaardi väljatrükki. Kui masinal riket või puudust ei avastatud, tuleb kontrollkaart väljastada masina omaniku või valdaja soovil.

(4) Rike ja puudus märgitakse kontrollkaardile järgmiselt:
1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse masin tehnonõuetele vastavaks;
2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatust;
3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.”;

14) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikke või puuduse iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
1) „tehniliselt korras”, kui masina tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja masinal ei esine rohkem kui neli väheolulist riket või puudust;
2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”, kui tehniliselt korras masina tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed;
3) „esitada korduvülevaatusele” – masinal on oluline rike või puudus;
4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – masinal on vähemalt üks ohtlik rike või puudus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul peab masina omanik või kasutaja kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Masinat ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul teostatakse masina ülevaatus täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest viivitamata teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Masin tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist masinale järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul loetakse masin kuni vea kõrvaldamiseni kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis masinaga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist.”;

15) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) „tehniliselt korras”, kui masina tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja masinal ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust;”;

16) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja kandma kontrollkaardile otsuse „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga.”;

17) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 12 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).”.

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määrust nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).”.

§ 4.   Majandus- ja taristuministri 20. septembri 2016. a määruse nr 57 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” muutmine

Majandus- ja taristuministri 20. septembri 2016. a määruse nr 57 „Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad” normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).”.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 30 ja 31 ning § 2 punkt 15 jõustuvad 2017. aasta 1. oktoobril.

  (2) Määruse § 1 punktid 5, 15, 20, 26 ja 36 jõustuvad 2017. aasta 1. novembril.

  (3) Määruse § 1 punktid 4, 6, 16, 34, 38 ja 43 ning § 2 punkt 9 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (kuni 31.12.2017)

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (alates 01.01.2018)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json