Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2017, 10

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 18.07.2011 nr 77
RT I, 22.07.2011, 1
jõustumine 25.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2014RT I, 30.04.2014, 103.05.2014
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
20.07.2015RT I, 29.07.2015, 101.09.2015, osaliselt 01.01.2016
13.10.2016RT I, 19.10.2016, 130.04.2017, osaliselt 22.10.2016
28.08.2017RT I, 01.09.2017, 104.09.2017, osaliselt 01.10.2017; 01.11.2017 ja 01.01.2018

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 83 lõike 5 ja § 192 lõike 4 alusel.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele (edaspidi ülevaatus).

  (2) Määrust ei kohaldata traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne registreerimist kontrollitava ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki ülevaatusele.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne sõiduki registreerimist ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki kontrollimise tingimused ja kord kehtestatakse eraldi määrustega.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (4) Ülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) ADR-sõiduki ülevaatus on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatava sõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  2) kiirabisõiduki ülevaatus on kiirabisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
  4) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui mootorsõidukit või haagist on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 74 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  6) esmase registreerimise kuupäev on majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” nõuete kohaselt sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  7) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud käesoleva määruse § 6 lõigete 1–3 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  8) kontrollasutus on asutus, mis on akrediteeritud või hinnatud ja tõendatud erialaselt pädevaks vastavalt „Mõõteseadusele”;
  9) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 5 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
  10) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  11) korraline ülevaatus on tähtajaline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
  12) CEMT-sõiduk on Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veolubade kvoodisüsteemis käsitletud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto”, „EEV ohutu veoauto”, „EURO VI ohutu veoauto” ja nende haagised;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  13) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  14) takso ülevaatus on takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.11.2017]
  15) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
  16) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  17) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes vastab liiklusseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele ja on töösuhtes liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  19) ülevaatuspunkt on liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühingu poolt kasutatavad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks;
  20) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;
  21) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja Maanteeametipoolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti;
  22) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  23) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  24) eriliigiline ülevaatus on kiirabisõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, taksole, ADR-sõidukile ja CEMT-sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.   Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

  (1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud sõidukid. Mootorsõidukite ja nende haagiste jaotus kategooriatesse on toodud liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel mootorsõidukile ja selle haagisele kehtestatud tehnonõuetes.

  (3) Korralist, korduv- ja erakorralist ning eriliigilist ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis. Liiklusjärelevalve käigus liiklusregistri andmete täpsustamisele suunatud sõiduki erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (31) Liiklusjärelevalve käigus Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud sõiduki korralise ülevaatuse kehtivuse taastab Maanteeamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (4) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb sõiduk esitada Maanteeametisse.
[RT I, 19.10.2016, 1 - jõust. 30.04.2017]

  (5) Korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (51) Eriliigilise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki eriliigilise tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise eriliigilise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk eriliigilisele sõidukile kehtestatud tehnonõuetele vastavuse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (6) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (7) Ülevaatusele ei kuulu mopeed ja võistlussõiduk.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (8) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 4.   Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (1) Ülevaatuspunkt ja selle inventar peab vastama käesoleva määruse lisas 2 sätestatud nõuetele ning seadmed ja nende kasutamine peab olema kooskõlas tootja esitatud tehniliste nõuetega.

  (2) Ülevaatuspunktis kasutatav pikkusmõõtevahend peab olema kalibreeritud või taadeldud ja heitgaaside analüsaator peab olema taadeldud.

  (3) Ülevaatuspunktis kasutatava mõõteseadme kahe järjestikuse kalibreerimise vahe ei tohi ületada järgmist perioodi:
  1) pidurdusjõu mõõtevahendi korral – 24 kuud;
  2) rõhumõõtevahendi korral – 24 kuud;
  3) heitgaaside suitsususe mõõturi korral – 12 kuud;
  4) klaaside läbipaistvusmõõturi korral – 60 kuud;
  5) müramõõturi korral – 24 kuud;
  6) pikkusmõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 60 kuud;
  7) massimõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 24 kuud.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 5.   Lepingu kohustuslikud tingimused
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 6.   Ülevaatusele esitamise tähtajad
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (1) M1- L3e-, L4e-, L5e-, L7e- ja O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

  (2) N1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

  (3) M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

  (4) Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (5) Kasutatud N-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (6) Kasutatud mitte üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (7) Kasutatud O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (8) Vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest ülevaatusest.

  (9) Sõiduki peab esitama eriliigilisele ülevaatusele enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu ja hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest eriliigilisest ülevaatusest. Kiirabisõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud. Kui sõiduk võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, tuleb sõiduk esitada eriliigilisele ülevaatusele 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

  (10) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.

  (11) Sõidukile varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.

  (12) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

  (13) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab korralise ülevaatuse kehtivusaja kehtetuks. Kui erakorralisele ülevaatusele suunati liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (14) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

  (15) Sõiduki järgmise korralise ülevaatuse aeg on sama eriliigilise ülevaatuse ajaga, kui eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem, kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (16) Sõiduki eriliigilisena kasutamise lõpetamisel on järgmise korralise ülevaatuse aeg sama varem määratud eriliigilise ülevaatuse ajaga.

  (17) Kui kindlustusandja loeb sõiduki hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne hävinemise kohta tehakse elektrooniliselt liikluskindlustuse registris, millest saadetakse liiklusregistrisse elektrooniline teave sõiduki korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Sõiduki korraliseks, korduv-, erakorraliseks ja eriliigiliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, valdaja või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  4) erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelevalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
  1) riigisisesel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma auditi protokoll või selle duplikaat ning rahvusvahelisel veol kasutatava ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  2) CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
  3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus, kui sõidukit soovitakse kasutada taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.11.2017]
  4) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt.

§ 8.   Ülevaatuse töömaht

  (1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kontrollitakse kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust, mille kontrollimine on jaotatud järgmistesse valdkondadesse:
  1) identifitseerimine;
  2) pidurisüsteem;
  3) juhtimisseade;
  4) nähtavus;
  5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
  6) veermik ja vedrustus;
  7) raam, kere ja sellele kinnituvad osad;
  8) muu varustus;
  9) saaste;
  10) täiendavalt kontrollitavad sõlmed reisijate veoks kasutataval M2- ja M3-kategooria sõidukil.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle metoodika peavad vastama käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (3) Vanasõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust liiklusseaduse § 83 lõike 5 alusel vanasõidukile kehtestatud nõuetele ning hinnatakse visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele, võttes aluseks vanasõidukiks tunnustamise akti.

  (4) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale käesoleva määruse lisas 11 või 12 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (5) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (6) Pärast korduvülevaatuse määramist võib korduvülevaatus piirduda kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega, kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele:
  1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
  2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
  3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (7) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust korralise ülevaatuse nõuetele täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1–4 .

  (8) Takso, CEMT-sõiduki, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust ühistranspordiseaduse §-de 45 ja 64 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 ja § 100 lõike 7 või § 112 lõike 2 alusel kehtestatud lisanõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (81) Kui taksoülevaatust tehakse taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel ja mis kasutab plafooni, tuleb taksoülevaatusel kontrollida plafooni vastavust nõuetele. Kui selline takso plafooni ei kasuta, kontrollitakse sõidukit üksnes vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.11.2017]

  (9) CEMT-sõiduki, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, ülevaatusel võib väljastada käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 või 10 toodud vormi kohase tunnistuse kuni sõiduki esmaregistreerimisel määratud korralise ülevaatus tähtajani ilma sõidukit käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud mahus kontrollimata.

  (10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud lisanõuetele ning erivarustuse ja tähistuse olemasolu.

  (11) Kiirabisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (12) Kehtiva korralise ülevaatuse korral väljastatakse tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus ilma sõidukit täiendavalt kontrollimata. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kehtivusajaks määratakse kehtiva korralise ülevaatuse kehtivuse tähtaeg.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (13) Ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki, autokraana ning üle 7-tonnise tõstevõimega hüdrotõstukiga või üle 3-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima seadme ohutuse seaduse kohase auditi kehtivust.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 9.   Ülevaatuse tulemuste hindamine

  (1) Sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris. Ülevaataja peab iga avastatud rikke või puuduse tõsidust hindama vastavalt käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Ülevaataja peab kontrollkaardile märkima seadmetega kontrollitud pidurite ja heitmete mõõtmistulemused, mootorsõiduki odomeetri näidu ning käesoleva määruse §-s 10 nimetatud otsuse.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (3) Ülevaatusel tuvastatud rikked ja puudused raskusastmed jaotatakse järgmiselt:
  1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks;
  2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatust;
  3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (4) Kui sõidukil või selle haagisel on rohkem kui neli riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas, siis liigitatakse rikked või puudused järgmisesse rikke või puuduse raskusastmesse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (5) Rikkeid või puudusi võib liigitada järgmisesse raskusastmesse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas ning nendest tingituna on sõiduki ohutus halvenenud määral, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus või on sõiduk omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 10.   Otsused ja nendest tulenevad piirangud

  (1) Korralisel, korduv- või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  1) tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja sõidukil ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  2) esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” – tehniliselt korras sõiduki tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Sõiduk tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  4) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks ohtlik rike või puudus. Pärast rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Eriliigilisel ülevaatusel peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) vastab nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed vastavad asjakohastele esitatud lisadokumentidele ja sõiduk vastab asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuetele. Määratakse uus järgmise ülevaatuse aeg vastavalt käesoleva määruse §-s 6 toodule;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) ei vasta kehtestatud nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta asjakohastele esitatud lisadokumentidele või sõiduk ei täida kasvõi ühte asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuet. Kehtiv korraline ülevaatus jääb kehtima. Järgmise eriliigilise ülevaatuse aega ei määrata.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 11.   Ülevaatuse tulemuste vormistamine

  (1) Sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 lõigete 1–3 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab Maanteeamet kandma registreerimistunnistusele järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
  1) tehniliselt korras sõiduki puhul tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ja kinnitama sissekande allkirjaga ning väljastama väheolulise rikke või puuduse avastamisel elektrooniliselt kontrollkaardi või selle väljatrüki otsusega „Tehniliselt korras” ning omaniku soovil kontrollkaardi juhul, kui rikkeid või puudusi ei avastatud;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
  3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele, väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (3) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistuse või pikendama selle kehtivust;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (4) CEMT-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – käesoleva määruse lisades 7–10 esitatud vormi kohased tunnistused;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (5) Takso, õppe-, eksami- ja kiirabisõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke ning kinnitama sissekande allkirjaga;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud sõiduki otstarbe märked takso puhul on järgmised:
  1) takso;
  2) takso, infoühiskonna teenuse vahendusel.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.11.2017]

  (6) CEMT-sõiduki ülevaatusel või ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat õigust omavas ülevaatuspunktis.

  (7) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased kehtivad sissekanded sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

  (9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisas 11 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 12 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile. Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukina tunnustamise akt muudab varasemalt väljastatud akti kehtetuks.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

  (11) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse omaniku või valdaja soovil käesoleva määruse lisas 6 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus või pikendatakse selle kehtivust.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 111.   Rakendussätted
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (1) Enne 2017. aasta 1. septembrit kasutusse võetud ülevaatuseks kasutatavat rajatist ja inventari, mis ei vasta käesoleva määruse lisa 2 nõuetele, võib kasutada kuni 2023. aasta 19. maini.

  (2) Enne 2018. aasta 1. jaanuari määratud sõiduki tehnoülevaatuse tähtaeg kehtib kuni ülevaatusel määratud tähtpäevani.

  (3) Käesoleva määruse § 8 lõiget 13 kohaldatakse üle 3-meetrise ja kuni 10-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõidukile alates 2018. aasta 1. juulist.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 12.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128).
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

Lisa 1 Kontrollimisele kuuluvate sõidukite grupid
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

Lisa 3 Ülevaatuspunkti passile kantavad andmed
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 5 Kontrollkaardile kantavad andmed
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” inglisekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 11 M, N ja O kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 12 L kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json