Teksti suurus:

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2021, 1

Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.08.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala eelarvest üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele (edaspidi koos kool) riigikaitseõpetuse õppekäikude korraldamiseks, õppevahendite soetamiseks ja välilaagrisse minekuks ja tagasitulekuks toetuse (edaspidi toetus) ning riigikaitseõpetaja stipendiumi (edaspidi stipendium) taotlemise, määramise ja kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustes kohaldatakse haldusmenetluse seadust.

§ 2.  Toetuse andja

  Koolile toetuse andja on Kaitseressursside Amet (edaspidi amet).

§ 3.  Stipendiumi andja

  Riigikaitseõpetajatele stipendiumi andja on ministeerium.

§ 4.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

  (2) Toetuse andmise tulemusel on võimalik rohkematel õpilastel Eesti Vabariigis saada riigikaitseõpetust ja riigikaitseõpetuse kvaliteet koolides paraneb.

§ 5.  Stipendiumi andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Stipendiumi andmise eesmärk on tunnustada riigikaitseõpetajaid ning pakkuda riigikaitseõpetajatele võimalusi enesetäiendamiseks.

  (2) Stipendiumi andmise tulemusel on riigikaitseõpetajad motiveeritumad riigikaitseõpetust andma võimalikult kõrgel tasemel.

§ 6.  Rahastatavad tegevused

  (1) Toetusega toetatavad tegevused on:
  1) välilaagrisse mineku ja tagasitulekuga seotud tegevused;
  2) õppimist soodustavate ja ainekavaga kooskõlas olevate õppevahendite, sealhulgas õppematerjalide ja tarvikute, õhkrelvade, sportrelvade ning riigikaitseteemalise kirjanduse soetamine;
  3) ühes kalendriaastas kuni kahe õppimist mitmekesistava ja ainekavaga kooskõlas oleva õppekäigu korraldamine, sealhulgas õpilaste ja kaasas olevate õpetajate toitlustamine, kui õppekäik on pikem kui kuus tundi, piletid ja giiditeenus sihtkohas ning transport sihtkohta ja tagasi.

  (2) Stipendiumiga toetatakse riigikaitseõpetaja isiklikuks tarbeks mõeldud õppetöövahendite ning erialase kirjanduse soetamist ja erialast enesetäiendamist järgmistes valdkondades: pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu ja riigikaitse.

2. peatükk Toetus 

1. jagu Nõuded toetuse taotlejale ja toetuse taotlemine 

§ 7.  Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla:
  1) üldhariduskool, kes korraldab õpet keskhariduse tasemel ja vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele;
  2) kutseõppeasutus, mis vastab kutseõppeasutuse seaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal puuduvad ameti ees varasemad täitmata kohustused;
  2) kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.

  (3) Eraõiguslik juriidiline isik peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlga või maksuvõla tasumine on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  3) taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
  4) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;
  5) taotleja on tegutsenud õppeasutusena vähemalt kaksteist kuud enne taotlusvooru avamist.

§ 8.  Toetuse taotlusvooru avamine

  (1) Taotlusvooru eelarve kehtestab kaitseminister ministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirjaga.

  (2) Taotlusvooru avamisest, tingimustest ja planeeritud eelarvest teatab amet oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

  (3) Taotlusvooru tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) toetuse taotlemiseks nõutavad dokumendid;
  2) dokumentide esitamise tähtaeg ja aadress;
  3) abikõlblikkuse periood.

  (4) Amet võib taotlusvooru tingimustes ette näha toetatavate tegevuste lõikes toetuse maksimumsumma, millest suuremat toetust ei anta.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teatega koos avaldab amet toetuse taotlemise vormi.

  (6) Amet võib taotlusvooru avada enne ministeeriumi valitsemisala eelarve kehtestamist toetuse andmise aastale eelneval eelarveaastal. Toetuse andmise otsused on lubatud teha pärast taotlusvooru eelarve kehtestamist.

  (7) Amet võib kuulutada ühes kalendriaastas välja mitu taotlusvooru, kui eelarvejääk seda võimaldab.

§ 9.  Toetuse taotluse esitamine

  (1) Taotlus tuleb esitada e-posti teel käesoleva määruse § 8 lõike 3 kohaselt teavitatud tähtajaks ameti poolt avaldatud vormil.

  (2) Taotluse allkirjastab kooli direktor või tema volitatud isik.

  (3) Amet saadab taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta e-posti teel ühe tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

2. jagu Kulu abikõlblikkus 

§ 10.  Kulu abikõlblikkus

  (1) Kulu on abikõlblik, kui see on tegevuste elluviimiseks vajalik, põhjendatud, tekib projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus, tasutakse kooli poolt ning on kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas on:
  1) tõendatud algdokumendiga;
  2) tehtud riigihangete seaduse põhimõtteid järgides;
  3) selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastab Eesti finantsaruandluse standardile.

  (2) Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus käesoleva määruse §-s 4 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamiseks ning see tekib käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud toetatavate tegevuste käigus.

  (3) Mitteabikõlblik kulu on:
  1) organisatsiooni liikmemaks;
  2) sularahas tasutud kulu;
  3) kinnisvara soetamise ja renoveerimise kulu;
  4) trahv, kohtukulu, viivis;
  5) kulu, mis on koolile hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

§ 11.  Abikõlblikkuse periood

  (1) Abikõlblikkuse periood on käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud taotlusvooru avamise teates määratud ajavahemik, millal toetatavad tegevused algavad ja lõpevad ning tegevuste tegemiseks vajalik kulu tekib.

  (2) Abikõlblikkuse periood võib alata taotlusvooru toimumise kalendriaasta 1. jaanuarist, kuid ei või olla pikem kui taotlusvooru toimumise kalendriaasta 31. detsember.

3. jagu Toetuse taotluse menetlemine 

§ 12.  Toetuse taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud taotlusvooru avamise teates esitatud tähtajast hiljem esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata. Sellest teavitatakse taotlejat e-posti teel.

§ 13.  Toetuse taotluse läbi vaatamine

  (1) Tähtajaks esitatud taotluse vaatab amet läbi 20 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.

  (2) Taotluse läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) taotleja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotlus vastab taotlusvooru tingimustes, käesolevas määruses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Taotluse menetlemise käigus võib amet küsida koolilt selgitusi, lisainfot, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik taotlust hinnata.

  (4) Kui toetuse taotluses esineb puudusi, teavitab amet kooli sellest e-posti teel, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub taotluse menetlemise tähtaeg.

  (5) Kui kool ei kõrvalda puudusi tähtajaks, jäetakse esitatud taotlus läbi vaatamata ja sisuliselt hindamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat e-posti teel.

§ 14.  Toetuse taotluse hindamine

  (1) Taotlust hindab ameti peadirektori moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon.

  (2) Taotluse hindamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:
  1) taotluse eelarve realistlikkus ja planeeritud kulude põhjendatus;
  2) taotluses nimetatud tegevused ja kulud on kooskõlas riigikaitseõpetuse eesmärkide, põhimõtete ja ainekavaga.

  (3) Hindamine protokollitakse.

§ 15.  Toetuse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning taotlus kuulub hindamistulemuste põhjal rahuldamisele.

  (2) Taotluse võib taotleja nõusolekul rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik taotlusvooru eelarve mahu tõttu või kui taotluse täielik rahuldamine ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat ja taotluses esitatud tegevusi.

  (3) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood;
  4) toetuse summa;
  5) toetuse andmise eesmärk;
  6) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (4) Taotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotlus ei vasta taotlusvooru tingimustes või käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kool on esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet;
  3) kool mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse läbi vaatamist;
  4) kool ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida;
  5) komisjoni ettepanekul ei kuulu taotlus rahuldamisele;
  6) kool ei ole nõus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga toetuse vähendamise või toetuse kasutamise eesmärgi muutmise kohta.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  4) otsuse põhjendus;
  5) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (6) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb komisjoni ettepanekul ameti peadirektor.

  (7) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta edastatakse koolile pärast otsuse tegemist e-posti teel ning teave eraldatud toetuste kohta avaldatakse ameti veebilehel.

§ 16.  Toetuse taotleja ja saaja ärakuulamine

  (1) Toetuse taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Toetuse saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) toetuse tagasinõudmise otsuse tegemist.

4. jagu Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine ning taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 17.  Toetuse kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisele.

  (2) Toetuse kasutamise leping sõlmitakse abikõlblikkuse perioodiks.

  (3) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) kooli ja ameti andmed;
  2) toetuse andmise eesmärk;
  3) toetuse summa;
  4) toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava;
  5) toetatavate tegevuste tulemusnäitaja koos sihttasemega;
  6) toetuse kasutamata jäägi tagastamise tähtaeg;
  7) kooli õigused ja kohustused;
  8) ameti õigused ja kohustused;
  9) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ning kulu- ja tegevusaruannete (edaspidi aruanne) esitamise kord;
  10) toetuse maksmise peatamise ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  11) lepingu ülesütlemise alused.

  (4) Lepingule lisatakse aruande vorm.

  (5) Kooli poolt allkirjastab lepingu direktor või tema volitatud isik.

  (6) Juhul kui amet on otsustanud taotluse rahuldamise otsust muuta, tuleb toetuse kasutamise lepingu muutmine allkirjastada 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 18.  Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse ameti algatusel või toetuse saaja vastava kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast toetatavate tegevuste lõppemist.

  (3) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt alates taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa oodatavate tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (4) Ametil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla oodatavate tulemuste saavutamise või tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab amet 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava avalduse saamist ja teavitab sellest toetuse saajat e-posti teel.

§ 19.  Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks juhul, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või tegevuste elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse võib tunnistada kehtetuks, kui lepingut ei sõlmita tähtaegselt.

  (3) Koolil tuleb saadud toetus taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise korral tagasi maksta 60 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

5. jagu Toetuse maksmise tingimused ja aruandlus 

§ 20.  Toetuse maksmise tähtaeg

  Toetus makstakse koolile välja 20 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

§ 21.  Toetuse kasutamisega seotud aruande esitamine

  (1) Kool esitab ametile direktori või tema volitatud isiku allkirjastatud aruande pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu 14 kalendripäeva jooksul aruande vormil.

  (2) Ameti peadirektor kehtestab aruande vormi.

  (3) Aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) tegevustega taotletud eesmärk;
  2) tegevustega saavutatud tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine;
  3) tegevuste planeeritud ja tegelik ajakava;
  4) tegevuste tegelik eelarve, andmed omaosaluse ja kaasfinantseeringute kohta;
  5) ülevaade meediakajastustest ja tegevuste kohta ilmunud materjalidest nende olemasolul.

  (4) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad.

§ 22.  Aruande läbi vaatamine

  (1) Amet vaatab aruande läbi 30 kalendripäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui aruandes on puudusi, teavitab amet sellest kooli e-posti teel ning annab koolile kuni seitse kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub aruande läbi vaatamise tähtaeg.

  (3) Aruande läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) tehtud tegevus ja kulu vastavad taotlusele ning toetuse kasutamise lepingule;
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (4) Amet kinnitab aruande, kui amet ei ole tuvastanud toetuse kasutamisega seotud rikkumist, toetuse saaja on tagastanud ametile toetuse kasutamata jäägi lepingus sätestatud tähtajaks ning aruandes ei esine puudusi või toetuse saaja on puudused käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata juhul, kui:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tehtud tegevused ja kulud ei vasta taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule;
  4) tegevuste elluviimine ei ole tõendatud.

  (6) Aruande kinnitamisest või kinnitamata jätmisest teavitatakse kooli e-posti teel.

6. jagu Toetuse tagasinõudmine ja -maksmine 

§ 23.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Makstud toetuse võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks;
  2) taotluses ettenähtud tegevusi ei viidud ellu;
  3) abikõlblike kulude maksumus kujunes planeeritust väiksemaks;
  4) kuludokumente on kasutatud muu toetuse kuludokumentidena;
  5) kool on jätnud osaliselt või täielikult täitmata kohustuse või nõude ja see on mõjutanud kulu abikõlblikkust;
  6) kool on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  7) aruannet ei ole tähtaegselt esitatud või esitatud aruanne on jäetud kinnitamata;
  8) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  9) ilmneb asjaolu, mille korral aruanne oleks jäetud kinnitamata;
  10) kool ei ole täitnud käesolevas määruses või toetuse kasutamise lepingus sätestatud kohustust.

  (2) Ameti peadirektor otsustab toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise.

  (3) Kui ilmneb, et kool on eiranud, rikkunud või jätnud täitmata käesolevas määruses või lepingus sätestatud nõudeid ja kohustusi ning eiramine, rikkumine või täitmata jätmine on kaasa toonud rahalise mõju, kuid ametil ei ole võimalik selle suurust hinnata, vähendatakse tagasinõudmisele kuuluvat toetust olenevalt eiramise, rikkumise või täitmata jätmise raskusest.

§ 24.  Toetuse tagasimaksmise tähtaeg

  Toetuse saaja peab tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates.

§ 25.  Toetuse tagasimaksmise ajatamine

  (1) Tagasimaksmisele kuuluva toetuse võib ajatada kooli põhjendatud ajatamistaotluse alusel, kui ühes osas maksmine seab kooli olulisel määral makseraskustesse.

  (2) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks peab kool esitama ametile hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates ajatamistaotluse, milles on esitatud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ajatamistaotlusele peab kool lisama finantsseisu kajastavad dokumendid.

  (3) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb ameti peadirektor otsuse 20 kalendripäeva jooksul ajatamistaotluse kättesaamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest kooli.

  (4) Toetuse tagasimaksmise ajatamise perioodi määrab amet, võimalusel arvestades kooli esitatud soovitud tagasimaksmise ajatamiskavaga. Juhul kui kooli esitatud tagasimaksmise ajatamiskava ei ole võimalik arvestada, peab amet ajatamise perioodi määramist põhjendama.

  (5) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse koolile kätte e-posti teel.

  (6) Kui kool ei maksa toetust tagasi ajatamiskava järgi, võib ajatamise otsuse kehtetuks tunnistada. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab kool maksma toetuse tagasi 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmisele kuuluvat toetust tähtaja jooksul tagasi ei maksta, nõuab amet tagasimaksmisele kuuluva toetuse tagasi võlaõigusseaduse alusetu rikastumise sätete kohaselt.

7. jagu Poolte õigused ja kohustused 

§ 26.  Kooli õigused ja kohustused

  (1) Koolil on õigus:
  1) saada ametilt teavet ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuete ja kooli kohustuste täitmisega;
  2) toetusest loobuda või toetus tagastada igal ajal täies ulatuses.

  (2) Kool on kohustatud:
  1) toetust kasutama lepingus ja käesolevas määruses sätestatud eesmärkidel;
  2) esitama ametile tähtajaks nõutud teabe ja aruande;
  3) säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente raamatupidamise seaduses sätestatud tähtaegade järgi;
  4) tagastama toetuse kasutamata jäägi lepingus sätestatud tähtajaks;
  5) võimaldama järelevalvet tegeval isikul juurdepääsu kõikidele toetuse kasutamisega seotud dokumentidele 20 kalendripäeva jooksul vastavast nõudmisest arvates;
  6) järgima tegevuste elluviimisega seotud teenuste ostmisel riigihangete seaduses toodud põhimõtteid;
  7) teavitama viivitamata ametit asjaoludest, mis võivad mõjutada kooli kohustuste täitmist;
  8) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 27.  Ameti õigused ja kohustused

  (1) Ametil on õigus:
  1) kontrollida toetuse kasutamise vastavust toetuse kasutamise lepingule, käesolevale määrusele ja teistele õigusaktidele;
  2) tutvuda taotluses esitatud tegevuste kestuse, eesmärkide, tulemuste ja kuludega seotud andmetega, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast elluviimist ning kooli kohustuste nõuetekohast täitmist;
  3) kontrollida õppekäigu ja soetatud õppevahendite vastavust riigikaitseõpetuse ainekavale ja taotluses esitatud andmetele;
  4) esitada koolile pärast õppekäigu hindamist ettepanekud õppekäigu läbiviimise kvaliteedi ja riigikaitseõpetuse ainekavale vastavuse parandamiseks.

  (2) Amet on kohustatud:
  1) teavitama kooli viivitamata käesolevas määruses ja teistes toetuse kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
  2) tegema muid käesolevas määruses ja kohalduvates õigusaktides sätestatud toiminguid.

3. peatükk Stipendium 

1. jagu Nõuded stipendiumi taotlejale ja taotlusele ning stipendiumi taotlemine 

§ 28.  Nõuded stipendiumi taotlejale

  Taotlejaks võib olla isik, kellel on kehtiv töösuhe kooliga riigikaitseõpetajana ning kelle suhtes ei ole taotluse esitamisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul tehtud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsust.

§ 29.  Stipendiumi konkursi väljakuulutamine

  (1) Ministeerium annab stipendiumi üks kord aastas kuni viieteistkümnele riigikaitseõpetajale.

  (2) Ministeerium kuulutab stipendiumi avaliku konkursi välja teate avaldamisega enda veebilehel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud konkursi teade sisaldab vähemalt järgmist teavet:
  1) stipendiumi taotlemiseks nõutavad dokumendid;
  2) dokumentide esitamise tähtaeg ja aadress;
  3) stipendiumi suurus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud konkursi teatega koos avaldab ministeerium stipendiumi taotluse vormi.

2. jagu Stipendiumi taotluse menetlemine 

§ 30.  Stipendiumi taotluse menetlemise tähtaeg

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 kalendripäeva pärast taotluse esitamise tähtaja lõppu.

  (2) Käesoleva määruse § 29 lõikes 2 nimetatud konkursi teates esitatud tähtajast hiljem esitatud taotlust ei võeta menetlusse. Sellest teavitab ministeerium taotlejat e-posti teel.

§ 31.  Stipendiumi taotluse läbi vaatamine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab ministeerium läbi enne hindamiskomisjonile esitamist.

  (2) Taotluse läbi vaatamise käigus kontrollib ministeerium, kas:
  1) taotleja vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotlus vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (3) Taotluse läbi vaatamise käigus võib ministeerium küsida taotlejalt selgitusi, lisateavet, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, selles esinevad puudused või taotluses esitatud teabe alusel ei ole võimalik taotlust sisuliselt hinnata.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, teavitab ministeerium sellest taotlejat e-posti teel, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub taotluse menetlemise tähtaeg.

  (5) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi või ei kõrvalda neid tähtajaks, jäetakse esitatud taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitab ministeerium taotlejat e-posti teel.

§ 32.  Stipendiumi taotluse hindamine

  (1) Taotlust hindab ministeeriumi kantsleri moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon.

  (2) Taotluse hindamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:
  1) stipendiumi kasutamise eesmärgi ja vajaduse selgus;
  2) stipendiumi kasutamise mõju taotleja edasisele õpetajatööle.

  (3) Komisjoni iga liige hindab taotlust käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumite alusel viie palli skaalal järgmiselt:
  1) hinne „5” – stipendiumi kasutamise eesmärk on selge, stipendiumi vajadus on üle ootuste hästi põhjendatud ja stipendiumi taotluses on suurepäraselt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  2) hinne „4” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus on hästi arusaadavad ja stipendiumi taotluses on selgelt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  3) hinne „3” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus ei ole selgelt arusaadavad ja stipendiumi taotluses ei ole üheselt mõistetavalt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;
  4) hinne „2” – käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kriteeriumitest üks on täitmata ja teine ebaselge;
  5) hinne „1” – taotlusest ei selgu stipendiumi kasutamise eesmärk, vajadus ega asjaolu, kuidas stipendiumi kasutamise eesmärk toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös.

  (4) Hindamine protokollitakse. Hindamisprotokoll peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
  1) taotlusele antud hinded;
  2) taotluste pingerida vastavalt hinnetele;
  3) olemasolu korral komisjoni ettepanekud taotluses esitatud tegevuste või eelarve muutmise kohta.

§ 33.  Stipendiumi taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb hindamisprotokolli alusel ministeeriumi kantsler.

  (2) Taotlus rahuldatakse juhul, kui taotleja ja taotlus vastavad kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja taotlus kuulub hindamistulemuste põhjal rahuldamisele.

  (3) Taotluse võib taotleja nõusolekul rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik konkursi eelarve mahu tõttu või kui taotluse täielik rahuldamine ei ole põhjendatud, arvestades taotletud stipendiumi summat, stipendiumi kasutamise eesmärki ja asjaolu, kas taotluses esitatud eesmärk on saavutatav ka taotluse osalise rahuldamise korral.

  (4) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) stipendiumi saaja ees- ja perekonnanimi;
  4) stipendiumi summa;
  5) stipendiumi andmise eesmärk;
  6) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida;
  4) komisjoni hindamistulemuste põhjal ei kuulu taotlus rahuldamisele;
  5) eelarve mahu tõttu ei ole võimalik stipendiumi anda;
  6) taotleja ei ole nõus käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga stipendiumi vähendamise või stipendiumi kasutamise eesmärgi muutmise kohta.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt järgmine teave:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) otsuse tegija andmed;
  3) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  4) otsuse põhjendus;
  5) viide otsuse vaidlustamise korra kohta.

  (7) Otsus stipendiumi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale pärast otsuse tegemist e-posti teel.

§ 34.  Stipendiumi taotleja ja saaja ärakuulamine

  (1) Stipendiumi taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse osalist rahuldamist;
  2) taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel.

  (2) Stipendiumi saajale antakse võimalus esitada oma seisukohad enne:
  1) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamist või muutmist, välja arvatud juhul, kui stipendiumi saaja taotlus rahuldatakse täielikult;
  2) stipendiumi tagasinõudmise otsuse tegemist.

3. jagu Stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine ning taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 35.  Stipendiumi kasutamise lepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Stipendiumi kasutamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisele.

  (2) Stipendiumi kasutamise lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) stipendiumi saaja ja ministeeriumi andmed;
  2) stipendiumi kasutamise eesmärk;
  3) stipendiumi suurus;
  4) stipendiumi kasutamise ajakava;
  5) stipendiumi kasutamata jäägi tagastamise tähtaeg;
  6) stipendiumi kasutamise aruande esitamise kord ja tähtaeg;
  7) stipendiumi saaja õigused ja kohustused;
  8) ministeeriumi õigused ja kohustused;
  9) taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  10) lepingu ülesütlemise alused.

  (3) Lepingule lisatakse aruande vorm.

  (4) Juhul kui ministeerium on otsustanud taotluse rahuldamise otsust muuta, allkirjastatakse stipendiumi kasutamise lepingu muutmine 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 36.  Stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse ministeeriumi algatusel või stipendiumi saaja vastava kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Ministeeriumil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla stipendiumi maksmise eesmärgi.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab ministeerium 14 kalendripäeva jooksul pärast vastava avalduse kättesaamist ja teavitab otsusest stipendiumi saajat e-posti teel.

§ 37.  Stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või stipendiumi kasutamisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) stipendiumi saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja stipendiumi saajal ei ole võimalik stipendiumi kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
  4) stipendiumi saaja on esitanud avalduse stipendiumi kasutamisest loobumiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse võib tunnistada kehtetuks, kui lepingut ei sõlmita tähtaegselt.

  (3) Stipendiumi saaja peab stipendiumi taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise korral osaliselt või täielikult tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

4. jagu Stipendiumi maksmise tingimused ja aruandlus 

§ 38.  Stipendiumi maksmise tähtaeg

  Kui stipendiumi kasutamise lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, makstakse stipendium stipendiumi saaja arveldusarvele 20 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

§ 39.  Stipendiumi kasutamisega seotud aruande esitamine

  (1) Stipendiumi kasutamise kohta esitab stipendiumi saaja ministeeriumile aruande stipendiumi kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks.

  (2) Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad.

§ 40.  Aruande läbi vaatamine

  (1) Ministeerium vaatab aruande läbi kümne kalendripäeva jooksul aruande esitamisest arvates.

  (2) Kui aruandes on puudusi, teavitab ministeerium sellest stipendiumi saajat e-posti teel ning annab talle kuni seitse kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamise ajal peatub aruande läbi vaatamise tähtaeg.

  (3) Aruande läbi vaatamisel kontrollitakse, kas:
  1) aruanne on õigesti täidetud;
  2) tehtud kulud vastavad taotlusele ja stipendiumi kasutamise lepingule;
  3) esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (4) Ministeerium kinnitab aruande, kui ministeerium ei ole tuvastanud stipendiumi kasutamisega seotud rikkumist, stipendiumi saaja on tagastanud ministeeriumile stipendiumi kasutamata jäägi lepingus sätestatud tähtajaks ning aruandes ei esine puudusi või stipendiumi saaja on puudused käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel tähtaja jooksul kõrvaldanud.

  (5) Aruande võib jätta kinnitamata juhul, kui:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tehtud kulud ei vasta taotlusele ja stipendiumi kasutamise lepingule;
  4) stipendiumi sihtotstarbeline kasutamine ei ole tõendatud.

  (6) Aruande kinnitamisest või kinnitamata jätmisest teavitatakse stipendiumi saajat e-posti teel.

5. jagu Stipendiumi tagasinõudmine ja -maksmine 

§ 41.  Stipendiumi tagasinõudmine

  (1) Makstud stipendiumi võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) stipendiumit ei ole kasutatud taotlusele ja stipendiumi kasutamise lepingule vastavalt;
  2) kulud kujunesid planeeritust väiksemaks;
  3) kuludokumenti on kasutatud muu toetuse kuludokumendina;
  4) stipendiumi saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) aruannet ei ole tähtaegselt esitatud või esitatud aruanne on jäetud kinnitamata;
  6) ilmneb asjaolu, mille korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  7) ilmneb asjaolu, mille korral aruanne oleks jäetud kinnitamata;
  8) stipendiumi saaja ei ole täitnud käesolevas määruses või stipendiumi kasutamise lepingus sätestatud kohustust.

  (2) Ministeeriumi kantsler otsustab stipendiumi osalise või täieliku tagasinõudmise.

  (3) Kui ilmneb, et stipendiumi saaja on eiranud, rikkunud või jätnud täitmata käesolevas määruses või lepingus sätestatud nõudeid ja kohustusi ning eiramine, rikkumine või täitmata jätmine on kaasa toonud rahalise mõju, kuid ministeeriumil ei ole võimalik selle suurust hinnata, vähendatakse tagasinõudmisele kuuluvat stipendiumit olenevalt eiramise, rikkumise või täitmata jätmise raskusest.

§ 42.  Stipendiumi tagasimaksmise tähtaeg

  Stipendiumi saaja peab mittesihipäraselt kasutatud stipendiumi tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul kirjaliku nõude kättesaamisest arvates.

§ 43.  Stipendiumi tagasimaksmise ajatamine

  (1) Tagasimaksmisele kuuluva stipendiumi võib ajatada stipendiumi saaja põhjendatud ajatamistaotluse alusel, kui ühes osas maksmine seab stipendiumi saaja olulisel määral makseraskustesse.

  (2) Stipendiumi tagasimaksmise ajatamiseks esitab stipendiumi saaja ministeeriumile 20 kalendripäeva jooksul stipendiumi tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates ajatamistaotluse, milles on esitatud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ajatamistaotlusele peab stipendiumi saaja lisama finantsseisu kajastavad dokumendid.

  (3) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb ministeeriumi kantsler või tema volitatud isik otsuse 20 kalendripäeva jooksul ajatamistaotluse kättesaamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest stipendiumi saajat.

  (4) Stipendiumi tagasimaksmise ajatamise perioodi määrab ministeerium, võimalusel arvestades stipendiumi saaja esitatud soovitud tagasimaksmise ajatamiskavaga. Juhul kui stipendiumi saaja esitatud tagasimaksmise ajatamiskava ei ole võimalik arvestada, peab ministeerium ajatamise perioodi määramist põhjendama.

  (5) Ajatamistaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse stipendiumi saajale kätte e-posti teel.

  (6) Kui stipendiumi saaja ei maksa stipendiumi tagasi ajatamiskava järgi, võib ajatamise otsuse tunnistada kehtetuks. Ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral peab stipendiumi saaja maksma stipendiumi tagasi 30 kalendripäeva jooksul ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kättesaamisest arvates.

  (7) Kui tagasimaksmisele kuuluvat stipendiumit tähtaja jooksul tagasi ei maksta, nõuab ministeerium tagasimaksmisele kuuluva stipendiumi tagasi võlaõigusseaduse alusetu rikastumise sätete kohaselt.

6. jagu Stipendiumi saaja ja ministeeriumi õigused ja kohustused 

§ 44.  Stipendiumi saaja õigused ja kohustused

  (1) Stipendiumi saajal on õigus:
  1) saada ministeeriumilt teavet ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud nõuete ja stipendiumi saaja kohustuste täitmisega;
  2) stipendiumist loobuda või stipendium tagastada igal ajal täies ulatuses.

  (2) Stipendiumi saaja on kohustatud:
  1) stipendiumi kasutama lepingus, käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatu järgi;
  2) esitama ministeeriumile tähtajaks nõutud teabe ja aruande;
  3) andma ministeeriumile stipendiumi kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ning andmeid;
  4) teavitama ministeeriumi viivitamata e-posti teel taotluses esitatud andmete muutumisest, sealhulgas oma kontaktandmete muutumisest;
  5) tagastama stipendiumi kasutamata jäägi lepingus sätestatud tähtajaks;
  6) tagastama stipendiumi, kui ministeerium esitab stipendiumi tagasimaksmise nõude;
  7) täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 45.  Ministeeriumi õigused ja kohustused

  (1) Ministeeriumil on õigus:
  1) kontrollida stipendiumi kasutamise vastavust stipendiumi kasutamise lepingule, käesolevale määrusele ja teistele õigusaktidele;
  2) tutvuda andmetega stipendiumi taotluses sisaldunud tegevuste kestuse, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta, mis tõendavad stipendiumi kasutamise lepingu ning stipendiumi saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  3) jätta stipendium välja maksmata või nõuda stipendiumi osalist või täielikku tagastamist, kui stipendiumi saaja rikub käesolevas määruses ja stipendiumi kasutamise lepingus sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale käesolevas määruses või stipendiumi kasutamise lepingus sätestatust.

  (2) Ministeerium on kohustatud:
  1) teavitama stipendiumi saajat viivitamatult käesolevas määruses ja muudes stipendiumi kasutamist reguleerivates õigusaktides tehtud muudatustest;
  2) tegema muid käesolevas määruses ja kohalduvates õigusaktides sätestatud toiminguid.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 46.  Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud toetuse ja stipendiumi kasutamise lepingule, toetuse ja stipendiumi kasutamisega seotud aruandlusele, toetuse ja stipendiumi tagasinõudmisele ja -maksmisele ning täiendava taotlusvooru väljakuulutamisele kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud tingimusi ja korda.

§ 47.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2021. a.

Kalle Laanet
Minister

Kusti Salm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json