Teksti suurus:

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 694–790 MHz

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2022, 2

Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 694–790 MHz

Vastu võetud 14.07.2022 nr 55
RT I, 15.07.2022, 3
jõustumine 18.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2022RT I, 01.09.2022, 104.09.2022

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 91 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 694–790 MHz (edaspidi konkurss) ja üldkasutatavale elektroonilise side võrgule esitatavad tehnilised tingimused.

§ 2.  Konkursi korraldaja ja konkursi objektid

  (1) Konkursi korraldab ja sagedusload annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi konkursi korraldaja).

  (2) Konkursi objektideks on kuus 2×5 MHz ribalaiusega sagedustihendus dupleks (Frequency Division Duplex – FDD) režiimis sagedusluba sagedusvahemikus 703–733 MHz / 758–788 MHz üleriigiliseks kasutamiseks.

  (3) Iga lõikes 2 nimetatud sagedusluba on eraldiseisev konkursi objekt. Sageduslubade jaotus ja nende tehnilised tingimused on sätestatud määruse lisas.

  (4) Lõikes 2 nimetatud sagedusluba antakse enampakkumise alusel selliselt, et enampakkumise võitmisel saab elektroonilise side ettevõtja (edaspidi osaleja) õiguse omandada maksimaalselt kaks sagedusluba.

§ 3.  Alghind ja tagatisraha

  (1) Iga konkursi objekti alghind on 1 000 000 eurot.

  (2) Osaleja tasub konkursil osalemise eest tagatisraha summas 200 000 eurot hiljemalt konkursil osalemise avalduse (edaspidi avaldus) esitamise tähtpäevaks.

§ 4.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi korraldaja avaldab konkursi väljakuulutamise teate väljaandes Ametlikud Teadaanded ning konkursi korraldaja veebilehel.

  (2) Konkursi väljakuulutamise teade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) konkursi korraldaja nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi, telefon ja e-posti aadress;
  2) konkursi objekt ja selle kirjeldus;
  3) iga konkursi objekti alghind, sagedusloa andmise riigilõivu suurus, tagatisraha suurus ja tasumise kord;
  4) osaleja kvalifitseerimise tingimused;
  5) asjaolu, et pakkumuse vormistamise keeleks on eesti keel;
  6) avalduse esitamise viis, koht ja tähtpäev;
  7) märge konkursi korraldaja kontaktisikult konkurssi puudutava lisateabe saamise õiguse kohta;
  8) konkursi muud olulised tingimused.

§ 5.  Konkursi tingimuste kohta selgituste andmine

  (1) Osalejal on õigus saada konkursi korraldajalt konkursi tingimuste kohta selgitusi. Küsimused esitatakse selgitustaotlusena e-postiga konkursi korraldaja kontaktisikule.

  (2) Konkursi korraldaja vastab selgitustaotlusele kolme tööpäeva jooksul selle laekumisest arvates. Vähem kui kolm tööpäeva enne avalduse esitamise tähtpäeva laekunud selgitustaotlusele ei vastata.

  (3) Konkursi korraldaja avaldab selgitustaotlusena esitatud küsimused ja vastused nendele oma veebilehel.

§ 6.  Osalejale esitatavad nõuded

  (1) Lisaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 3 sätestatud nõuetele peab osaleja:
  1) olema registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus Euroopa samaväärses registris;
  2) netovara vastama avalduse esitamisele eelnenud viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruandest nähtuvalt äriseadustikus või asukohariigi õigusaktis sätestatud nõuetele, ta ei või olla pankrotis ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) omama tehnilist kompetentsust ja võimekust määruse lisas kirjeldatud tingimustele vastava elektroonilise side võrgu loomisel ja haldamisel;
  4) olema esitanud äriregistrile või asukohamaa asjakohasele registrile avalduse esitamise ajaks viimase lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande, kui õigusaktidest tulenevalt on aruande esitamise kohustus;
  5) avalduse esitamisele eelnenud viimase lõppenud majandusaasta üldkasutatava elektroonilise side teenuse müügitulu oli vähemalt 200 000 eurot.

  (2) Kui lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud juhul ei ole avalduse esitamise hetkeks viimase lõppenud majandusaasta aruande kinnitamise tähtpäev õigusaktide kohaselt saabunud, lähtub konkursi korraldaja avalduse esitamisele eelnenud eelviimase lõppenud majandusaasta aruandest.

  (3) Ühest kontsernist võib konkursil osaleda ainult üks osaleja.

  (4) Osaleja on kohustatud kinnitama korraldaja poolt e-postiga saadetud määruses sätestatud teadete kättesaamist.

§ 7.  Nõuded avaldusele

  (1) Osaleja esitab konkursi korraldajale avalduse, millele on alla kirjutanud osaleja esindusõigust omav juhatuse liige või volitatud esindaja.

  (2) Avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) osaleja nimi, aadress, e-posti aadress ja tema Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus;
  2) sooviavaldus enampakkumisel osalemiseks § 3 lõikes 1 nimetatud alghinnaga ja kinnitust, et osaleja on teadlik määruse nõuetest ning et osaleja nõustub konkursi tingimustega ning peab kinni enampakkumise pakkumuses endale võetud kohustustest ja temale õigusaktidest tulenevatest kohustustest ning vastab §-s 6 sätestatule;
  3) nõusolek konkursi korraldajale järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või välisriigi maksuametile;
  4) volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui avalduse on allkirjastanud osaleja volitatud esindaja;
  5) kinnitus, et sagedusloa saamisel ehitatakse välja üldkasutatav elektroonilise side võrk, mille kaudu edastatav üldkasutatav elektroonilise side teenus baseerub vähemalt Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) kolmanda generatsiooni partnerlusprojekti (3rd Generation Partnership Project – 3GPP) versioonil 15 ning on kättesaadav määruse lisa punktis 2.13 toodud ulatuses.

§ 8.  Avalduse esitamine ja esitamise tähtaeg

  (1) Avaldus esitatakse konkursi korraldajale digitaalallkirjastatuna e-postiga või allkirjastatult kinnises pakendis hiljemalt konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks. Konkursi väljakuulutamise teates määratud avalduse esitamise kuupäeval postitempli järgi postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

  (2) Avalduse esitamise tähtaeg ei ole lühem kui 30 kalendripäeva alates konkursi väljakuulutamisest.

  (3) Avaldus esitatakse eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos osaleja kinnitatud eestikeelse tõlkega.

  (4) Allkirjastatult kinnises pakendis saadetavale või esitatavale avalduse pakendile märgitakse osaleja nimi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistri või muu Euroopa samaväärse registri kood või tunnus, aadress ja kontaktandmed.

  (5) Osaleja võib enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtta ja esitada uue avalduse.

  (6) Avaldust, mille osaleja esitab konkursi korraldajale pärast konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäeva, vastu ei võeta ja see tagastatakse osalejale.

  (7) Osalejale, kes uut avaldust esitamata on enne avalduse esitamise tähtpäeva oma avalduse tagasi võtnud või esitanud avalduse pärast avalduse esitamise tähtpäeva, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul avalduse esitamise tähtpäevast arvates.

§ 9.  Avalduse läbivaatamine ja osaleja kvalifitseerimine

  (1) Konkursi korraldaja kontrollib tähtpäevaks laekunud avalduse vastavust konkursi tingimustes sätestatud nõuetele. Kui avalduses on puudusi, määrab konkursi korraldaja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Konkursi korraldaja kvalifitseerib §-des 6 ja 7 sätestatud nõuetele vastava osaleja.

  (3) Lisaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 3 sätestatud alustele ei kvalifitseerita osalejat, kui ta:
  1) ei vasta §-des 6 ja 7 sätestatud nõuetele;
  2) ei ole tähtajaks kõrvaldanud puudusi avalduses;
  3) ei ole tähtaegselt tasunud tagatisraha.

  (4) Konkursi korraldajal on õigus osaleja konkursilt igal ajal kõrvaldada, kui selgub, et osaleja on esitanud valeandmeid või on rikkunud määruses või elektroonilise side seaduses sätestatuid nõudeid.

  (5) Konkursi korraldaja otsus osaleja kvalifitseerimise, kvalifitseerimata jätmise või konkursilt kõrvaldamise kohta edastatakse konkursil osalejatele kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

  (6) Kui konkursile kvalifitseerub ainult üks osaleja, annab konkursi korraldaja lõikes 5 nimetatud otsuse tegemisest arvates osalejale kolme tööpäeva pikkuse tähtaja, mille jooksul on osaleja kohustatud konkursi korraldajale teatama, milliseid § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objekte osaleja soovib, arvestades § 2 lõiget 4 ja § 11 lõiget 3.

§ 10.  Enampakkumise läbiviimine

  (1) Enampakkumine viiakse läbi kõikide § 2 lõikes 2 nimetatud konkursi objektide osas samaaegselt. Enampakkumine viiakse läbi kvalifitseeritud osalejate vahel. Paragrahvi 9 lõikes 6 kirjeldatud juhul enampakkumist läbi ei viida ning konkursi korraldaja tunnistab võitjaks ainsa kvalifitseeritud osaleja tema valitud konkursi objektide osas. Sellisel juhul loetakse iga valitud konkursi objekti ühekordseks loatasuks § 3 lõikes 1 sätestatud alghind.

  (2) Konkursi korraldaja küsib kvalifitseerunud osalejate käest e-posti teel pakkumused järgneva protseduuri kohaselt:
  1) konkursi korraldaja määrab pakkumuse esitamiseks tähtaja tööpäeval ajavahemikus 9.00–16.30;
  2) esimese vooru pakkumuse esitamise tähtajast teavitatakse osalejaid koos osaleja kvalifitseerimise otsusega, järgneva vooru pakkumuse esitamise tähtajast teavitatakse osalejaid pärast eelneva vooru lõppemist;
  3) pakkumusi saavad esitada ainult osalejate seaduslikud või volitatud esindajad;
  4) pakkumuse esitamiseks peab jääma osalejale vähemalt üks tund konkursi eelneva vooru tulemuste teatavaks tegemisest arvates;
  5) pakkumus esitatakse määratud tähtajaks digitaalallkirjastatuna e-postiga;
  6) osaleja võib enne pakkumuse esitamise tähtaega oma pakkumuse tagasi võtta ja esitada uue pakkumuse;
  7) osaleja ei saa eelnevate voorude pakkumusi tagasi võtta ega tühistada;
  8) iga enampakkumise vooru järel moodustab konkursi korraldaja pakkumustest pingerea vastavalt pakkumuste suurusele, tuues välja juhtivad pakkumused;
  9) konkursi korraldaja teavitab konkursil osalejaid e-posti teel pakkumuste vooru tulemustest koos pakkumuste pingerea ja osalejate nimedega.

  (3) Juhtiv pakkumus on pakkumus, mis kuulub vooru kuni kuue kõrgema pakkumuse hulka. Kui võrdsete pakkumuste tõttu ei ole võimalik kuute juhtivat pakkumust välja selgitada, on juhtivateks pakkumusteks võrdsetest pakkumustest kõrgemad pakkumused.

  (4) Osaleja teeb igas voorus pakkumused kuni kahele konkursi objektile, tuues välja, millise hinnaga ta soovib ühte konkursi objekti ja millise hinnaga teist konkursi objekti.

  (5) Pakkumus peab vastama järgnevatele tingimustele:
  1) esimeses voorus on pakkumuse hind vähemalt § 3 lõikes 1 sätestatud alghind;
  2) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus ei olnud juhtiv pakkumus, siis järgneva vooru pakkumus peab olema vähemalt 100 000 euro võrra suurem eelneva vooru pakkumuste pingerea kõige madalamast juhtivast pakkumusest;
  3) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus oli juhtiv pakkumus ja ta järgnevas voorus uut pakkumust ei tee, siis loetakse tema eelneva vooru pakkumus järgneva vooru pakkumuseks;
  4) kui osaleja eelnevas voorus esitatud pakkumus oli juhtiv pakkumus ja ta esitab järgnevas voorus uue pakkumuse, siis peab see olema vähemalt 100 000 euro võrra suurem tema eelneva vooru esitatud pakkumusest;
  5) kui eelnevas voorus ei olnud ühtegi juhtivat pakkumust, siis järgneva vooru pakkumus peab olema vähemalt 100 000 euro võrra suurem eelneva vooru võrdsetest pakkumustest.

  (6) Osaleja võib teha voorus pakkumused kahele objektile, kui:
  1) see on enampakkumise esimene voor;
  2) osaleja esitas eelnevas voorus pakkumused kahele objektile.

  (7) Osaleja võib teha voorus pakkumuse ainult ühele objektile, kui ta tegi eelnevas voorus pakkumuse ühele objektile.

  (8) Kui osaleja ei esita uues voorus ühtegi pakkumust ja tal ei ole eelnevas voorus ühtegi juhtivat pakkumust, siis tema järgnevaid pakkumusi pingerea koostamisel arvesse ei võeta.

  (9) Vooru pingrea koostamisel ei võeta arvesse pakkumust, mis ei vasta lõigetes 5–8 esitatud tingimustele.

  (10) Enampakkumine lõpeb, kui pakkumuse vooru tähtajaks ei esitata ühtegi uut nõuetele vastavat pakkumust.

§ 11.  Konkursi objektide sagedusvahemike valimine

  (1) Pärast enampakkumise lõppemist moodustab konkursi korraldaja konkursi objektide valimise järjekorra väljaselgitamiseks lõpliku pakkumuste pingerea, milleks liidetakse kokku iga osaleja enampakkumise viimase vooru juhtivate pakkumuste summad.

  (2) Lõikes 1 moodustunud pingerea alusel valivad osalejad alates pingerea esimesel positsioonil olevast osalejast määruse lisas toodud soovitavad konkursi objekti või objektid, lähtudes sellest, mitu juhtivat pakkumust tal enampakkumise lõppedes oli.

  (3) Konkursi objekti valimisel arvestatakse, et igal kahe konkursi objekti võitjal säiliks võimalus valida kõrvuti olevad konkursi objektid.

  (4) Kui osalejate lõpliku pakkumuste pingerea juhtivate pakkumuste summad on võrdsed (edaspidi võrdsed pakkumused), moodustatakse lõplik pingerida võrdseid pakkumusi teinud osalejate osas liisuheitmise teel.

  (5) Liisuheitmiseks kasutatakse sedeleid, millele on kantud võrdseid pakkumusi teinud osalejate nimed ning ümbrikke, mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse.

  (6) Liisuheitmise juures võivad viibida võrdseid pakkumusi teinud osalejate esindajad. Konkursi korraldaja teavitab liisuheitmise ajast ja kohast kõiki võrdseid pakkumusi teinud osalejaid.

  (7) Konkursi korraldaja tunnistab enampakkumise võitjateks § 11 lõikes 1 moodustunud pakkumuste pingerea juhtiva pakkumuse teinud osalejad ning kinnitab nende vastavalt lõikele 2 valitud sagedusvahemikud. Teate selle kohta edastab konkursi korraldaja enampakkumisel osalenud osalejatele kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 12.  Riigilõivu ja ühekordse loatasu maksmine, tagatisraha tagastamine ning sagedusloa andmine

  (1) Sagedusloa saamiseks esitavad § 11 lõikes 7 nimetatud enampakkumise võitjad konkursi korraldajale elektroonilise side seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud vormikohase taotluse, kolme tööpäeva jooksul käesoleva määruse § 11 lõikes 7 sätestatud teate kättesaamisest arvates.
[RT I, 01.09.2022, 1 - jõust. 04.09.2022]

  (2) Teate tasumisele kuuluva riigilõivu ja ühekordse loatasu kohta edastab konkursi korraldaja konkursi objekti või objektide enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud sagedusloa taotluse saamisest arvates.

  (3) Enampakkumise võitja tasub sagedusloa või sageduslubade andmise eest ettenähtud riigilõivu riigilõivuseaduse § 206 lõike 5 ja lisa 3 punktis 2.1 sätestatud määras ja ühekordset loatasu oma lõplike pakkumuste pingerea summas, millest on maha arvatud makstud tagatisraha, viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate kättesaamisest arvates.

  (4) Konkursi korraldaja annab enampakkumise võitjatele määruse lisas sätestatud tingimustega sagedusloa kolme tööpäeva jooksul riigilõivu ja ühekordse loatasu laekumisest arvates.

  (5) Kui lõikes 3 sätestatud summad ei ole laekunud lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks, tunnistab konkursi korraldaja § 11 lõike 7 nimetatud otsuse selle osaleja osas kehtetuks.
[RT I, 01.09.2022, 1 - jõust. 04.09.2022]

  (6) Osalejale, kes ei osutunud ühegi konkursi objekti enampakkumise võitjaks, tagastatakse tasutud tagatisraha kümne tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppemist.

  (7) Konkursi enampakkumise võitjaks tunnistatud osaleja tasutud tagatisraha loetakse osaks elektroonilise side seaduse § 91 lõikes 7 sätestatud ühekordsest loatasust.

§ 13.  Konkursi lõppemine

  (1) Konkurss lõpeb, kui:
  1) konkursi objekti enampakkumise võitjale antakse sagedusluba;
  2) tähtajaks ei esitatud ühtegi § 7 nimetatud avaldust või ükski avaldus ei vastanud nõuetele;
  3) ükski osaleja ei kvalifitseerunud konkursile.

  (2) Konkursi lõppemise kohta lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud alustel koostab konkursi korraldaja protokolli, mis edastatakse osalejatele, nende olemasolu korral, hiljemalt protokolli allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Kümne tööpäeva jooksul konkursi lõppemisest arvates avalikustab konkursi korraldaja konkursi tulemused. Nimetatud andmed avalikustatakse samades väljaannetes, kus avaldati konkursi väljakuulutamise teade.

§ 14.  Lõppsäte

  Määruse menetlus viidi läbi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 9. juuni 2022. a kirjaga nr 2-1/2022/4038 alustatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemuste ning määruse põhjendustega on esitatud seletuskirjas. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

Lisa Konkursi objektide sagedusvahemikud ja sagedusloa tehnilised tingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json