Teksti suurus:

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.09.2022, 4

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis1
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

Vastu võetud 19.12.2017 nr 60
RT I, 21.12.2017, 40
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2018RT I, 15.05.2018, 118.05.2018
28.01.2020RT I, 31.01.2020, 103.02.2020
29.08.2022RT I, 01.09.2022, 304.09.2022

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 1.   Seadmete võimsused, millest alates on nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

  Keskkonnaametis registreeritakse paikse heiteallika käitaja tegevus, kui:
  1) tema põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel ületab 0,3 MWth, kuid on väiksem kui 1 MWth;
  2) tema põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas;
  3) tema terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses) laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

§ 11.   Seadmed, mille puhul ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

  Paikse heiteallika tegevust ei registreerita, kui tegemist on järgmiste seadmetega:
  1) põletusseadmed, mille gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kuumutamiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;
  2)  järelpõletusseadmed, mis on projekteeritud tööstusprotsessidest eralduva heitgaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena;
  3) põletusseadmed, mida reguleeritakse tööstusheite seaduse 3. või 4. peatükiga;
  4) põletusseadmed, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53–117);
  5) põllumajandusettevõtetes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5 MWth või väiksem ning mis kasutavad kütusena üksnes kodulindude töötlemata sõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 9 punktis a (EÜT L 300, 14.01.2009, lk 1–64);
  6) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;
  7) tehnilised seadmed, mida kasutatakse sõidukite, laevade või õhusõidukite jõuseadmena;
  8) avamereplatvormidel kasutatavad gaasiturbiinid, gaasi- ja diiselmootorid;
  9)  katalüütilisel krakkimisel kasutatavad katalüsaatorite regenereerimise seadmed;
  10) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;
  11) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;
  12) koksiahjud;
  13) kõrgahju õhueelsoojendid;
  14) krematooriumid;
  15) mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmed, milles põletatakse rafineerimistehaste kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks;
  16) tselluloosi tootmisseadmete utilisaatorkatlad;
  17) teadus-, arendus- ja katsetamistegevuses kasutatavad põletusseadmed.
[RT I, 15.05.2018, 1 - jõust. 18.05.2018]

§ 2.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlus

  (1) Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotluse andmekoosseisu kuuluvad atmosfääriõhu kaitse seaduse § 82 lõigetes 1 ja 2 ning käesolevas määruses nimetatud asjakohastest andmetest ja lisadest.

  (2) Registreeringu taotlus koosneb järgmistest osadest:
  1) käitise ja tegevusala andmed;
  2) heiteallika andmed ja saasteainete püüdeseadmed;
  3) heiteallika prognoositava tööaja dünaamika;
  4) kütuse ja jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused;
  5) mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkogused.
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 21.   Käitise ja tegevusala andmed

  (1) Registreeringu taotluses esitatakse käitise kohta järgmised andmed:
  1) käitise nimetus;
  2) aadress;
  3) territoriaalkood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (EHAK) järgi;
  4) katastritunnus;
  5) käitise L-EST97 keskpunkti koordinaadid;
  6) käitise territoorium;
  7) käitise ja tootmisterritooriumi kirjeldus.

  (2) Registreeringu taotluses esitatakse tegevusala kohta järgmised andmed:
  1) tegevus, mille jaoks taotletakse registreeringut;
  2) käitise põhitegevusala nimetus ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodinumber, millele registreeringut soovitakse;
  3) käitise muu tegevusala nimetus ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodinumber, millele registreeringut soovitakse.

  (3) Registreeringu taotlusele märgitakse tegevuse taotletav alustamisaeg ning taotletav kehtivusaeg.
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 22.   Heiteallika andmed ja saasteainete püüdeseadmed

  (1) Registreeringu taotluses esitatakse heiteallika kohta järgmised andmed:
  1) heiteallika nimetus ja number kaardil või plaanil;
  2) heiteallikaga seotud tegevuse SNAP kood – Keskkonnaagentuuri hallatava keskkonnaseisundist teabe kogumise klassifikaatori kohaselt;
  3) heiteallika koordinaadid (pindallika korral koordinaadipaar – alumine vasak ja ülemine parem nurk);
  4) heiteallikast väljuvate gaaside temperatuur (ºC);
  5) punktallika korral selle ava läbimõõt (m), väljumiskõrgus maapinnast (m), saasteainete väljumise joonkiirus (m/s).

  (2) Registreeringu taotluses esitatakse saasteainete püüdeseadmete ja heite vähendamise tehnoloogiaseadmete kohta järgmised andmed:
  1) püüdeseadme või heite vähendamise tehnoloogiaseadme nimetus, arv;
  2) püütava saasteaine nimetus, CAS number ja projekteeritud puhastusaste (%);
  3) püüdeseadme töökorras oleku kontrollimise sagedus.
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 23.   Heiteallika prognoositava tööaja dünaamika

  Registreeringu taotluses esitatakse heiteallika prognoositav tööaja dünaamika, kui heiteallika heitkogused on ajalise variatsiooniga.
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 24.   Kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused

  Registreeringu taotluses esitatakse kütuse ning jäätmete või koospõletamisel välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste kohta järgmised andmed:
  1) põletusseadmete arv, soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus (MWth) iga põletusseadme kohta, töötundide arv aastas ja kasutegur;
  2) kasutatavad kütused, kogus aastas (t, gaasilisel kütusel tuhat m3), alumine kütteväärtus (MJ/kg või gaasilise kütuse puhul MJ/Nm3), väävlisisaldus (%);
  3) heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta (mg/Nm3) juhul, kui kohaldub heite piirväärtus, ning vastav piirväärtus;
  4) saasteaine nimetus ja CAS number;
  5) välisõhku väljutatavate saasteainete aastased (mg, kg, t) ja maksimaalsed hetkelised heitkogused (g/s).
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 25.   Mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused

  Registreeringu taotluses esitatakse kütuste laadimisel ja lossimisel väljutatud LOÜde heitkoguste kohta järgmised andmed:
  1) kütuse laadimisliik ja laadimiskäive aastas koos kütuse nimetuse ning kogusega (m3);
  2) saasteaine nimetus ja CAS number;
  3) välisõhku väljutatavate saasteainete aastased (mg, kg, t) ja maksimaalsed hetkelised heitkogused (μg/s, mg/s, g/s).
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 3.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõend

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõendi andmekoosseis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

§ 31.   Saasteainete kandmine paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile kantakse vaid need saasteained, mida väljutatakse käesoleva määruse §-s 1 nimetatud künnise ületanud seadmest või tegevuse käigus.
[RT I, 15.05.2018, 1 - jõust. 18.05.2018]

§ 4.   Välisõhu saastamisega seotud registreeringu aastaaruanne ja selle esitamise kord
[Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Kui isik, kes omab välisõhu kaitse seaduse alusel antud välisõhu saasteluba või atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud õhusaasteluba tegevuseks, milleks atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisest alates puudub loa omamise kohustus, kuid alates 01.01.2018 kehtib registreerimise kohustus, esitab Keskkonnaametile taotluse loa kehtetuks tunnistamiseks ja tegevuse registreerimiseks kahe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, tunnistab Keskkonnaamet loa kehtetuks ning registreerib paikse heiteallika käitaja tegevuse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).

Lisa 1 Paikse heiteallika käitja registreeringu taotluse vorm
[Kehtetu - RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

Lisa 2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmekoosseis
[RT I, 01.09.2022, 3 - jõust. 04.09.2022]

Lisa 3 Paikse heiteallika käitaja registreeringu aastaaruande vorm
[Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json