Teksti suurus:

Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.09.2011 otsus nr 928

Riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.09.2011

§ 1.   Riigieelarve seaduse (RT I, 12.11.2010, 23) § 402 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Riigigarantiid võib anda ka Euroopa Liidu liikmesriigile või juriidilisele isikule, milles enamik osalusest kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Sellisel juhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 2, 3 ja 9 ning Riigikogu võib kohustada Vabariigi Valitsust taotlema Riigikogult täiendavaid volitusi või arvamuse esitamist Riigikogu antud garantiiga seotud otsuste tegemiseks.”

§ 2. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RT I, 08.07.2011, 69) § 1521 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule omal algatusel või Riigikogu, Euroopa Liidu asjade komisjoni või väliskomisjoni nõudel arvamuse andmiseks ka muid olulise tähtsusega Euroopa Liidu asju.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json