Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2019, 2

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 24.09.2019 nr 44

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 151 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruses nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Riigi või avalik-õiguslikule teadus- ja arendusasutusele tagatakse igal aastal rahastamine vähemalt 85 protsendi ulatuses eelneva kolme aasta baasfinantseerimise ja uurimistoetuste vahendite kogumahu keskmisest.

(4) Baasfinantseerimise kogumahust eraldatakse igal aastal tagatiste rakendamiseks 0,5 protsenti. Juhul kui vajadus tagatise rakendamiseks kõnesoleval aastal puudub, jagatakse summa asutuste vahel vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule. Kui asutuste poolt esitatud baasfinantseerimise alusandmete põhjal nähtub, et riigi või avalik-õigusliku teadus- ja arendusasutuse rahastamise maht jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tagatise piirmäära, arvestatakse selle asutuse puhul baasfinantseerimist summas, mis tagaks asutuse rahastamise mahu vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ulatuses.

(5) Tagatise rakendamiseks eraldatud summa on eraldiseisev tagatisfond ja seda ei arvestata järgmiste aastate baasfinantseerimise tagatise arvutamisel asutuse baasfinantseerimise summa hulka. Kui riigieelarvest baasfinantseerimiseks ja uurimistoetusteks eraldatud summa väheneb olulises määras, ei rakendata tagatist käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.”;

2) paragrahvi 31 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse alusandmetena tulusid, mis on saadud lepingutest, mille maksumus on suurem kui 500 eurot.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. 2020. ja 2021. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

(1) 2020. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel kohaldatakse vajadusel käesoleva määruse § 2 lõikes 3 sätestatud garantiid Tartu Ülikooliga 01.01.2018. aastal liitunud Eesti Biokeskusele ja Tartu Observatooriumile vastavalt nimetatud asutuste ühinemislepingutes sätestatule.

(2) Käesoleva määruse § 31 lõikes 2 sätestatud kriteeriumit rakendatakse alates 2021. aastal esitatavatele baasfinantseerimise alusandmetele.”;

4) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json