Teksti suurus:

Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.10.2022, 9

Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine

Vastu võetud 30.09.2022 nr 53

Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 32 lõike 3, § 33 lõike 5 ja § 34 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse (edaspidi ostuõigus) saamiseks põllumajandusloomade ja mesilasperede arv, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid, ostuõiguse andmise täpsemad nõuded ning ostuõiguse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.  Põllumajandusloomade ja mesilasperede arv ning põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid

  (1) Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikule loetakse ostuõigus antuks, kui isik peab põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühele loomühikule vastaval arvul põllumajandusloomi või vähemalt kümmet mesilasperet.

  (2) Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on loomarühmade kaupa järgmised:
  1) üle 24 kuu vanune veis, sealhulgas ammlehm – üks loomühik;
  2) 6–24 kuu vanune veis – 0,6 loomühikut;
  3) kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 loomühikut;
  4) üle kuue kuu vanune lammas või kits – 0,15 loomühikut;
  5) kuni kuue kuu vanune lammas või kits – 0,05 loomühikut;
  6) hobune – üks loomühik;
  7) üle 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,8 loomühikut;
  8) kuni 12 kuu vanune muu hobuslane – 0,35 loomühikut;
  9) alpaka – 0,8 loomühikut;
  10) siga – 0,34 loomühikut;
  11) munakana – 0,014 loomühikut;
  12) broiler – 0,007 loomühikut;
  13) vutt, kääbuskana – 0,004 loomühikut;
  14) jaanalind, emu, nandu – 0,35 loomühikut;
  15) muu kodulind, nagu part, faasan, hani, kalkun, ja väikeloom, nagu küülik, mink, tuhkur, naarits, nutria, tšintšilja – 0,03 loomühikut.

§ 3.  Põllumajandustootja taotluse alusel ostuõiguse andmise nõuded

  (1) Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud isikul on õigus ostuõigusele, kui ta vastab lisaks samas seaduses sätestatud nõuetele kõikidele järgmistele nõuetele:
  1) taotleja tegeleb justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt üheaastaste põllukultuuride kasvatusega (EMTAK-i jao A alajagu 011), mitmeaastaste taimede kasvatusega (EMTAK-i jao A alajagu 012), taimede paljundamisega (EMTAK-i jao A alajagu 013) või segapõllumajandusega (EMTAK-i jao A alajagu 015);
  2) taotleja kasutuses on puuvilja-, marja-, kartuli-, köögivilja-, lille-, ravimtaime- või maitsetaimekasvatuseks kokku vähemalt 0,3 hektarit põllumajandusmaad või muuks taimekasvatuseks vähemalt üks hektar põllumajandusmaad;
  3) taotleja kasutuses on vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 kohane põllumajandustehnika.

  (2) Põllumajandusmaa selle määruse tähenduses on maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse kõlvikulises koosseisus olev haritava maa või loodusliku rohumaa või mõlema nimetatud maa kõlvik või põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiiv. Lisaks eelnimetatule loetakse põllumajandusmaaks selle määruse tähenduses ka katmikalad.

§ 4.  Põllumajandusliku teenustöö osutaja taotluse alusel ostuõiguse saamise nõuded

  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 34 lõikes 1 nimetatud isikul on õigus ostuõigusele, kui ta vastab lisaks samas seaduses sätestatud nõuetele kõikidele järgmistele nõuetele:
  1) taotleja tegeleb justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” kohaselt põllumajandust abistava või saagikoristusjärgse tegevusega (EMTAK-i jao A alajagu 016);
  2) taotleja kasutuses on vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 kohane traktor, liikurmasin või kuivati.

§ 5.  Taotluse esitamine

  (1) Ostuõiguse saamiseks vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 32 nimetatud juhul taotlust ei esitata.

  (2) Ostuõiguse saamiseks vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 33 ja 34 sätestatud alusel esitab taotleja PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu §-s 6 sätestatud nõuete kohase taotluse.

§ 6.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotleja esindaja nimi, isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja kontaktandmed;
  4) kui taotlejal puudub § 3 lõike 1 punktis 1 või § 4 punktis 1 nimetatud tegevusalal viimase majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni vormi E andmetel müügitulu, tuleb taotlejal esitada teave, mis tõendab nõutaval tegevusalal tegutsemist või tegevusega alustamist.

  (2) Põllumajandustootjast taotleja esitab taotluses kasutatava põllumajandusmaa kohta, kui kasutatav maa ei ole tema omandis, järgmised andmed:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa puhul põllumassiivi tunnus ja kasutusõiguse alus;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa puhul katastritunnus ja kasutusõiguse alus.

  (3) Taotleja esitab taotluses traktori või liikurmasina riikliku registreerimismärgi ja traktori või liikurmasina kasutusõiguse aluse, kui traktor või liikurmasin ei ole taotleja omandis või kui taotleja kasutusõigus ei nähtu liiklusregistrist.

  (4) Põllumajandustoodete kuivatamiseks kasutatava diislikütust tarbiva kuivati kohta esitatakse kuivati mahutavus ja kasutusõiguse alus ning statsionaarse kuivati puhul ka selle aadress ja mobiilse kuivati puhul ka mudeli number.

  (5) Kui põllumajandustootjast taotleja kasutab üksnes vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud masinat, esitab taotleja andmed selle masina kohta, sealhulgas selle kasutusõiguse aluse, ja põhjendab diislikütuse kasutamise vajadust.

  (6) Taotleja esitab koos taotlusega põllumajandusmaa ja põllumajandustehnika kasutusõigust tõendava dokumendi ärakirja.

§ 7.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotleja ja taotluse vastavust vedelkütuse erimärgistamise seaduses, Euroopa Liidu õigusaktides ja selles määruses sätestatud ostuõiguse saamise nõuetele. PRIA-l on õigus nõuda taotlejalt lisatõendeid või koguda neid muul viisil omal algatusel.

  (2) Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas esitab vajaduse korral nõutud dokumendid ning näitab kohapealse kontrolli käigus ette kasutatava põllumajandustehnika ja põllumajandusmaa.

§ 8.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotleja vastab nõuetele, kui taotleja ja taotlus vastavad vedelkütuse erimärgistamise seaduses, Euroopa Liidu õigusaktides ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja ja taotlus ei vasta ostuõiguse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 35 lõike 1 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 20 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 9.  Dokumentide säilitamine

  PRIA säilitab määruse alusel esitatud dokumente kümme aastat arvates ostuõiguse andmisest, kui Euroopa Liidu õigusaktidest ei tulene teisiti.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. novembril 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json