Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2010, 1

Rahandusministri määruste muutmine seoses rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Vastu võetud 21.10.2010 nr 53
RT I 2010, 81, 612
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 23 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” (RTL 2007, 22, 379; 2009, 95, 1389) § 2 lõikes 6 jäetakse välja sõnad „Riigikantselei ja”.

§ 2. Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” (RTL 2007, 40, 688; 2009, 96, 1432) § 13 lõikes 1 jäetakse välja sõnad „või Riigikantselei”.

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json