Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2010, 3

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 22.10.2010 nr 71
RT I 2010, 81, 614
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse „Ohvriabi seaduse” § 6 lõike 6 ja § 19 lõike 4, „Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse” § 22 lõike 4 ja § 37 lõike 4, „Liikluskindlustuse seaduse” § 30 lõike 10, „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 6 punkti 81, § 115 lõike 2, § 116 lõigete 1 ja 5, § 12 lõike 2, § 45 lõike 2 ja § 46 lõike 2, „Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 21, „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” § 6 lõike 3, „Riiklike peretoetuste seaduse” § 16 lõike 2, „Vanemahüvitise seaduse” § 4 lõike 3 ja § 5 lõike 4, „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse” § 101 lõike 3 ning „Elatisabi seaduse” § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” (RTL 2000, 136, 2156; 2010, 5, 97) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 6 ja § 4 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „20 000 krooni” sõnadega „1278,23 eurot” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 7 asendatakse sõnad „100 krooni” sõnadega „6,39 eurot”;

3) lisas 1 asendatakse sõnad „hinnaga kuni 1000 krooni” sõnadega „hinnaga kuni 63,91 eurot”;

4) lisas 2 asendatakse sõnad „hinnaga üle 1000 krooni” sõnadega „hinnaga üle 63,91 euro”;

5) lisas 2 asendatakse sõnad „35 000 krooni” sõnadega „2236,91 eurot”;

6) lisas 2 asendatakse sõnad „4500 krooni” sõnadega „287,60 eurot”;

7) lisas 2 asendatakse sõnad „3500 krooni” sõnadega „223,69 eurot”;

8) lisas 5 asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

9) lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Sotsiaalministri 17. mai 2001. a määruses nr 52 „Püsiva töövõime kaotuse korral uue eriala õppimise, toimetulekuks vajalike abivahendite muretsemise ja liikumispuude korral eluaseme kohandamise põhjendatud kulutuste hüvitamise piirmäärade kehtestamine” (RTL 2001, 63, 864) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad „25 000 krooni” sõnadega „1598 eurot”;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõnad „130 000 krooni” sõnadega „8309 eurot”;

3) paragrahvis 4 asendatakse sõnad „100 000 krooni” sõnadega „6392 eurot”.

§ 3. Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruse nr 5 „Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu” (RTL 2004, 13, 185; 2009, 10, 122) lisas asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 4. Sotsiaalministri 29. jaanuari 2004. a määruse nr 10 „Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm ja vajalike dokumentide loetelu” (RTL 2004, 16, 247; 2010, 19, 346) lisas 1 asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 5. Sotsiaalministri 28. veebruari 2005. a määruse nr 35 „Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused” (RTL 2005, 29, 406; 2009, 34, 442) lisas 3 asendatakse läbivalt vastavas käändes sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 6. Sotsiaalministri 7. detsembri 2005. a määruse nr 115 „Tööintervjuul puudega isikut vabatahtlikult abistavale isikule sõidukulude hüvitamise määr, tingimused ja kord” (RTL 2005, 120, 1878; 2009, 36, 481) § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sõidukulusid hüvitatakse iga sõidetud kilomeetri kohta 0,13 eurot.”

§ 7. Sotsiaalministri 13. detsembri 2005. a määruse nr 119 „Sõidu- ja majutustoetuse maksmise tingimused, kord ja avalduse vorm” (RTL 2005, 121, 1893; 2009, 36, 481) § 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sõidukulusid hüvitatakse ühe kilomeetri kohta 0,13 eurot, kuid ühe päeva kohta mitte rohkem kui kuu päevamäär, mis arvutatakse käesoleva määruse § 5 kohaselt.”

§ 8. Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määruse nr 11 „Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma” (RTL 2007, 11, 177) §-s 3 asendatakse sõnad „500 krooni” sõnadega „31,96 euro”.

§ 9. Sotsiaalministri 9. mai 2007. a määruse nr 44 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine ja aruannete esitamise kord” (RTL 2007, 42, 724; 2010, 12, 231) lisades 1–9, 11 ja 13–18 asendatakse läbivalt vastavas käändes sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 10. Sotsiaalministri 17. juuli 2007. a määruse nr 58 „Tõendi vorm sotsiaalmaksuga maksustatava tulu saamise kohta” (RTL 2007, 60, 1086) lisas asendatakse läbivalt sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 11. Sotsiaalministri 7. novembri 2007. a määruse nr 71 „Elatisnõude võlgnikule saadetava teate vorm” (RTL 2007, 87, 1466) lisas asendatakse läbivalt sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 12. Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008. a määruse nr 3 „Töötamistoetuse maksmise tingimused ja kord” (RTL 2008, 4, 48) § 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse maksmisel ümardatakse väljamakstav hüvitise summa sendi täpsusega.”

§ 13. Sotsiaalministri 5. märtsi 2008. a määruse nr 13 „Represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tervise taastamise toetuse taotlemise vorm ja selle esitamise kord” (RTL 2008, 21, 322; 2009, 10, 122) § 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Represseeritud isiku ja represseerituga võrdsustatud isiku tervise taastamise toetuse määr on 159,78 eurot kalendriaastas.”

§ 14. Sotsiaalministri 30. juuni 2009. a määruse nr 59 „Vormi „Tööandja tõend kindlustatule” kehtestamine” (RTL 2009, 52, 759) lisas asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 15. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Piirhinnad inkontinentsitoodetele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json