Teksti suurus:

Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2010, 13

Ohvriabi vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma

Vastu võetud 26.01.2007 nr 11
RTL 2007, 11, 177
jõustumine 04.02.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Ohvriabi seaduse» § 6 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ohvriabi vabatahtlikule (edaspidi vabatahtlik) ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord ja piirsumma.

§ 2.   Vabatahtlikule ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude hüvitamise kord

  (1) Vabatahtlik esitab Sotsiaalkindlustusametile iga kalendrikuu 10. päevaks eelmise kalendrikuu kohta ohvri abistamisega seotud sõidu- ja sidekulude (edaspidi kulud) hüvitamise taotluse ja aruande, mille on kinnitanud teda juhendav ohvriabiteenust osutav ametnik ja millele on lisatud kuludokumendid. Taotluse ja aruande vormid on toodud käesoleva määruse lisades 1 ja 2.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet kontrollib kokkuhoiu põhimõttest lähtudes kulude põhjendatust ning korraldab kulude arvestuse pidamise ja hüvitamise.

§ 3.   Vabatahtlikule hüvitatavate kulude piirsumma

  Vabatahtlikule hüvitatakse kulud kokku kuni 31,96 euro ulatuses kalendrikuus.
[RT I, 01.11.2010, 3 - jõust. 01.01.2011]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007. a.

  (2) Vabatahtlik esitab 2006. aasta detsembris kantud kulude hüvitamise taotluse ja aruande 10. veebruariks 2007. a.

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Aruanne

/otsingu_soovitused.json