Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2010, 19

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu

Vastu võetud 21.01.2004 nr 5
RTL 2004, 13, 185
jõustumine 07.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2005RTL 2005, 33, 47427.03.2005
12.10.2005RTL 2005, 106, 163828.10.2005
14.06.2007RTL 2007, 49, 90201.07.2007
14.11.2007RTL 2007, 88, 147801.01.2008
15.01.2009RTL 2009, 10, 12201.02.2009
22.10.2010RT I, 01.11.2010, 301.01.2011

Määrus kehtestatakse «Riiklike peretoetuste seaduse» § 16 lõike 2 ja «Vanemahüvitise seaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riiklike peretoetuste (edaspidi peretoetused) ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm (lisatud) ja vajalike lisadokumentide loetelu.

§ 2.   Peretoetuste taotlemise lisadokumendid

  (1) Lapsehooldustasu taotlemiseks, kui üks vanematest on lapsehoolduspuhkusel või lapsehoolduspuhkust kasutab vanema asemel mõni teine isik, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.

  (2) Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile eestkostjaks määramise otsuse või perekonnas hooldamise lepingu.

  (3) Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile otsuse ühe vanema tagaotsitavaks kuulutamise kohta või üksikvanema tõendi ja sünnitunnistuse, milles puudub kanne isa kohta või see on tehtud ema ütluste alusel.

  (4) Ajateenija lapse toetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile kaitseväe või Siseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväeliselt korraldatud asutuse või üksuse tõendi lapse isa ajateenistuses viibimise kohta. Tõendis märgitakse ajateenistuse periood.

  (5) Lapsendamistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile lapsendamise otsuse. Kui laps on lapsendatud välisriigis, esitab taotleja dokumendi, mis tõendab lapse lapsendamist välisriigis.

  (6) Elluastumistoetuse taotlemiseks esitab taotleja pensioniametile tõendi, milles on märgitud vanemliku hoolitsuseta taotleja hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis elamise aeg.
[RTL 2007, 49, 902 - jõust. 01.07.2007]

  (7) [Kehtetu - RTL 2007, 88, 1478 - jõust. 01.01.2008]

  (8) Peretoetuste taotlemiseks puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis viibivale lapsele esitab taotleja pensioniametile lisadokumendina tõendi, millest nähtub, et laps elab ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega laste koolis.

  (9) Peretoetuste taotlemiseks hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele esitab taotleja pensioniametile hoolekandeasutuse teatise, millest nähtub, et vanemliku hoolitsuseta laps elab alaliselt hoolekandeasutuses, ja tõendi lapse ajutise elukoha kohta õppimise ajal.

  (10) Kui peretoetusi taotleb võõrasvanem, esitab ta abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud enne 2002. aastat või see on sõlmitud välisriigis.

§ 3.   Vanemahüvitise taotlemise lisadokumendid

  (1) Kui vanemahüvitise taotlemisel on üks vanematest lapsehoolduspuhkusel, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi.
[RTL 2007, 88, 1478 - jõust. 01.01.2008]

  (2) Kui enne vanemahüvitise taotlemist oli lapsehoolduspuhkusel teine vanem, kellele maksti vanemahüvitist, esitab taotleja pensioniametile tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse kestus ja lapse nimi, ning samuti lapsehoolduspuhkusel olnud teise vanema tööandja tõendi, millel on märgitud lapsehoolduspuhkuse lõppemine ja lapse nimi.

  (3) Kui vanemahüvitist taotleb võõrasvanem, esitab ta pensioniametile abielutunnistuse, kui abielu on sõlmitud välisriigis.

§ 4.   Pensioniameti poolt lisatavad andmed vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks

  (1) Pensioniamet lisab taotlusele kõik vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse registrist.

  (2) Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikke rahvastikuregistri, maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi või ravikindlustuse andmekogu andmeid, teavitab pensioniamet vanemahüvitise või peretoetuste taotlejat kirjalikult, milliseid dokumente on vaja avaldusele täiendavalt lisada.

  (3) Pensioniamet esitab lõikes 1 nimetatud andmed vanemahüvitise või peretoetuste taotlejale kinnitamiseks.
[RTL 2005, 33, 474 - jõust. 27.03.2005]

§ 5.   Avalduse elektrooniline esitamine

  (1) Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele elektrooniliselt.

  (2) Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Vanemahüvitise taotlemise avaldust saab elektrooniliselt esitada alates 1. veebruarist 2004. a ja peretoetuste taotlemise avaldust alates 1. oktoobrist 2004. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json