Teksti suurus:

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.11.2016, 3

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid1

Vastu võetud 27.10.2016 nr 44

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) teatud probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid, millest väiksema sisalduse korral ei kohaldata probleemtoodete turule laskmise keeldu;
  2) teatud probleemtoodete kasutusalad, tehnilised tingimused ja nõuded, mille korral ei kohaldata probleemtoodete turule laskmise keeldu;
  3) teatud probleemtoodete turule laskmise keelu rakendamise tähtajad.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) piirangutega ained on käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad ohtlikud ained, mille patareides ja akudes, mootorsõidukites ja nende osades ning elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamiseks on seatud sisalduse piirangud;
  2) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud ja mida saab käes kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;
  3) meditsiiniseade on meditsiiniseadme seaduse § 3 kohane meditsiiniseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;
  4) juhtmeta mootortööriist on käes hoitav seade, mis saab toite patareilt või akult ja on mõeldud remondi-, ehitus- või aiatööde tegemiseks;
  5) mootorsõiduk on jäätmeseaduse § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõiduk, mis kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 5 „Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse” kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1;
  6) homogeenne materjal on läbini ühtse koostisega materjal või materjalide kombinatsioonist koosnev materjal, mida ei ole võimalik lahutada või eraldada eri materjalideks mehaanilisel viisil, nagu kruvimine, lõikamine, purustamine, jahvatamine või lihvimine;
  7) elektri- ja elektroonikaseade on seade, mis vajab nõuetekohaseks toimimiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ja seade, mida kasutatakse elektrivoolu ja elektromagnetväljade loomiseks, ülekandmiseks ja mõõtmiseks ning mis on kavandatud kasutamiseks kuni 1000-voldise vahelduvvooluga ja 1500-voldise alalisvooluga, ja on määratud käesoleva määruse lisas loetletud kategooriasse;
  8) in vitro diagnostikameditsiiniseade on meditsiiniseadme seaduse § 6 kohane in vitro diagnostikameditsiiniseade;
  9) tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed on üksnes tööstuslikuks kasutamiseks või majandus- või kutsetegevuseks ettenähtud seire- ja kontrollseadmed;
  10) kaablid on kõik kaablid ja juhtmed, mille nimipinge on väiksem kui 250 V ja mis on elektri- või elektroonikaseadme ühenduseks või ühenduse pikenduseks elektrivõrguga või mis ühendavad omavahel kahte või enamat elektri- või elektroonikaseadet;
  11) elektri- ja elektroonikaseadme varuosa on elektri- ja elektroonikaseadme üksikosa, millega saab asendada elektri- või elektroonikaseadme osa. Elektri- või elektroonikaseade ei saa kavandatult talitleda ilma selle osata, elektri- või elektroonikaseadme funktsioon taastub või paraneb, kui see osa asendatakse varuosaga.

§ 3.   Erandid piirangutega aineid sisaldavate patareide ja akude turule laskmise keeldudest

  (1) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeldu ei kohaldata:
  1) patareidele ja akudele, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareidele ja akudele, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 0,0005 massiprotsenti;
  2) kantavatele patareidele ja akudele, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareidele ja akudele, mis sisaldavad kaadmiumi kuni 0,002 massiprotsenti.

  (2) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeldu ei kohaldata üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi sisaldavate kantavatele patareidele ja akudele, mis on mõeldud kasutamiseks:
  1) avarii- ja häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas avariivalgustuses;
  2) meditsiiniseadmetes;
  3) juhtmeta mootortööriistades.

§ 4.   Piirangutega aineid sisaldavate patareide ja akude turule laskmise erandite kehtivuse tähtajad

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud erandit kohaldatakse juhtmeta mootortööriistadele kuni 2016. aasta 31. detsembrini.

  (2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja kohaldumise kuupäeva seaduslikult turule lastud patareisid ja akusid võib jätkuvalt turustada, kuni varud on ammendatud.

§ 5.   Erandid piirangutega aineid sisaldavate mootorsõidukite ja nende osade turule laskmise keeldudest

  (1) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud keeldu ei kohaldata mootorsõidukite materjalidele ja osadele, mis on koos erandi ulatuse ja kehtivusajaga loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43) II lisas.

  (2) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud keeldu ei kohaldata mootorsõidukite materjalidele ja osadele, mis homogeenses materjalis sisaldavad:
  1) pliid kuni 0,1 massiprotsenti;
  2) kuuevalentset kroomi kuni 0,1 massiprotsenti;
  3) elavhõbedat kuni 0,1 massiprotsenti;
  4) kaadmiumi kuni 0,01 massiprotsenti.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erandi kehtivusaja lõppemisel turul juba olevate mootorsõidukite osade korduskasutamine on lubatud piiranguteta.

  (4) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud keeldu ei kohaldata pärast 2003. aasta 1. juulit turule lastud varuosadele, mida kasutatakse enne 2003. aasta 1. juulit turule lastud mootorsõidukites, välja arvatud rataste tasakaalustusvihtidele, elektrimootorite süsiharjadele ja pidurite hõõrdkatetele.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisas on nõutud mootorsõidukite materjalide ja osade märgistamine või tähistamine, märgistatakse või tähistatakse mootorsõidukite materjalid või osad jäätmeseaduse § 25 lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

§ 6.   Erandid piirangutega aineid sisaldavate elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade turule laskmise keeldudest

  (1) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu ei kohaldata elektri- ja elektroonikaseadmetele, sealhulgas kaablite ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosadele, mis homogeenses materjalis sisaldavad:
  1) pliid kuni 0,1 massiprotsenti;
  2) elavhõbedat kuni 0,1 massiprotsenti;
  3) kaadmiumi kuni 0,01 massiprotsenti;
  4) kuuevalentset kroomi kuni 0,1 massiprotsenti;
  5) polübroomitud bifenüüle (edaspidi PBB) kuni 0,1 massiprotsenti;
  6) polübroomitud difenüüleetreid (edaspidi PBDE) kuni 0,1 massiprotsenti;
  7) bis(2-etüülheksüül)ftalaati (edaspidi DEHP) kuni 0,1 massiprotsenti;
  8) butüülbensüülftalaati (edaspidi BBP) kuni 0,1 massiprotsenti;
  9) dibutüülftalaati (edaspidi DBP) kuni 0,1 massiprotsenti;
  10) diisobutüülftalaati (edaspidi DIBP) kuni 0,1 massiprotsenti.

  (2) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmiste elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud kaablitele või varuosadele:
  1) enne 2006. aasta 1. juulit turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed;
  2) enne 2014. aasta 22. juulit turule lastud meditsiiniseadmed;
  3) enne 2014. aasta 22. juulit turule lastud seire- ja kontrollseadmed;
  4) enne 2016. aasta 22. juulit turule lastud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed;
  5) enne 2017. aasta 22. juulit turule lastud tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed;
  6) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille suhtes on tehtud erand käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud lisades ja mis on turule lastud enne selle erandi kehtivusaja lõppu, kui tegemist on selle erandiga.

  (3) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 2006. aasta 1. juulit turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosadele, kui neid varuosi kasutatakse enne 2006. aasta 1. juulit turule lastavates seadmetes, tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse osade korduskasutusest.

  (4) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu ei kohaldata kasutusviisidele, mis on koos erandite ulatuse ja kehtivusajaga loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110, edaspidi RoHS direktiiv) III lisas.

  (5) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu ei kohaldata meditsiiniseadmete ning seire- ja kontrollseadmete kasutusviisidele, mis on koos erandite ulatuse ja kehtivusajaga loetletud RoHS direktiivi IV lisas.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7–10 nimetatud sisalduse ületamise korral rakenduvat turule laskmise keeldu ei kohaldata DEHP, BBP, DBP ja DIBP kasutamisele sellistes kaablites või varuosades, mis on ette nähtud enne 2019. aasta 22. juulit turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks, ning enne 2021. aasta 22. juulit turule lastud meditsiiniseadmetes, sealhulgas in vitro diagnostikameditsiiniseadmetes, ja seire- ja kontrollseadmetes, sealhulgas tööstuslikes seire- ja kontrollseadmetes.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7–9 nimetatud sisalduse ületamise korral rakenduvat turule laskmise keeldu ei kohaldata DEHP, BBP ja DBP kasutamisele mänguasjades, millele juba kehtivad DEHP, BBP ja DBP kasutamise piirangud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/1993, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/1994 ning samuti nõukogu direktiiv 1976/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 1991/155/EMÜ, 1993/67/EMÜ, 1993/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), XVII lisa kandele 51.

§ 7.   Piirangutega aineid sisaldavate elektri- ja elektroonikaseadmete turule laskmise keeldude rakendamise tähtajad

  (1) Jäätmeseaduse § 27 lõike 1 punktis 4 nimetatud keeldu kohaldatakse tööstuslikele seire- ja kontrollseadmetele, mis lastakse turule alates 2017. aasta 22. juulist.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 7–10 nimetatud sisalduse ületamise korral rakenduvat turule laskmise keeldu kohaldatakse elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 2019. aasta 22. juulist.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 7–10 nimetatud sisalduse ületamise korral rakenduvat turule laskmise keeldu kohaldatakse meditsiiniseadmetele, sealhulgas in vitro diagnostikameditsiiniseadmetele, ning seire- ja kontrollseadmetele, sealhulgas tööstuslikele seire- ja kontrollseadmetele, alates 2021. aasta 22. juulist.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määrus nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); muudetud direktiiviga 2013/56/EL (ELT L 329, 10.12.2013, lk 5–9);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34–43); muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2016/774 (ELT L 128, 19.5.2016, lk 4–9);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110); muudetud delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json