Teksti suurus:

Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõuded

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2010, 4

Elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks teisendamise nõuded

Vastu võetud 22.11.2010 nr 58

Määrus kehtestatakse „Maksukorralduse seaduse” § 57 lõike 61 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded elektroonilisel kujul säilitatavate dokumentide loetava kujuga elektrooniliseks andmestikuks (edaspidi andmestik) teisendamisele.

§ 2.   Andmestiku nõuetele vastavus

  Andmestik loetakse nõuetele vastavaks ka juhul, kui maksukohustuslane esitab andmestiku kujul, mis põhilises osas vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, ning maksuhaldur seda aktsepteerib.

§ 3.   Formaadile esitatavad nõuded

  Maksukohustuslane edastab andmestiku kas:
  1) eraldajaga tekstifailis (.del, .csv, .txt);
  2) raportfailis (.prn, .txt);
  3) või mõnes muus maksuhalduriga kooskõlastatud failiformaadis.

§ 4.   Metainfole esitatavad nõuded

  Andmestiku metainfo peab sisaldama järgmist teavet:
  1) faili sisu (faili nime või selgitusena);
  2) tehinguridade arv failis;
  3) tehingu kohta käivate väljade pealkirjad ja sisu selgitused;
  4) raportfaili puhul iga välja alguspositsioon ja pikkus.

§ 5.   Struktuurile esitatavad nõuded

  (1) Maksuhaldurile edastatava andmefaili iga tehingu kohta käiv kanne peab kajastuma eraldi real. Kirje või välja väärtuse puudumine tehingut kirjeldavas reas ei tohi põhjustada nihkeid faili või tabeli struktuuris.

  (2) Nõuded maksualaste kirjete andmestiku väljade paigutusele on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Nõuded tollialaste kirjete andmestiku väljade paigutusele on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa 1 Nõuded maksualaste kirjete andmestiku väljade paigutusele

Lisa 2 Nõuded tollialaste kirjete andmestiku väljade paigutusele

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json