Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2015 otsus nr 696

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.11.2015

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „väljastamise” sõnadega „ja registreeringute tegemise”;

2) paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) käitlemiseks vajalikud load ja registreeringud – Ravimiameti antavad ühekordsed kindlaks määratud kehtivusajaga tegevusload või tehtavad registreeringud tootjatele, hulgimüüjatele, teadusasutustele ja muudele asutustele, lähteainete käitlejatele, sisse- ja väljaveoload ning impordi- ja ekspordiload, samuti jälitusasutuse antavad load käesoleva seaduse §-s 5 viidatud juhtudel;”;

3) paragrahvi 4 lõikest 10 jäetakse välja sõna „ettevõte”;

4) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Teise kategooria alamkategooriasse 2A kuuluva lähteaine käitlemise peab Eestis püsivat tegevuskohta omav ettevõtja registreerima Ravimiametis enne nimetatud aine omandamist.”;

5) paragrahvi 41 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Apteegiteenuse tegevusloa omaja ei pea taotlema käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 4 ja 41 ettenähtud tegevusluba või registreeringut lähteainete omandamiseks, omamiseks ja kasutamiseks, kui lähteaineid kasutatakse lähteainete käitlemise nõudeid järgides ainult ravimite valmistamiseks.”;

6) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Sihtriigi pädevale asutusele narkootikumide lähteainete ekspordi eelse teate saatjaks on Ravimiamet.”;

7) paragrahvi 7 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käitleja, kellel puudub õigus käidelda narkootilist või psühhotroopset ainet või lähteainet, kuid kes hoiab seda enda valduses, on kohustatud selle viivitamata Politsei- ja Piirivalveametile üle andma.”;

8) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kuriteo- või väärteoasjas asitõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv narkootiline või psühhotroopne aine või selle lähteaine antakse üle riiklikule ekspertiisiasutusele. Riiklikul ekspertiisiasutusel on õigus anda nimetatud aineid asutusele teadus- ja arendustegevuseks, kui asutusel on nimetatud ainete käitlemiseks käesoleva seaduse § 4 lõike 10 alusel väljastatud kehtiv luba, ning § 5 lõigetes 1 ja 11 nimetatud õppeotstarbel kasutamiseks. Aine säilitamise, teaduslikul eesmärgil ja õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ning hävitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

9) paragrahv 181 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json