Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 1

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.11.2017 nr 31

Määrus kehtestatakse rakenduskõrgkooli seaduse § 4 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruses nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkoolil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, kõrgkooli logo ja oma nimega pitsat, riigikassa ühendkontserni koosseisu kuuluv arvelduskonto ja oma eelarve.”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkooli eesmärk on pakkuda ajakohases õpikeskkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud õpet tervise ja heaolu õppevaldkonnas, edendada õpetatavaid kutsealasid teadus- ja arendustegevuse, sealhulgas rakendusuuringute kaudu, korraldada täienduskoolitust, mõjutada rahvastiku tervisekäitumist ja aidata kaasa tervisliku elukeskkonna kujundamisele.”;

3) paragrahvi 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) luua kõrgkooli liikmeskonnale soodsad tingimused õppe- ning teadus- ja arendustegevuseks, sealhulgas rakendusuuringute läbiviimiseks, erialaseks ja pedagoogiliseks enesetäiendamiseks ning suhtlemiseks teiste õppejõudude, õppekasvatusala töötajate, üliõpilaste ja õpilastega Eestis ja välisriikides;”;

4) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektor(id), finants- ja haldusdirektor ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

(2) Prorektor(id) ning finants- ja haldusdirektor juhivad rektori määratud tegevusvaldkondi ja asjaomaseid struktuuriüksusi ning asendavad rektorit temalt saadud volituse alusel.”;

5) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektor(id), finants- ja haldusdirektor, iga õppestruktuuriüksuse juhataja, kutseõppe õpetajate ja kõrgharidustaseme õppe õppejõudude (edaspidi koos ka õppejõud) esindajad ning üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Õppejõudude ja üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.”;

6) paragrahvi 14 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) kehtestab üliõpilaste ja õpilaste vastuvõtutingimused ja -korra, sealhulgas õppekeele taseme miinimumnõuded välismaalase õppekeele oskuse piisavuse hindamiseks vastavalt välismaalaste seaduse § 168 lõikele 2;”;

7) paragrahvi 14 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 14 punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:

„30) kinnitab eelarve täitmise ja majandusaasta aruande;”;

9) paragrahvi 14 punkt 32 sõnastatakse järgmiselt:

„32) kuulab ära rektori, prorektori(te) ja struktuuriüksuse juhtide tegevuse aruanded ning nõunike kogu ettepanekud ja hinnangud kõrgkooli, sealhulgas õppekavade arengut puudutavates küsimustes;”;

10) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppejõudude esindajana võib nõukogusse kandideerida ning nende kandidatuure võivad nõukogusse esitada ja valida kõrgkoolis vähemalt viieaastase töölepinguga töötavad õppejõud.”;

11) paragrahvid 18 ja 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Struktuur

(1) Kõrgkooli struktuuri moodustavad õppe- ja haldusstruktuur.

(2) Struktuuriüksused moodustatakse, neid muudetakse ja nende tegevus lõpetatakse nõukogu otsusega.

(3) Struktuuriüksuste eesmärk on täita kõrgkooli eesmärke oma valdkonnas, tegutsedes rektori käskkirjaga kinnitatud põhimääruse alusel ja neile antud õiguste piires.

(4) Struktuuriüksuse juht on aruandekohustuslik rektori või tema määratud isiku ja nõukogu ees.

(5) Struktuuriüksuse juhi nimetab ametisse rektor.

§ 19. Õppestruktuur

(1) Õppestruktuuri moodustavad keskused, õppetoolid ja osakonnad. Õppestruktuuri juhib õppeprorektor.

(2) Keskus on kõrgkooli õppestruktuuri üksus, mis juhib ja korraldab mitme õppekava õppe-, teadus- ja arendus- ning avalikkusele suunatud tegevust.

(3) Õppetool on kõrgkooli õppestruktuuri üksus, mis juhib ja korraldab ühe või mitme lähedase õppekava või õppeaine õppe-, teadus- ja arendus- ning avalikkusele suunatud tegevust.

(4) Osakond on kõrgkooli õppestruktuuri üksus, mis juhib ja korraldab oma vastutusvaldkonna õppe-, teadus- ja arendustegevust.

(5) Õppestruktuuri üksuse tööd juhib juhataja, kes vastutab struktuuriüksuse arengu ning ülesannete tulemusliku täitmise eest.”;

12) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Haldusstruktuuri üksuste põhitegevus on toetada õppe-, teadus- ja arendustegevusi, samuti avalikkusele suunatud tegevusi. Haldusstruktuuri üksuseid juhib finants- ja haldusdirektor.”;

14) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kõrgkooli liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor(id), õppejõud, õppekasvatusala töötajad, teadustöötajad, teised töötajad ning üliõpilased ja õpilased.”.

Mailis Reps
Minister

Ivar Sikk
Planeerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json