Teksti suurus:

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 3

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord” muutmine

Vastu võetud 24.11.2017 nr 91

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 453 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 57 „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse Kaitseministeeriumile või Välisministeeriumile (edaspidi koos ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kalendrikuu 10. kuupäevaks. Taotluse vorm aktsiisi tagasisaamiseks on esitatud määruse lisas. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda 90 päeva jooksul aktsiisikauba soetamise päevast alates.

(2) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

(3) Lõikes 2 nimetatud arve või selle koopia peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider, tubaka puhul näiteks sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja tubakavedelik, kütuse puhul näiteks bensiin ja diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
2) õlle ja ATKEAS-s sätestatud „muu alkoholi” puhul ka etanoolisisaldus;
3) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud jaehind või märge jaehinna puudumise kohta maksumärgil;
4) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja nimi ja aktsiisi maksmise kuupäev või selle ettevõtja nimi, kellelt aktsiisikauba müüja on aktsiisikauba soetanud, ja aktsiisikauba soetamise kuupäev.

(4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
1) alkohol liitrites;
2) sigaretid, sigarillod ja sigarid tükkides;
3) suitsetamistubakas grammides;
4) tubakavedelik milliliitrites;
5) tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivne tubakatoode grammides;
6) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
7) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
8) elektrienergia vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule.”;

2) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks

/otsingu_soovitused.json