Teksti suurus:

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 5

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 56
RTL 2004, 44, 739
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166801.01.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
24.11.2017RT I, 01.12.2017, 201.01.2018

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 452 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Välisesindus esitab Välisministeeriumile taotluse aktsiisi tagasisaamiseks kalendrikuu 10. kuupäevaks. Kui taotlejal puudub välisesindus Eestis, siis esitatakse taotlus otse Välisministeeriumile ning taotluse vormil rida „Välisesinduse nimi” jäetakse tühjaks. Taotluse vorm aktsiisi tagasisaamiseks on esitatud määruse lisas. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda 90 päeva jooksul aktsiisikauba soetamise päevast alates.

  (2) Välisesinduse juht kinnitab taotlusele märgitud andmed. Taotleja kinnitab taotlusel esitatud andmed juhul, kui tal puudub välisesindus Eestis.

  (3) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

  (4) Lõikes 3 nimetatud arve või selle koopia peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider ja kütuse puhul näiteks bensiin või diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
  2) õlle ja ATKEAS-s sätestatud „muu alkoholi” puhul ka etanoolisisaldus;
  3) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja nimi ja aktsiisi maksmise kuupäev või selle ettevõtja nimi, kellelt aktsiisikauba müüja on aktsiisikauba soetanud, ja aktsiisikauba soetamise kuupäev.

  (5) Lõike 4 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
  1) alkohol liitrites;
  2) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
  3) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
  4) elektrienergia vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule.
[RT I, 01.12.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Välisministeerium vaatab aktsiisi tagastamise taotluse läbi ning välisminister kinnitab allkirja ja Välisministeeriumi pitsati jäljendiga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Välisministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Välisministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Välisministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Välisministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json